Edytowanie zawartości strony

Można:

Zaznaczanie tekstu

Należy kliknąć narzędzie PDF Converter selecttext Edytowanie zawartości strony  Zaznacz tekst, aby zaznaczyć blok tekstu. Następnie można skopiować zaznaczony tekst. W celu wyświetlenia menu skrótów należy kliknąć prawym przyciskiem myszy. Następnie można wyróżnić, podkreślić lub przekreślić tekst, oznaczyć miejsca do wstawienia lub zastąpienia tekstu, wstawić hiperłącze lub notatkę, przekształcić tekst w zakładkę lub wyszukać pierwszy wyraz w zaznaczeniu.
 

Zaznaczanie obrazu

Kliknięcie narzędzia PDF Converter selectarea Edytowanie zawartości strony Zaznacz obszar pozwala zaznaczyć na stronie obszar, który ma zostać skopiowany jako obraz, lub utworzyć hiperłącze dotyczące obszaru.

 

Kopiowanie i wklejanie tekstu lub obrazu

 

Aby skopiować zaznaczony tekst lub obraz, należy wybrać polecenie Kopiuj z menu Edycja lub z menu skrótów.

Aby wkleić skopiowany element, należy wybrać polecenie Wklej w otwartym dokumencie w innej aplikacji (np. aplikacji pakietu Office).

 

Uwagi

Jeśli dokument PDF jest zabezpieczony hasłem przed kopiowaniem, polecenia Wytnij, Kopiuj i Wklej mogą nie być dostępne.

Skopiowany tekst można też wklejać do komentarzy.

Jeśli na komputerze, na którym jest wklejany tekst skopiowany z dokumentu PDF, nie ma czcionki użytej w dokumencie, zostanie ona podstawiona.

 

Wstawianie klipartu

 

Do wstawiania, zmieniania nazwy i usuwania klipartów służy panel Klipart w organizatorze. Wstawiać można zarówno wstępnie zdefiniowane kliparty, jak i kliparty niestandardowe. Kliparty są podzielone na kategorie.
 

Pliki obrazów można dodać do dokumentu za pomocą narzędzia Touchup — obiekt, a następnie skopiować je, zapisać lub zastosować do nich efekt przezroczystości. Obsługiwana jest większość popularnych formatów obrazów, takich jak jpg, bmp i gif.
 

Aby dodać plik obrazu

  1. Wybierz kolejno pozycje Narzędzia > Touchup > Touchup — obiekt lub kliknij narzędzie PDF Converter touchupobject Edytowanie zawartości strony Touchup — obiekt na pasku narzędzi Standardowe.

  2. Kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Umieść obraz. Wybierz obraz w przeglądarce i kliknij przycisk OK.

  3. Obraz zostanie umieszczony na środku strony. Przenieś go za pomocą narzędzia Touchup — obiekt.

Korzystanie z narzędzi Touchup

 

Program PDF Professional zawiera narzędzia PDF Converter touchuptext Edytowanie zawartości strony Touchup — tekst i PDF Converter touchupobject Edytowanie zawartości strony Touchup — obiekt umożliwiające wprowadzanie ograniczonych poprawek końcowych w tekście, obrazach i innych obiektach w dokumencie. Za pomocą narzędzia Touchup — obiekt można dodawać pliki obrazów i stosować efekt przezroczystości.

Aby zastosować efekt określonego narzędzia, należy wybrać kolejno pozycje Narzędzia > Touchup i wybrać pozycję Touchup — tekst  lub Touchup — obiekt albo kliknąć przycisk odpowiedniego narzędzia na pasku narzędzi Standardowe.

 

Edytowanie obiektów za pomocą narzędzia Touchup — obiekt

 

Należy zaznaczyć obiekt, korzystając z narzędzia PDF Converter touchupobject Edytowanie zawartości strony na głównym pasku narzędzi, lub wybrać kolejno pozycje Narzędzia > Touchup > Touchup — obiekt, a następnie:

  • przeciągnąć kursor PDF Converter cursor arrow Edytowanie zawartości strony w celu przeniesienia obiektu w nowe miejsce;

  • przeciągnąć uchwyty skalowania (czerwone kółka) w celu zmiany rozmiaru obiektu;

  • przeciągnąć kursor PDF Converter cursor rotate Edytowanie zawartości strony w celu obrócenia obiektu. Aby kursor przyjął postać kursora obracającego, należy kliknąć czerwone kółko nad obiektem. Następnie należy je przeciągnąć w żądanym kierunku. Podczas przeciągania kursor znowu zmieni kształt. Obiekty można także obracać za pomocą menu skrótów.

Należy zaznaczyć więcej niż jeden obiekt, a następnie za pomocą menu skrótów:

  • zgrupować lub rozgrupować obiekty;

  • zmienić kolejność obiektów za pomocą poleceń Przenieś na wierzch lub Przenieś na spód.

Dodawanie tekstu za pomocą narzędzia Maszyna do pisania i narzędzia Pole Maszyna do pisania
 

Za pomocą narzędzi PDF Converter button typewriter Edytowanie zawartości strony Maszyna do pisania lub PDF Converter button typewriter box Edytowanie zawartości strony Pole Maszyna do pisania dostępnych na pasku narzędzi Zaawansowane można dodać tekst w dowolnym miejscu na stronie dokumentu PDF. Narzędzie Maszyna do pisania umożliwia wpisywanie tekstu bezpośrednio w miejscu ustawienia kursora. Tekst umieszczony w polu przy użyciu narzędzia Pole Maszyna do pisania można przenosić. Po zapisaniu pliku PDF wprowadzone bloki tekstu stają się obiektami, które można zaznaczać — w przeciwieństwie do tekstu wpisanego jako adnotacje (np. za pomocą narzędzia Pole tekstowe). Do momentu zapisania pliku PDF można sprawdzić pisownię we wprowadzonym tekście.

 

Porównanie tekstu wprowadzonego za pomocą narzędzia Maszyna do pisania i tekstu z pola tekstowego można znaleźć w temacie Pole tekstowe.

Edytowanie zawartości strony