Narzędzia oznaczeń

Tak wygląda menu rozwijane Oznaczenie tekstowe. Dostęp do niego można uzyskać z menu lub paska narzędzi Komentarze.

PDF Converter eng markup tools Narzędzia oznaczeń

 

 

PDF Converter button text markup Narzędzia oznaczeń Narzędzie oznaczenia tekstowego to uniwersalne narzędzie służące do wskazywania miejsc sugerowanego usunięcia, wstawienia lub zastąpienia tekstu. Tę samą funkcję pełnią trzy oddzielne narzędzia: Wstaw tekst w miejscu kursora, Zastąp zaznaczony tekst i Przekreśl tekst do usunięcia.

 

Narzędzie oznaczenia tekstowego znajduje się tylko w menu Oznaczenie tekstowe. Dostęp do pozostałych narzędzi można także uzyskać z menu skrótów na zaznaczonym tekście, używając narzędzia PDF Converter selecttext Narzędzia oznaczeń Zaznacz tekst z paska narzędzi Standardowe.
 

Aby zasugerować zmiany w tekście za pomocą PDF Converter button text markup Narzędzia oznaczeń Narzędzia oznaczenia tekstowego

 1. Kliknij pozycję Narzędzie oznaczenia tekstowego w menu Oznaczenie tekstowe na pasku narzędzi Komentarze.

 2. Aby przekreślić tekst, zaznacz go i naciśnij klawisz Delete.

 3. Aby dodać tekst, umieść kursor w odpowiednim miejscu i wprowadź nowy tekst.

 4. Aby zastąpić tekst, zaznacz tekst do usunięcia i wprowadź tekst zastępczy.

Zmiany są wyświetlane w następujący sposób:

 

PDF Converter eng revision%20marking Narzędzia oznaczeń

 

Jeden wyraz w tytule jest oznaczony do usunięcia. W następnym wierszu tekst został wstawiony i zastąpiony. Klikając prawym przyciskiem myszy oznaczenie i wybierając polecenie Właściwości, można zmienić kolor oznaczenia lub inne właściwości. Użytkownik może zmieniać rozmiar pól tekstowych i zamykać je. W takim przypadku należy umieścić kursor na zmianie, aby wyświetlić sugerowany nowy tekst w oknie podręcznym:

 

PDF Converter eng revision%20marking2 Narzędzia oznaczeń

 

Aby wstawić tekst w miejscu ustawienia kursora za pomocą oddzielnego narzędzia

 1. Kliknij miejsce na stronie PDF, w którym chcesz wstawić tekst.

 2. Z menu rozwijanego Oznaczenie tekstowe lub z menu skrótów Zaznacz tekst wybierz polecenie Wstaw tekst w miejscu kursora. Zostanie wyświetlone okno podręczne Wstawiony tekst.

 3. W oknie Wstawiony tekst wprowadź tekst, który chcesz wstawić.

Aby zastąpić zaznaczony tekst za pomocą oddzielnego narzędzia

 1. Zaznacz tekst do zastąpienia.

 2. Z menu rozwijanego Oznaczenie tekstowe lub z menu skrótów Zaznacz tekst wybierz polecenie Zastąp zaznaczony tekst. Kursor przyjmie kształt PDF Converter cursor selecttext Narzędzia oznaczeń i zostanie wyświetlone okno podręczne Tekst zastępczy.

 3. W oknie Tekst zastępczy wprowadź proponowany tekst zastępczy.

Aby dodać notatkę do zaznaczonego tekstu

 • Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać notatkę.
   

 • Z menu rozwijanego Oznaczenie tekstowe lub z menu skrótów Zaznacz tekst wybierz polecenie Dodaj notatkę do zaznaczonego tekstu. Tekst zostanie wyróżniony i zostanie wyświetlone okno podręczne Komentarz w tekście.
   

 • W oknie Komentarz w tekście wprowadź tekst. Jeśli okno tekstu komentarza nie jest domyślnie wyświetlane, wystarczy kliknąć dwukrotnie obszar oznaczenia, aby je wyświetlić.

 

Aby wyróżnić, podkreślić lub przekreślić zaznaczony tekst

 1. Zaznacz tekst do oznaczenia.

 2. Z menu rozwijanego Oznaczenie tekstowe lub z menu skrótów Zaznacz tekst wybierz odpowiednie narzędzie oznaczenia.

Uwaga

Ten sam efekt można uzyskać, klikając przycisk z prawej strony Narzędzia oznaczenia tekstowego, a następnie zaznaczając tekst, który ma zostać oznaczony. Wygląd i nazwa tego przycisku zależą od jego ostatniego użycia. Żądany efekt należy wybrać w menu rozwijanym.

 

Sposób działania tych narzędzi omówiono w temacie Efekty adnotacji.

 

Aby zobaczyć, jak spłaszczanie dokumentu wpływa na oznaczenia, zobacz temat Spłaszczanie dokumentów.

 

 

Narzędzia oznaczeń