Tworzenie i edytowanie pól formularza

Użytkownik może tworzyć i edytować pola formularza. Pole formularza można wyznaczyć w dowolnym miejscu na stronie dokumentu PDF. Można zmieniać rozmiar pól formularza i usuwać pola — pojedynczo lub wiele jednocześnie. Informacje na temat dostępnych typów pól można znaleźć w temacie Formanty formularzy.
 

Aby utworzyć pole formularza

 1. Wybierz kolejno pozycje Formularze > [narzędzie] lub wybierz narzędzie formularza na pasku narzędzi Formularz.  

 2. Przeciągnij kursor, aby utworzyć pole formularza o odpowiednim rozmiarze.

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe właściwości danego pola formularza.

 4. Wybierz odpowiednie właściwości i kliknij przycisk Zamknij.

Aby zdefiniować właściwości pola formularza

Po wstawieniu pola formularza zostaje otwarte skojarzone z nim okno dialogowe właściwości zawierające kilka kart. Aby zmienić później właściwości, należy wybrać narzędzie formularza odpowiadające danemu typowi pola, a następnie kliknąć dwukrotnie formant.

Niektóre ustawienia dotyczą wszystkich typów pól formularzy: nazwa pola, tekst wyświetlany po najechaniu kursorem i atrybuty wyświetlania pola. Można sprawić, że pole będzie widoczne lub niewidoczne, dostępne do drukowania lub nie, w trybie tylko do odczytu lub nie, a także — w niektórych przypadkach — wymagane lub nie. Pozostałe ustawienia zależą od typu pliku:

Pola wyboru:

Styl pola wyboru, jego wartości eksportowe, stan domyślny i skojarzone akcje.

Przyciski opcji:

Ustawienia takie same jak w przypadku pola wyboru, a oprócz tego możliwość grupowania wszystkich przycisków o identycznych nazwach i wartościach.

Pola tekstowe:

Wyrównanie tekstu, domyślnie wyświetlany tekst (opcjonalnie) — zgodnie z regułami dotyczącymi wybranego formatu:

 • Bez ograniczeń (brak)

 • Liczba (należy wybrać styl separatora, liczbę miejsc dziesiętnych, sposób wyświetlania wartości ujemnych lub procentowych oraz określić, czy pole jest przeznaczone dla wartości walutowych — jeśli jest, trzeba podać walutę i znak interpunkcyjny, który ma być separatorem)

 • Data lub Godzina (trzeba wybrać formaty)

 • Formaty specjalne (kody pocztowe zawierające 5 lub 9 cyfr, numery telefoniczne lub numery PESEL)

 • Dowolna maska: Umożliwia zdefiniowanie własnego wzorca (zobacz Wyszukiwanie według wzorców i masek).

 • Niestandardowe: Należy zdefiniować własne reguły dotyczące zawartości pól formularza.

Pola tekstowe bez ograniczeń mogą być polami wielowierszowymi z opcją przewijania tekstu lub bez niej. Opcja Hasło  umożliwia zastąpienie rzeczywistej wartości gwiazdkami.

Można skonfigurować wymogi dotyczące zatwierdzania zawartości pól wprowadzonej przez odbiorców oraz reguły automatycznego obliczania wartości w określonych polach liczbowych.

Pole podpisu cyfrowego:

Powiązane akcje i reguły dotyczące podpisywania.

Pole listy:

Należy zdefiniować teksty, które mają być widoczne na liście, oraz ich wartości eksportowe, a także skojarzyć akcje z wyzwalaczami lub zmianami wyboru.

Pole kombi:

Takie same ustawienia jak w przypadku pola listy, a dodatkowo opcje formatu dostępne dla pól tekstowych. Wpisy w polu listy muszą być zgodne z ograniczeniami danego formatu.

 

 Aby zmienić rozmiar jednego lub wielu pól formularza

 

Zaznacz pola formularza, których rozmiar chcesz zmienić.

 • Aby zmienić rozmiar pól przez przeciąganie, wybierz narzędzie formularza użyte do utworzenia pola formularza, a następnie przeciągnij dowolny uchwyt obramowania pola. Naciśnij klawisz Shift, aby zachować bieżący współczynnik proporcji.

 • Aby zmienić rozmiar pól w etapach co jeden piksel, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+strzałka; aby zmienić rozmiar pól etapami co 10 pikseli, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+strzałka.

 • Aby zmienić rozmiar grupy pól formularza tak, aby miały taką samą szerokość, wysokość lub powierzchnię odpowiadające określonemu polu formularza, zaznacz pola, które chcesz zmienić, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pole o odpowiednich wymiarach i z menu skrótów Rozmiar wybierz polecenie Wysokość, Szerokość lub Oba.

Aby usunąć pole formularza

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pole i z menu skrótów wybierz kolejno pozycje Edytuj > Usuń lub zaznacz pole i naciśnij klawisz Delete.

Aby wyczyścić wszystkie pola formularza, kliknij przycisk PDF Converter button reset fields Tworzenie i edytowanie pól formularza Resetuj pola.
 

Aby określić kolejność przechodzenia przez użytkowników przez pola w formularzu

 1. Wybierz kolejno pozycje Formularze > Ustaw kolejność tabulatorów lub kliknij przycisk PDF Converter button set tab order Tworzenie i edytowanie pól formularza Ustaw kolejność tabulatorów na pasku narzędzi Formularz. Spowoduje to posortowanie pól zgodnie z kolejnością ich utworzenia: w lewym górnym rogu każdego pola formularza jest wyświetlany numer oznaczający jego bieżącą pozycję.
   

 2. Aby zmienić tę kolejność tabulatorów

  • Wybierz narzędzie Ustaw kolejność tabulatorów.

  • Kliknij dwukrotnie pole, które ma być pierwsze.

  • Kliknij raz pozostałe pola w odpowiedniej kolejności.

  • Kliknij narzędzie Rączka, aby zakończyć zmianę kolejności. Jeśli zakończysz przed kliknięciem wszystkich pól, pozostałe pola zachowają wyświetloną kolejność.

Można też zmienić standardową kolejność tabulatorów. W tym celu należy wyświetlić panel Strony w PDF Converter navigation Tworzenie i edytowanie pól formularza panelu nawigacyjnym, kliknąć prawym przyciskiem myszy stronę i wybrać kolejno pozycje Właściwości strony > Kolejność tabulatorów.

 

Uwaga

W przypadku formularzy z aktywnymi formantami XFA nie należy edytować formantów formularzy ani uruchamiać narzędzia FormTyper.

 

 

Tworzenie i edytowanie pól formularza