Odczytywanie dokumentów PDF

Plik PDF można odsłuchać przy użyciu wbudowanej wersji oprogramowania Nuance® RealSpeak™.

 

Aby skonfigurować domyślne parametry odczytywania na głos

W menu głównym wybierz kolejno pozycje Edycja > Preferencje > Zamiana tekstu na mowę > Konfiguruj, aby określić język, głos, głośność i szybkość odczytywania. W tym miejscu można ustawić różne opcje ułatwień dostępu dla całego dokumentu lub tylko dla kilku pierwszych stron oraz zdecydować, czy do określania kolejności odczytu mają być używane tagi.

 

Aby skonfigurować bieżące parametry odczytywania na głos

W menu głównym wybierz kolejno pozycje Dokument > Właściwości dokumentu > Zaawansowane, określ kolejność odczytywania (od lewej do prawej lub od prawej do lewej), a także język dokumentu, który ma zostać odczytany na głos.

 

Aby tekst został odczytany na głos

W menu głównym wybierz kolejno pozycje Narzędzia > Odczytywanie PDF, a następnie wybierz jedną z pozycji menu rozwijanego

 • Czytaj bieżącą stronę  

 • Czytaj do końca dokumentu

Po rozpoczęciu odczytywania zostanie wyświetlony pasek narzędzi Odczytywanie PDF.

 

PDF Converter eng tb readpdf Odczytywanie dokumentów PDF

 

Zawiera następujące elementy sterujące (od lewej do prawej):

Zatrzymaj — zatrzymuje odczytywanie.

Wstrzymaj — wstrzymuje odczytywanie. Po wstrzymaniu odczytywania przycisk zmienia się w przycisk Wznów.

Poprzednia strona — przejście do początku poprzedniej strony.

Poprzedni akapit — przejście do początku poprzedniego akapitu.

Następny akapit — przejście do początku następnego akapitu.

Następna strona — przejście do początku następnej strony.

 

Do tych elementów sterujących odtwarzaniem można również przejść podczas odczytywania, klikając kolejno pozycje Narzędzia > Odczytywanie PDF.

 

Kolejność odczytywania według struktury tagów

 

Odczytywanie dokumentów PDF na głos można włączyć przy użyciu polecenia Odczytywanie PDF znajdującego się w menu Narzędzia. W takim przypadku rzeczywistą kolejność odczytywania określa wbudowany algorytm aplikacji. Dzięki nowej funkcji obsługi tagów w aplikacji wprowadzono alternatywne rozwiązanie: odczytywanie dokumentów PDF zgodnie z kolejnością określoną przez strukturę tagów.

 

Aby skorzystać z tej funkcji, kliknij kolejno pozycje Edycja > Preferencje > Zamiana tekstu na mowę, a następnie zaznacz pole wyboru Użyj tagów do odczytywania.

 

Kiedy aplikacja odczytuje dokument PDF przy użyciu struktury tagów, korzysta z następującego mechanizmu:

 • Elementy tekstowe: odczytywana jest właściwość Tekst alternatywny. Jeśli nie jest dostępna, program odczytuje właściwość Bieżący (rzeczywisty) tekst. Jeśli ta również jest niedostępna, odczytywana jest zawartość tekstowa danego tagu.

 • Elementy inne niż tekstowe (np. obrazy): w związku z tym, że nie zawierają tekstu, zastosowanie mają tylko dwie z powyższych czynności: odczytywanie tekstu alternatywnego, a jeśli nie ma go w dokumencie — tekstu rzeczywistego. Takie elementy dokumentu PDF będą miały Tekst alternatywny, jeśli zostały utworzone na podstawie dokumentów programu Word przy użyciu odpowiednich ustawień określonych w tej aplikacji (okno dialogowe Formatowanie obrazu, karta Sieć Web). Jeśli nie, ich teksty alternatywne należy określić ręcznie na karcie Tag w oknie dialogowym Właściwości.

Istnieją określone typy tagów, które są traktowane przez funkcję odczytywania PDF w szczególny sposób. Są to:

 • Tabele: podczas odczytywania najpierw jest opisywana tabela (liczba kolumn i wierszy). Następnie są odczytywane nagłówki tabeli z określeniem „Nagłówek”. Potem są odczytywane poszczególne komórki w kolejności od lewej do prawej i z góry na dół. Przed odczytaniem rzeczywistej zawartości każdej komórki najpierw jest powtarzana zawartość odpowiedniej komórki nagłówka.

 • Nagłówki: przed przejściem do każdego nagłówka określany jest jego poziom.

 • Listy numerowane lub punktowane: najpierw jest podawana liczba elementów listy, a następnie odczytywane są same elementy listy.

 • Pola formularzy: podczas odczytywania z użyciem tagów uwzględniane są tylko pola formularzy z tagami. W dokumentach bez tagów odczytywane są wszystkie pola formularzy — po zawartości dokumentu.

 • Adnotacje: w dokumentach z tagami odczytywane są tylko adnotacje z tagami. W dokumentach bez tagów — wszystkie adnotacje (po polach formularzy, jeśli istnieją).

Te typy tagów są tworzone podczas generowania plików PDF z tagami na podstawie dokumentów programu Word i przy użyciu menu lub przycisku na pasku narzędzi Utwórz PDF. Wbudowany analizator układu programu nie wykrywa takich typów tagów.

 

 

Uwaga

Zaleca się używanie kolejności odczytywania określanej tagami, jeśli struktura tagów jest kompletna i została zweryfikowana.

 

Aby zapisać cały tekst dokumentu w pliku dźwiękowym

 1. Wybierz kolejno pozycje Narzędzia > Odczytywanie PDF > Odczytywanie do pliku.

 2. Nadaj plikowi nazwę w oknie dialogowym Zapisywanie jako i wybierz typ pliku wav.

 

Odczytywanie przy użyciu programu Jaws®

Jaws to jedna z najpowszechniej używanych aplikacji do odczytywania zawartości ekranu. Służy do odczytywania tekstów elementów interfejsu oraz zawartości dokumentów. Jeśli aplikacja Jaws jest zainstalowana na komputerze, ta wersja programu PDF Converter Professional będzie z nią ściśle współpracować.

Używanie aplikacji Jaws do odczytywania dokumentów PDF jest alternatywą dla wbudowanej funkcji odczytywania dokumentów według tagów dostępnej w programie PDF Converter Professional. Jeśli aplikacja Jaws jest uruchomiona, po otwarciu dokumentu PDF w programie PDF Converter Professional jego zawartość zacznie być odczytywana. W przypadku tej metody odczytywania po naciśnię
ciu odpowiednich klawiszy są dostępne następujące akcje:

 • Strzałka w lewo: odczytanie poprzedniego wyrazu.

 • Strzałka w prawo: odczytanie następnego wyrazu.

 • Strzałka w górę: odczytanie poprzedniego elementu zawartości w drzewie tagów.

 • Strzałka w dół: odczytanie następnego elementu zawartości w drzewie tagów.

 • CTRL + strzałka w górę: odczytanie zawartości poprzedniego tagu.

 • CTRL + strzałka w dół: odczytanie zawartości następnego tagu.

 • Page Up: odczytanie pierwszego elementu zawartości na poprzedniej stronie.

 • Page Down: odczytanie pierwszego elementu zawartości na następnej stronie.

 • Home: odczytanie pierwszego elementu zawartości w dokumencie.

 • End: odczytanie ostatniego elementu zawartości w dokumencie.

 • Escape: anulowanie odczytywania.

Analizowanie całego dokumentu PDF w celu odczytania może zająć dużo czasu. Aby kontrolować wielkość odczytywanej części tekstu, należy użyć okna dialogowego Właściwości. Aby uzyskać do niego dostęp, należy kliknąć kolejno pozycje Narzędzia > Odczytywanie PDF, a następnie wybrać odczytywanie całego dokumentu lub określonej liczby stron (zaczynając od strony 1). Jeśli zostanie wybrana opcja odczytania całego dokumentu PDF, będzie ono wykonywane w częściach składających się z 5 stron każda. Do nawigowania między odpowiednimi sekcjami należy używać skrótów klawiaturowych  CTRL + Page Down i CTRL + Page Up.

Porada

Aby zapisać tylko część dokumentu PDF w pliku dźwiękowym, należy najpierw użyć polecenia Podziel dokument.

Uwaga

Ten program może odczytywać tekst w języku wybranym podczas instalacji.

Jeśli na komputerze jest dostępna odpowiednia wersja oprogramowania Nuance® RealSpeak™  lub OmniPage, można wybrać dowolny dostępny w nich język i głos.

 

Odczytywanie dokumentów PDF