Narzędzie Obwód

Karta Widok
 

W obszarze Pomiar są wyświetlane następujące informacje:

  • Odległość: podczas rysowania bieżącego fragmentu zestawu linii  tutaj jest dynamicznie wyświetlana jego bieżąca długość.

  • Kąt: tutaj jest wyświetlany kąt pierwszej sekcji linii względem osi X. W przypadku kolejnych sekcji linii jest pokazywany kąt względem poprzedniej sekcji. Nie są tu uwzględnione wskaźniki ani kierunki obrotu.

  • Obwód: łączna długość zestawu linii jest wyświetlana dynamicznie podczas rysowania. Jeśli rysowanie otwartego kształtu zostanie ukończone za pomocą menu skrótów, jest wyświetlana łączna długość wszystkich linii. Po dwukrotnym kliknięciu w celu utworzenia wielokąta jest wyświetlany jego obwód.

W obszarze Położenie kursora są dynamicznie wyświetlane współrzędne X i Y bieżącego położenia kursora względem punktu początkowego bieżącego fragmentu linii. Nie są tutaj uwzględniane wskaźniki.

 

Karta Ustawienie

  • Opcja Pomiar prostopadły pozwala określić, że linia ma być rysowana prostopadle (pod kątem prostym względem osi X lub Y). Nie wpływa to na linie już narysowane ani na ostatnią automatycznie rysowaną krawędź wielokąta. Tę opcję można zmienić w trakcie pomiaru.

  • Obszar Ustawienia jednostek pozwala określić skalowanie pomiaru. Zobacz zawartość okna dialogowego Narzędzie Odległość.  Ustawiona skala ma zastosowanie do wszystkich narzędzi pomiarowych do chwili, gdy zostanie zmieniona.

  • W obszarze Ustawienia przyciągania można włączyć przyciąganie pomiarów do punktów, krawędzi lub łuków w dokumencie. Kolor i czułość przyciągania należy dostosować.

Karta Oznaczenie

  • Użyj oznaczenia: to ustawienie pozwala zapisać bieżący pomiar i przyszłe pomiary w dokumencie PDF. W przeciwnym razie wszystkie wyniki zostaną utracone w chwili rozpoczęcia nowego pomiaru. W polu tekstowym należy wprowadzić tekst, który ma być wyświetlany w podręcznym oknie komentarza po ustawieniu kursora na dowolnej linii tego kształtu.

  • Kolor pomiarowy: ta opcja pozwala określić kolor linii pomiaru.

 

Narzędzie Obwód