Narzędzie Odległość

Karta Widok
 

W obszarze Pomiar są wyświetlane poniższe informacje:

  • Odległość: podczas rysowania linii jest tutaj dynamicznie wyświetlana jej bieżąca długość.

  • Kąt: podczas rysowania linii jest tutaj wyświetlany jej bieżący kąt względem osi X. Nie są uwzględniane żadne wskaźniki ani kierunek obrotu.

W obszarze Położenie kursora są dynamicznie wyświetlane współrzędne X i Y bieżącego położenia kursora względem punktu początkowego o współrzędnych X=0,Y=0. Nie są uwzględniane wskaźniki.
 

Karta Ustawienie

  • Opcja Pomiar prostopadły pozwala określić, że linia ma być rysowana prostopadle (pod kątem prostym do osi X lub osi Y).

  • Aby określić sposób wyświetlania długości, należy wybrać styl podpisu Wewnątrz lub U góry.

  • Obszar Ustawienia jednostek pozwala określić skalowanie pomiaru. Mapa lub rysunek w skali powinny zawierać oznaczenie skali, np. 0,7 cm = 1 km.

  • W obszarze Ustawienia przyciągania można określić, że pomiary mają być przyciągane do punktów, krawędzi lub łuków w dokumencie. Kolor i czułość przyciągania należy dostosować.

Karta Oznaczenie

  • Użyj oznaczenia: wybranie tego ustawienia pozwala zachować bieżący pomiar w dokumencie PDF. W przeciwnym razie wszystkie wyniki zostaną utracone w chwili rozpoczęcia rysowania nowej linii. W polu tekstowym należy wpisać tekst, który ma być wyświetlany w podręcznym oknie komentarza po umieszczeniu wskaźnika na tym pomiarze.

  • Kolor pomiarowy: ta opcja pozwala określić kolor linii pomiaru.

  • W obszarze Linia odniesienia można określić długość linii wskazujących początek i koniec obiektu, który ma zostać zmierzony. Aby zachować bieżące ustawienia, należy kliknąć pozycję Ustaw długość jako domyślną. Opcja Przesunięcie pozwala określić, w jakiej odległości od kursora znajduje się linia pomiaru.

 

Narzędzie Odległość