Dzielenie dokumentu

Duże dokumenty można dzielić na mniejsze części według określonych kryteriów. Ponadto można wyodrębnić określone strony z pliku PDF. W obu przypadkach oryginalny dokument PDF pozostaje w niezmienionej postaci. Jednostką dzielenia jest strona, więc dokument nie może zostać podzielony w dowolnym miejscu w obrębie strony. W przypadku podzielenia dokumentu według numerów stron określone strony stają się pierwszymi stronami nowych dokumentów. W przypadku podzielenia dokumentu według tekstu lub zakładek pierwszą stroną nowego dokumentu jest strona zawierająca określony tekst lub określoną zakładkę.

Funkcje dzielenia i wyodrębniania nie są dostępne dla jednostronicowych dokumentów. Dzielenie lub wyodrębnianie można przeprowadzać na bieżącym dokumencie lub innym wybranym dokumencie.

 

Dostępne jest nowe kryterium dzielenia — rozmiar pliku. Można określić maksymalny rozmiar każdego podzielonego pliku w megabajtach.
 

Aby podzielić dokument

  1. Wybierz kolejno pozycje Dokument > Podziel dokument. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dzielenie dokumentu.

  2. Wybierz wielostronicowy dokument, który chcesz podzielić.

  3. Wybierz jeden z trybów dzielenia i skonfiguruj odpowiednie ustawienia. Szczegółowe informacje znajdziesz w oknie dialogowym Dzielenie dokumentu.

  4. Kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przeglądanie w poszukiwaniu folderu. Wybierz folder, w którym mają zostać zapisane wynikowe pliki PDF, lub utwórz nowy folder.

Taka sama procedura dotyczy wyodrębniania stron do pojedynczego pliku w wybranym trybie.

 

Dzielenie dokumentu