Sprawdzanie pisowni adnotacji

Użytkownik może sprawdzać pisownię tekstu wprowadzanego w dokumentach PDF jako adnotacje. Pisownię można sprawdzać w istniejących adnotacjach w odebranych plikach PDF. Funkcja sprawdzania pisowni jest dostępna dla następujących typów tekstu:

  • Notatki i odpowiedzi
  • Operacje oznaczania (Wstaw tekst, Zastąp zaznaczony tekst lub Dodaj notatkę do zaznaczonego tekstu)

  • Adnotacje pól tekstowych (pola tekstowe i objaśnienia)

  • Tekst wprowadzony do pliku PDF za pomocą narzędzia Maszyna do pisania lub narzędzia pola Maszyna do pisania

Funkcja sprawdzania pisowni nie jest dostępna dla rzeczywistej zawartości dokumentu PDF, łącznie z tekstem wprowadzonym przy użyciu narzędzia Touchup — tekst, nagłówkami i stopkami oraz numerami Bates.

 

Wyrazy, których nie ma w bieżącym słowniku, są podkreślane linią falistą podczas pisania, jeśli włączono tę funkcję w oknie Edycja > Preferencje > Pisownia.  W obszarze preferencji można ustawić kolor podkreślenia (ustawieniem domyślnym jest kolor czerwony) i określić, które z dostarczonych słowników mają być używane podczas sprawdzania pisowni.

 

Ponadto można sprawdzić pisownię we wszystkich komentarzach w dokumencie oraz edytować słowniki.

 

Aby rozpocząć sprawdzanie pisowni

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Z menu głównego wybierz kolejno pozycje Edycja > Sprawdź pisownię > W: Komentarze.
  • Naciśnij klawisz F7 na klawiaturze.

W oknie dialogowym Sprawdzanie pisowni wybierz słowniki do użycia, a także wskaż słowniki, do których można dodawać nowe wyrazy, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij. Pisownia adnotacji tekstowych z odpowiedziami jest sprawdzana, począwszy od najstarszych wpisów do najnowszych wpisów.

 

Aby poprawić podejrzane wyrazy

Jeśli wyrazu nie można znaleźć w wybranym słowniku, proces jest zatrzymywany. W górnym polu jest wyświetlany fragment tekstu z wyróżnionym podejrzanym wyrazem, natomiast w dolnym polu jest wyświetlana lista sugestii. Kliknij odpowiednią sugestię, a następnie kliknij przycisk Zamień lub Zamień wszystko w celu jej zastosowania, albo kliknij przycisk Ignoruj bądź Ignoruj wszystko, aby zaakceptować wyraz w niezmienionej postaci.  Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać bieżący podejrzany wyraz do wybranego słownika.

Kliknięcie przycisku Gotowe powoduje przerwanie sprawdzania pisowni. W przeciwnym razie program wyświetli odpowiednią informację, gdy sprawdzanie pisowni zostanie zakończone. Kliknij przycisk Rozpocznij od nowa, aby powtórzyć proces, lub kliknij przycisk Gotowe, aby zakończyć.

 

Aby edytować słownik

Z menu głównego wybierz kolejno pozycje Edycja > Sprawdź pisownię > Edytuj słownik. Wybierz słownik w oknie dialogowym Edycja słownika niestandardowego, a następnie wyświetl listę dodanych lub wykluczonych wyrazów. Dodane wyrazy są dołączane do listy wyrazów słownika, natomiast wykluczone wyrazy nie są uznawane za prawidłowe wyrazy. Obie listy są puste do czasu dodania do nich wyrazów. Wpisz pojedynczy wyraz i kliknij przycisk Dodaj, aby dodać go do listy. Zaznacz wyraz i kliknij przycisk Usuń, aby go usunąć. Aby zmodyfikować wyraz, zaznacz odpowiedni wyraz, zmień go w polu edycji Wpis, a następnie kliknij przycisk Zmień. Kliknij przycisk Gotowe, aby zakończyć.

 

 

 

Sprawdzanie pisowni adnotacji