Pole tekstowe

Kliknięcie narzędzia Pole tekstowe na pasku narzędzi Komentarze umożliwia tworzenie widocznych komentarzy. Należy przeciągnąć w celu utworzenia okna, a następnie wpisać tekst. Pole tekstowe jest rozszerzane, dopasowując się do dłuższego tekstu. Aby podczas wpisywania tekstu zmodyfikować jego właściwości, należy zaznaczyć tekst, kliknąć prawym przyciskiem myszy obszar pola tekstowego i wybrać z menu skrótów polecenie Właściwości. Można modyfikować właściwości tekstu dostępne na pokazanym niżej pasku narzędzi.

Przy użyciu narzędzia PDF Converter hand Pole tekstowe Rączka lub narzędzia Pole tekstowe można zaznaczyć istniejące pole tekstowe. Następnie należy kliknąć dwukrotnie, aby zmienić tekst. Aby zmienić właściwości tekstu, należy zaznaczyć część tekstu lub jego całość, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Właściwości. Spowoduje to wyświetlenie poniższego paska narzędzi:
 

PDF Converter eng tb text box properties Pole tekstowe

 

Kliknięcie przycisku Ustaw powoduje określenie bieżących ustawień jako domyślnych. Wartości domyślne pól tekstowych można też określić, wybierając kolejno pozycje Edycja > Preferencje > Komentarz.   

Aby przenieść pole tekstowe lub zmienić jego rozmiar, należy użyć narzędzia PDF Converter selectobject Pole tekstowe Zaznacz obiekt na standardowym pasku narzędzi lub narzędzia Rączka. Aby zmienić jego wygląd, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Właściwości w celu określenia stylu, grubości i koloru obramowania, koloru wypełnienia i wartości krycia pola tekstowego. Można też uzyskać dostęp do właściwości pola tekstowego, takich jak autor, temat i historia. Aby uniknąć przypadkowej modyfikacji pola tekstowego, należy zaznaczyć pole tekstowe Chronione.

Aby dodać linię ze strzałką wskazującą od pola tekstowego do miejsca na stronie, zamiast narzędzia Pole tekstowe należy kliknąć narzędzie PDF Converter button callout Pole tekstowe Objaśnienie na pasku narzędzi Komentarz.

Tekst dodany w postaci pola tekstowego lub objaśnienia pozostaje adnotacją. Informacje o dalszej pracy z tymi elementami podano poniżej.

 

Obsługa pól tekstowych, pól maszyny do pisania i bloków tekstu maszyny do pisania

 

W tej sekcji podano praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z narzędzia Pole tekstowe,  narzędzia Maszyna do pisania i narzędzia Pole Maszyna do pisania oraz opisano różnice między tymi narzędziami. Funkcja sprawdzania pisowni jest dostępna dla wszystkich trzech typów elementów.

 

Aby umieścić element

Wybierz narzędzie Pole tekstowe (na pasku narzędzi Komentarze) lub narzędzie Pole Maszyna do pisania (na pasku narzędzi Zaawansowane), a następnie kliknij i przeciągnij na stronie w celu utworzenia pola o odpowiednich rozmiarach. W polu zostanie wyświetlony kursor oznaczający gotowość do wpisywania tekstu. Rozmiar pola jest rozszerzany w pionie w celu dostosowania do większej ilości tekstu. Aby umieścić tekst maszyny do pisania, kliknij odpowiedni przycisk na pasku narzędzi Zaawansowane, kliknij odpowiednie miejsce i wpisz żądany tekst.

Porada

Wszystkie te narzędzia pozostają aktywne po umieszczeniu elementów — każde kolejne kliknięcie powoduje utworzenie nowego elementu. W chwili, gdy nie jest potrzebne tworzenie kolejnych elementów tego samego typu, należy wybrać narzędzie Rączka. Na przykład po zakończeniu umieszczania pól Maszyna do pisania (gdy to narzędzie pozostaje aktywne), aby powrócić do istniejącego pola i wybrać je w celu zmodyfikowania, należy bardzo dokładnie kliknąć jego obramowanie — punkt środkowy kursora musi znajdować się na obramowaniu. Kliknięcie dowolnego innego miejsca spowoduje utworzenie nowego pola maszyny do pisania. 

 

Lista panelu Komentarze

Pola tekstowe i objaśnienia to adnotacje, dlatego są wyświetlane w panelu Komentarze, akceptują odpowiedzi i konwersacje, mają stan przeglądu i można przeprowadzać ich migrację. Elementy maszyny do pisania nie są wyświetlane w panelu Komentarze.

 

Aby zaznaczyć istniejący element

Pole tekstowe: użyj narzędzia Rączka lub narzędzia Pole tekstowe (umożliwia to wprowadzanie zmian w tekście) albo narzędzia Zaznacz obiekt (umożliwia to wprowadzanie zmian we właściwościach pola tekstowego).

Pole Maszyna do pisania: użyj narzędzia Maszyna do pisania i kliknij w obrębie obramowania pola. Elementy maszyny do pisania można także zaznaczać za pomocą narzędzi Touchup w celu ich modyfikowania lub przenoszenia.

Tekst maszyny do pisania: użyj narzędzia Maszyna do pisania lub narzędzia Touchup — tekst, a następnie kliknij tekst, aby utworzyć pole edycji (jak w przypadku użycia narzędzia Touchup — tekst dla rzeczywistego tekstu dokumentu PDF).

 

Zmienianie formatu zaznaczonego tekstu

Zaznaczone bloki tekstu można modyfikować we wszystkich trzech przypadkach. Należy zaznaczyć element (jak to opisano powyżej), kliknąć dwukrotnie w celu wyświetlenia kursora tekstowego, zaznaczyć tekst, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie Właściwości. Aby zmienić cały tekst w elemencie, należy zaznaczyć ten tekst w całości. Zmienianie właściwości w sytuacji, gdy kursor jest w odpowiednim miejscu, ale nic nie zostało zaznaczone, nie ma wpływu na tekst. W polach tekstowych bez zaznaczenia nie można ustawić zmienionych wartości jako domyślnych. Za pomocą tekstu i pól maszyny do pisania można zmieniać domyślne ustawienia bez zaznaczenia tekstu i stosować je do kolejnych elementów maszyny do pisania.

 

Preferencje i ustawienia domyślne

Zmiany formatowania ustawione jako domyślne po wybraniu kolejno pozycji Edycja > Preferencje > Komentarze wpływają tylko na nowe pola tekstowe. Nie powodują one zmian w istniejących polach tekstowych ani nie są stosowane do tekstu maszyny do pisania. Ustawienia domyślne można także zmieniać przez kliknięcie przycisku Ustaw w oknie dialogowym Właściwości tekstu w polu tekstowym i kliknięcie przycisku OK w celu potwierdzenia. W ten sam sposób można wybierać ustawienia domyślne dla narzędzi maszyny do pisania. Dla tekstu maszyny do pisania i pola maszyny do pisania jest przechowywany jeden zestaw ustawień domyślnych — nie są one stosowane do pól tekstowych.

 

S
płaszczanie i sprawdzanie dokumentów

Pola tekstowe można przekształcać z adnotacji na obiekty dokumentu (aby przypominały tekst maszyny do pisania) za pomocą polecenia spłaszczania dokumentu. Można je usuwać za pomocą narzędzia Sprawdź dokument. Spłaszczanie i sprawdzanie dokumentu nie wpływa na tekst maszyny do pisania.

 

 

 

Pole tekstowe