Narzędzia rysowania

Narzędzia rysowania są dostępne w menu rozwijanym Narzędzia rysowania, które można otworzyć, korzystając z paska narzędzi Komentarze (stanowiącego część głównego paska narzędzi). Są dostępne następujące narzędzia:

 

PDF Converter line Narzędzia rysowania

Linia

Aby narysować linię, należy wybrać to narzędzie, kliknąć i — trzymając naciśnięty lewy przycisk myszy — rozpocząć rysowanie. Aby zakończyć rysowanie, wystarczy zwolnić przycisk myszy.
Aby zmienić rozmiar linii lub obrócić ją, należy wybrać narzędzie PDF Converter hand Narzędzia rysowania Rączka, kliknąć linię, a następnie umieścić wskaźnik myszy nad punktem końcowym linii (aż kursor przybierze postać PDF Converter cursor move Narzędzia rysowania) i rozpocząć przekształcenia.

PDF Converter rectangle Narzędzia rysowania

Prostokąt

Aby narysować prostokąt, należy wybrać to narzędzie, kliknąć i — trzymając naciśnięty lewy przycisk myszy — rozpocząć rysowanie. Należy zacząć od lewego górnego rogu i przesuwać się w kierunku prawego dolnego rogu, a następnie zwolnić przycisk myszy.
Aby zmienić rozmiar prostokąta, należy umieścić wskaźnik myszy nad jego prawym dolnym rogiem (aż kursor przybierze postać PDF Converter cursor scale Narzędzia rysowania) i rozpocząć przekształcenia.

PDF Converter pencil large Narzędzia rysowania

Ołówek

Po wybraniu tego narzędzia i kliknięciu można rysować linie odręczne w dokumencie PDF. Za pomocą narzędzia Gumka można usunąć dowolną część linii odręcznej.

PDF Converter oval Narzędzia rysowania

Owal

Aby narysować owal, należy wybrać to narzędzie, kliknąć i — trzymając naciśnięty lewy przycisk myszy — przeciągnąć mysz. Aby zmienić rozmiar owalu, należy użyć narzędzia Rączka.

PDF Converter polygon Narzędzia rysowania

Wielokąt

Po wybraniu tego narzędzia należy kliknąć w celu rozpoczęcia rysowania linii, a następnie trzeba klikać ponownie, aby narysować więcej połączonych linii. Aby połączyć ostatni i pierwszy bok w celu zamknięcia wielokąta, należy kliknąć dwukrotnie lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Zakończ. Zobacz też temat Młotek poniżej.

PDF Converter polygon line Narzędzia rysowania

Linia łamana

Aby narysować linię łamaną, należy wybrać to narzędzie, kliknąć i rozpocząć rysowanie. Ponowne kliknięcie pozwala ustawić kąty. Aby zakończyć, należy kliknąć dwukrotnie lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Zakończ. Linia łamana nie jest kształtem zamkniętym — to zestaw połączonych linii prostych. Aby uzyskać informacje na temat dodawania i usuwania kątów, zobacz temat Młotek poniżej.

PDF Converter cloud Narzędzia rysowania

Chmurka

Należy wybrać to narzędzie i klikać, aby narysować wielokąt. Następnie należy kliknąć dwukrotnie, aby zamknąć wielokąt, co spowoduje wyświetlenie w nim kształtu chmurki.

PDF Converter eraser Narzędzia rysowania

Gumka

Aby wymazać część lub całą linię odręczną narysowaną za pomocą narzędzia PDF Converter pencil Narzędzia rysowania Ołówek, należy wybrać narzędzie gumki, kliknąć i — trzymając naciśnięty lewy przycisk myszy — rozpocząć wymazywanie.

PDF Converter hammer Narzędzia rysowania

Młotek

To narzędzie działa tylko w przypadku wielokątów i linii łamanych. Kliknięcie kąta za pomocą młotka powoduje usunięcie kąta i zastąpienie dwóch sąsiadujących boków jedną linią. Wynikowy wielokąt musi mieć co najmniej 3 boki. Aby podzielić jeden bok na dwa, należy kliknąć za pomocą młotka dowolny punkt na boku wielokąta i przeciągnąć ten punkt w nowe miejsce.

 

 

Właściwości

Aby wyświetlić menu skrótów narysowanego obiektu, należy wybrać narzędzie Rączka i kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną krawędź obiektu. Polecenie Właściwości umożliwia zmodyfikowanie wyglądu obiektu, wyświetlenie historii poprawek oraz ponowne zdefiniowanie jego autora i tematu. Aby zmienić Stan przeglądu narysowanego obiektu, należy wybrać pozycję Ustaw stan. Aby przekazać opinię dotyczącą stanu przeglądu, należy wybrać pozycję Migracja. (Szczegóły zawiera temat Panel Komentarze). Polecenie Odpowiedz umożliwia dodanie do obiektu notatki, a polecenie Ustaw wygląd jako właściwości domyślne pozwala użyć właściwości bieżącego obiektu jako normy dla wszystkich nowo rysowanych obiektów tego typu.

 

Uwaga

Można dodawać linie lub wielokąty przedstawiające ekran lub skalowane pomiary.

Narysowane obiekty można zmieniać z adnotacji w obiekty dokumentu przez spłaszczenie dokumentu.

Narzędzia rysowania