Operacje na stronach

Na stronach można wykonywać następujące operacje:

 • wstawianie

 • usuwanie

 • przycinanie

 • kopiowanie

 • przenoszenie

 • obracanie

 • wyodrębnianie

Operacje na stronach można wykonywać za pomocą panelu Strony. Należy otworzyć dokument, a następnie otworzyć panel Strony.

 

Wstawianie stron

Do otwartego dokumentu PDF można wstawić zarówno nowe puste strony, jak i istniejące strony PDF.
 

Aby wstawić istniejące strony

 1. Wybierz polecenie Wstaw — z menu skrótów, z menu Opcje lub z menu Dokument > Strony.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie zaznacz plik PDF, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie stron wybierz wszystkie strony, zakres stron lub określone strony i wybierz lokalizację. Następnie kliknij przycisk OK.

Aby wstawić puste strony

 1. Wybierz polecenie Nowa z menu skrótów, z menu Opcje lub po wybraniu pozycji Dokument > Strony.

 2. W oknie dialogowym Nowe strony wybierz opcje rozmiaru, orientacji i lokalizacji. Określ, ile pustych stron chcesz dodać. Następnie kliknij przycisk OK.

Usuwanie stron

 1. Wybierz polecenie Usuń — z menu skrótów, z menu Opcje lub z menu Dokument > Strony.

 2. W oknie dialogowym Usuwanie stron wybierz bieżącą stronę, zakres stron lub określone strony.

Operacji usuwania nie można cofnąć.

W dokumencie PDF musi zostać co najmniej jedna strona — nie można usunąć wszystkich stron.
 

Przycinanie stron

 

Przycinanie umożliwia określenie widocznego obszaru strony. Rozmiar pliku nie zostanie zmniejszony.

 1. Kliknij przycisk PDF Converter crop Operacje na stronach Przytnij na pasku narzędzi Standardowe lub wybierz polecenie Przytnij z menu skrótów, z menu Opcje lub po wybraniu pozycji Dokument > Strony.
   

 2. Wybierz opcje w oknie dialogowym Przycinanie stron. Następnie kliknij przycisk OK.

  Za pomocą opcji Usuń białe marginesy można na przykład przyciąć slajdy prezentacji przekonwertowane na plik PDF. Można przyciąć bieżącą stronę, wybrane strony lub cały dokument.
   

Przycisk PDF Converter undo Operacje na stronach Cofnij na pasku narzędzi Edycja umożliwia cofnięcie operacji, jeśli jej wynik nie jest zadowalający.

 

Kopiowanie i przenoszenie stron

 • Aby skopiować strony w obrębie jednego dokumentu, należy przycisnąć klawisz Ctrl i przeciągnąć miniatury stron do nowej lokalizacji.

 • Aby skopiować strony między dokumentami, należy przeciągnąć miniatury stron do nowej lokalizacji.

 • Aby przenieść strony w obrębie jednego dokumentu, należy przeciągnąć miniatury stron do nowej lokalizacji.

 • Aby przenieść strony między dokumentami, należy przycisnąć klawisz Ctrl i przeciągnąć miniatury stron.

W przypadku kopiowania stron należy się upewnić, że podczas przeciągania miniatur jest wyświetlany znak plus.

 

Porada

Aby podczas kopiowania lub przenoszenia stron między dokumentami było wyświetlanych wiele dokumentów jednocześnie z otwartymi panelami Strony, należy wybrać kolejno pozycje Okno > Sąsiadująco.

 

Obracanie stron

 

Strony można obracać o 90 lub 180 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

 1. Wybierz polecenie Obróć — z menu skrótów, z menu Opcje lub z menu Dokument > Strony, aby otworzyć okno dialogowe Obracanie stron.

 2. Wybierz kąt obrotu i zakres stron.

 3. Po zapisaniu dokumentu obrót zostanie utrwalony.

Uwaga

To polecenie różni się od polecenia Widok > Obróć widok > Zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, które powoduje tymczasowe wyświetlenie obróconej strony.

Obiekty na stronie PDF można obracać z krokiem 45 stopni przy użyciu menu skrótów. Można też wykonywać obrót dowolny za pomocą uchwytu obiektu. Informacje zawarto w temacie Narzędzie Touchup — obiekt.

 

Wyodrębnianie stron

Użytkownik może wyodrębnić jedną lub więcej stron z dokumentu PDF.

 1. Wybierz polecenie Wyodrębnij z menu skrótów, z menu Opcje lub po wybraniu kolejno pozycji Dokument > Strony, aby otworzyć okno dialogowe Wyodrębnianie stron.

 2. W oknie dialogowym Wyodrębnianie stron wybierz stronę lub zakres stron do wyodrębnienia. Dostępne są następujące opcje: Bieżąca strona, Zakres i Zaznaczone.
  Aby wyodrębnić zaznaczone strony, przed otwarciem tego okna dialogowego zaznacz miniatury odpowiednich stron w panelu Strony.

 3. Jeśli wyodrębniane strony nie będą już potrzebne w oryginalnym dokumencie, wybierz opcję Usuń po wyodrębnieniu. Strony te zostaną usunięte z dokumentu.

Uwagi

Wyodrębnienie stron z chronionego pliku PDF może nie być możliwe. Należy wybrać kolejno pozycje Dokument > Właściwości dokumentu > Zabezpieczenia, aby wyświetlić ustawienia zabezpieczeń dokumentu.

Aby wyodrębnić strony, można także wybrać kolejno pozycje Dokument > Podziel dokument. Dzięki temu można określić strony do wyodrębnienia nie tylko według zakresu stron, lecz także według wyszukiwania tekstu, zakładki lub poziomu zakładek.

Uwagi

W przypadku wstawienia stron do dokumentu PDF już zawierającego stemplowanie Bates nie jest ono stosowane do nowej strony. W przypadku usunięcia stron nie zostanie zachowana ciągłość stemplowania Bates. Należy uważać, aby nie usunąć stempli Bates podczas przycinania stron.

Operacje na stronach i operacje edycji można także wykonać, wybierając polecenie Składanie dokumentu z menu Widok. W panelu Strony strony są wyświetlane jako miniatury (miniaturowe obrazy statyczne), natomiast w widoku Składanie dokumentu jest wyświetlanych kilka rzeczywistych stron w mniejszym rozmiarze
, dzięki czemu można wykonać więcej różnych operacji edycji.

Operacje na stronach