Læsning af PDF-filer

Du kan lytte til din PDF-fil med en indbygget version af Nuance® RealSpeak™.

 

Sådan opsættes standardparametre for højtlæsning

Åbn hovedmenuen, vælg Rediger > Indstillinger > TTS > Opsætning for at angive sprog, stemme, lydstyrke og hastighed. Her kan du indstille tilgængeligheden for hele dokumentet eller kun for de første par sider og bestemme, om du vil bruge koder til at definere læserækkefølgen.

 

Sådan konfigureres aktuelle parametre for højtlæsning

Åbn hovedmenuen, vælg Dokument > Dokumentegenskaber > Avanceret, angiv læserækkefølgen (fra venstre med højre eller fra højre mod venstre) og sproget, som dokumentet skal læses højt på.

 

Sådan får du teksten læst højt

Åbn hovedmenuen, vælg Værktøjer > Læs PDF, og vælg et af elementerne på rullemenuen

 • Læs aktuel side

 • Læs til slutning af dokumentet

Når oplæsningen begynder, vises værktøjslinjen Læs PDF.

 

PDF Converter eng tb readpdf Læsning af PDF filer

 

Knapper på værktøjslinjen (venstre mod højre):

Stop – Oplæsningen stoppes.

Afbryd – Oplæsningen afbrydes, og. knappen ændres til Fortsæt.

Forrige side – Der springes til starten af den forrige side.

Forrige afsnit – Der springes til starten af det forrige afsnit.

Næste afsnit – Der springes til starten af det næste afsnit.

Næste side – Der springes til starten af den næste side.

 

Afspilningselementerne er også tilgængelige i menuen Funktioner > Læs PDF under oplæsningen.

 

Læserækkefølge ud fra kodestruktur

 

Du kan få PDF-dokumenter læst op ved at bruge funktionen Læs PDF i menuen Funktioner. I dette tilfælde er det den indbyggede programalgoritme, der bestemmer den faktiske læserækkefølge. Den nye kodeunderstøttelse giver dog følgende alternativ: PDF-dokumentet kan blive læst op ud fra den læserækkefølge, der er defineret af kodestrukturen.

 

Hvis du vil bruge dette alternativ, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Tekst til tale og markere afkrydsningsfeltet Brug koder til oplæsning.

 

Følgende teknik bruges, når programmet læser et PDF-dokument op ved hjælp af dokumentets kodestruktur:

 • Tekstelementer: egenskaben Tekstalternativ læses op. Hvis denne egenskab ikke findes, læser programmet egenskaben Aktuel tekst. Hvis denne egenskab heller ikke findes, læses den pågældende kodes tekstindhold.

 • Andre elementer end tekst (f.eks. billeder): Billeder indeholder ikke tekst, og derfor anvendes kun to af de ovenstående trin: Tekstalternativ læses op, og hvis der ikke findes Tekstalternativ, læses Aktuel tekst. PDF-elementerne indeholder Tekstalternativ, hvis de er blevet oprettet fra Word-dokumenter med de korrekte indstillinger i Word (dialogboksen Formater billede, fanen Web). Hvis ikke, skal deres tekstalternativer angives manuelt med fanen Mærkat i dialogboksen Egenskaber. 

Nogle kodetyper behandles på en særlig måde af PDF-læsefunktionen. Disse elementer omfatter:

 • Tabeller: Første læsning beskriver tabellen (antal rækker og kolonner). Derefter tabeloverskrifter med angivelsen “Overskrift”. Efterfølgende gennemgås cellerne i rækkefølgen venstre mod højre og top mod bund. For hver celle gælder, at programmet starter med at gentage det relevante indhold i overskriftscellen, før indholdet af den aktuelle celle læses op.

 • Overskrifter: Forud for hver læsning, defineres læsningens niveau.

 • Nummer- eller punktopstillinger: Først angives antallet af listeelementer, og derefter læses selve listeelementerne.

 • Formularfelter: Når der læses op med koder, medtages kun kodede formularfelter. I dokumenter uden koder læses alle formularfelter op – efter dokumentindholdet.

 • Kommentarer: I kodede dokumenter læses kun kodede kommentarer. I dokumenter uden koder læses alle kommentarer (efter eventuelle formularfelter).

Ovennævnte kodetyper oprettes, når der oprettes kodede PDF-filer på baggrund af Word-dokumenter med menuen Opret PDF eller værktøjsknappen. Programmets integrerede layoutanalysefunktion kan ikke registrere disse kodetyper.

 

 

Bemærk

Vi anbefaler, at du bruger den kodedefinerede læserækkefølge til dokumenter med komplet og bekræftet kodestruktur.

 

Sådan gemmes hele dokumentteksten i en lydfil

 1. Vælg Funktioner > Læs PDF > Gem som lydfil.

 2. Navngiv filen i dialogboksen Gem som, og vælg filtypen wav.

 

Oplæsning med Jaws®

Jaws er et af de mest udbredte skærmlæsningsprogrammer og bruges til oplæsning af tekst i interfaceelementer og dokumenter. Jaws understøttes af PDF Converter Professional.

Oplæsning af din PDF-fil med Jaws er et alternativ til den indbyggede, kodeafhængige dokumentoplæsningsfunktion i PDF Converter Professional. Når Jaws kører, begyndes oplæsningen af PDF-indhold, så snart du åbner en PDF i PDF Converter Professional. Denne oplæsningsmetode omfatter følgende tastaturhandlinger:

 • Venstre pil: Læs det forrige ord.

 • Højre pil: Læs det næste ord.

 • Pil op: Læs det forrige elementindhold i kodetræ.

 • Pil ned: Læs det næste elementindhold i kodetræ.

 • CTRL+pil op: Læs indholdet i den forrige kode.

 • CTRL+pil ned: Læs indholdet i den næste kode.

 • Page Up: Læs første elementindhold på den forrige side.

 • Page Down: Læs første elementindhold på den næste side.

 • Home: Læs første elementindhold i dokumentet.

 • End: Læs sidste elementindhold i dokumentet.

 • Escape: Annuller oplæsning.

Parsing af hele PDF-dokumentet til oplæsning kan tage lang tid. Brug dialogboksen Egenskaber under Funktioner > Læs PDF til at styre den mængde tekst, der skal læses op ad én gang: Angiv enten hele dokumentet eller et bestemt antal sider med start fra side 1. Hvis du vælger hele PDF-dokumentet, udføres læsningen med 5 sider ad gangen. Brug CTRL+Page Down og CTRL+Page Up til at navigere mellem sektionerne.

Tip

Hvis det kun er en del a
f PDF-dokumentet, der skal gemmes i en lydfil, skal du først bruge Opdel dokument.

Bemærk

Dette produkt kan læse teksten i det sprog, du valgte under installationsprocessen.

Hvis der er installeret en egnet version af Nuance® RealSpeak™ eller OmniPage på computeren, kan du vælge et af de sprog og stemmer, der findes i disse programmer.

 

Læsning af PDF-filer