Het dialoogvenster Document splitsen

U opent het dialoogvenster Document splitsen via het menu Document.

 

Brondocument

Selecteer Huidige document als dit uit meer dan één pagina bestaat of selecteer Geselecteerd document en klik op Bladeren om naar het dialoogvenster Openen te gaan. Selecteer het bestand dat u wilt splitsen. In alle gevallen blijft de oorspronkelijke PDF intact.
 

Splitsingsmodus

Bij geldige invoer worden een of meer uitvoerbestanden gegenereerd waarin de hele inhoud van het oorspronkelijke document is opgenomen. Behalve bij splitsing tussen even en oneven pagina’s is de naam van de PDF-uitvoerbestanden “Segment 001 van [oorspronkelijke bestandsnaam]“, “Segment 002 van [oorspronkelijke bestandsnaam]“, enzovoort. Selecteer een splitsingsmodus.

 • Bestandsgrootte: … MB. Hiermee splitst u het PDF-document in delen die niet groter zijn dan het opgegeven aantal MB. Kies een waarde tussen 0,50 en 10 MB. Dit is handig als u PDF-bestanden moet verzenden via een verbinding met een beperkte bandbreedte.

 • Even/oneven. Hiermee splitst u het PDF-document in even en oneven pagina’s. Er worden twee uitvoerbestanden gemaakt: “Even segment van [bestandsnaam]” en “Oneven segment van [bestandsnaam]“.

 • Lege pagina. Hiermee start u bij elke lege pagina een nieuw PDF-document. Lege pagina’s worden niet opgenomen. Het eerste segment start altijd met pagina 1, ook als deze niet leeg is. U kunt bij het scannen lege pagina’s toevoegen en dan via deze modus het bestand splitsen.

 • Pagina’s: … pagina’s per document. Hiermee splitst u het PDF-document in bestanden met elk eenzelfde aantal pagina’s. Als u “3″ invoert, wordt het document gesplitst in kleine bestanden die elk uit drie opeenvolgende pagina’s bestaan. Het laatste segment bevat mogelijk minder pagina’s.

 • Pagina(‘s) met de volgende tekst. Hiermee splitst u het PDF-document bij de pagina’s die het ingevoerde woord of de tekenreeks bevatten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Bij elke volgende keer dat de tekenreeks voorkomt, wordt er een nieuw bestand gestart. Het eerste segment start altijd met pagina 1, ook als deze de opgegeven tekst niet bevat. Opmerkingen, handtekeningen, enzovoort, worden niet onderzocht. Via deze splitsingsmodus kunt u rapporten, facturen of rekeningoverzichten efficiënt verwerken.

 • Splitsen op. Hiermee splitst u het PDF-document bij de opgegeven paginanummers, bijvoorbeeld 7; 32; 87). Het eerste segment start altijd met pagina 1, ook als deze pagina niet expliciet is genoemd. Er verschijnt een waarschuwing als u ongeldige paginanummers opgeeft.

 • Bladwijzer. Hiermee splitst u het PDF-document bij de pagina met de opgegeven bladwijzernaam. Het eerste segment start altijd met pagina 1.

 • Bladwijzerniveau. Hiermee splitst u het PDF-document bij elke bladwijzer van het opgegeven niveau. Elke keer dat het opgegeven bladwijzerniveau wordt aangetroffen, is dit het begin van een nieuw bestand. Het eerste segment start altijd met pagina 1. Splitsen op bladwijzerniveau is alleen beschikbaar in PDF-bestanden met bladwijzers.

Pagina’s extraheren

Bij geldige invoer beslaat de uitvoer van de extraheerfuncties meestal slechts een deel van het oorspronkelijke document dat ook intact blijft.

 • Extraheren op pagina’s of paginabereik. Hiermee extraheert u delen van het document op basis van de opgegeven pagina’s of paginabereiken, die elkaar niet mogen overlappen. Binnen een paginabereik kunt u pagina’s in omgekeerde volgorde opgeven. Ze worden vervolgens in die volgorde uitgevoerd. De naam van de PDF-uitvoerbestanden is “Segment 001 van [oorspronkelijke bestandsnaam]“, “Segment 002 van [oorspronkelijke bestandsnaam]“, enzovoort.

  Bij een ongeldig scheidingsnummer of bij een overlapping verschijnt een waarschuwing.

  Voorbeelden:

  2;2-37;35-46: ongeldig vanwege overlapping
  2;4-33;35-46: geldige specificatie

 • Pagina’s extraheren met de volgende tekst. Hiermee extraheert u pagina’s waarin de ingevoerde tekenreeks (met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters) voorkomt en slaat u deze op in één bestand. De naam van het uitvoerbestand is gebaseerd op de tekenreeks. Deze optie is handig als u pagina’s met gemeenschappelijke kenmerken wilt extraheren en in één bestand wilt groeperen, bijvoorbeeld rapporten van één pagina die zijn ingediend door één persoon. Opmerkingen, handtekeningen, enzovoort, worden niet onderzocht.

 • Extraheren op bladwijzer. Hiermee extraheert u alle pagina’s die zijn gekoppeld aan een bepaalde bladwijzernaam. Voer de bladwijzernaam in het tekstvak in (met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters). De naam van de uitvoerbestanden is als volgt: “[bladwijzernaam]_001″, “[bladwijzernaam]_002″, “[bladwijzernaam]_003″, enzovoort.

 • Extraheren op bladwijzerniveau. Hiermee extraheert u elke bladwijzersectie van het opgegeven niveau naar een apart PDF-bestand, dat de naam krijgt van de bladwijzer. De uitvoerbestanden worden in automatisch gemaakte mappen geplaatst die de bladwijzerhiërarchie weerspiegelen (tot het opgegeven niveau). Een automatisch gegenereerd HTML-indexbestand zorgt voor eenvoudige bestandsnavigatie. Extraheren op bladwijzerniveau is alleen beschikbaar in PDF-bestanden met bladwijzers.

  Voorbeeld: Voer “3″ in om secties te extraheren die zijn geordend onder bladwijzers van het derde niveau. Als het oorspronkelijke document vier bladwijzers van het tweede niveau heeft, worden er vier submappen gemaakt met elk de naam van de eigen bladwijzer van het tweede niveau. Deze submappen bevatten de juiste bestanden. De hoofdmap krijgt de naam van het oorspronkelijke bestand.

Klik op OK om het dialoogvenster Naar de map bladeren te openen en kies een map of maak een nieuwe map om de gesplitste documenten in op te slaan. Zorg ervoor dat de mapstructuur voor uitvoerbestanden zodanig is ingesteld dat uitvoerresultaten van verschillende splitsacties elkaar niet overschrijven.

 

Het dialoogvenster Document splitsen