Łącze

W dokumentach można definiować  „aktywne obszary” prowadzące do innych lokalizacji. Do łączy można przypisywać akcje.

Łącza można umieszczać zarówno na tekście, jak i na obrazach. Można również tworzyć łącza dla załączników plikowych umożliwiające otwieranie tych załączników w oknie Dokument.
 

Aby utworzyć łącze

 1. Kliknij narzędzie PDF Converter link Łącze Łącze na pasku narzędzi Standardowe lub wybierz kolejno pozycje Narzędzia > Standardowe > Łącze.

 2. Zdefiniuj aktywny obszar w dokumencie, przeciągając kursor PDF Converter cursor link Łącze Łącze.

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie łącza. Określ

  • Typ łącza: Widoczna ramka lub Niewidoczna ramka

  • Styl wyróżnienia: Inwersja, Kontur lub Wstawka

  • Grubość linii: Cienka, Średnia lub Gruba

  • Styl linii: Ciągła, Przerywana, Podkreślenie

  • Kolor: Kliknij przycisk PDF Converter button color Łącze, aby wybrać kolor lub zdefiniować kolor niestandardowy.

  • Akcja łącza: Wybierz akcję: Idź do widoku strony, Otwórz plik, Otwórz łącze internetowe lub Łącze niestandardowe, a następnie kliknij przycisk Dalej. W zależności od wybranej akcji łącza określ niezbędne ustawienia w odpowiednich oknach dialogowych.

Uwaga

Akcja Łącze niestandardowe prowadzi do okna dialogowego Właściwości łącza, które zawiera więcej akcji oraz pozwala wybrać wiele akcji i ustalić ich kolejność. 

 

Aby zmienić właściwości lub akcje łącza

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy łącze z narzędziem PDF Converter link Łącze Łącze lub narzędziem PDF Converter selectobject Łącze Zaznacz obiekt. Wybierz opcję:

  Edytuj: Aby wyciąć, skopiować lub usunąć łącze.
  Do środka:
  Aby przesunąć łącze na środek strony.
  Ustaw jako właściwości domyślne:
  Aby używać bieżących właściwości jako właściwości domyślnych łącza.
  Właściwości:
  Aby zmienić właściwości lub skojarzone akcje.
   

 • Po zaznaczeniu kilku łączy w menu skrótów znajdują się dodatkowe elementy.

  Wyrównaj: Aby wyrównać wszystkie zaznaczone łącza do lewej, prawej, górnej lub dolnej krawędzi łącza z menu skrótów.
  Rozłóż:
  Aby równomiernie rozmieścić łącza na stronie.
  Rozmiar:
  Aby zmienić wysokość i/lub szerokość wszystkich zaznaczonych łączy na wysokość i/lub szerokość łącza z menu skrótów.

Uwaga

Aby unieruchomić łącze i zabezpieczyć je przed przypadkowymi zmianami, należy zaznaczyć pole wyboru Chronione.

 

 

Łącze