Narzędzie Pole powierzchni

Karta Widok
 

W obszarze Pomiar są wyświetlane następujące informacje:

  • Odległość: podczas rysowania bieżącej krawędzi wielokąta jest tutaj dynamicznie wyświetlana jej długość.

  • Kąt: tutaj jest wyświetlany kąt pierwszej sekcji linii względem osi X. W przypadku kolejnych sekcji linii jest pokazywany kąt względem poprzedniej sekcji. Nie są tu uwzględnione wskaźniki ani kierunki obrotu.

  • Pole powierzchni: po ukończeniu rysunku jest wyświetlane pole powierzchni wielokąta.

W obszarze Położenie kursora są dynamicznie wyświetlane współrzędne X i Y bieżącego położenia kursora względem punktu początkowego bieżącej sekcji linii.  Nie są tutaj uwzględniane wskaźniki.
 

Karta Ustawienie

  • Opcja Pomiar prostopadły pozwala rysować prostopadłe linie (pod odpowiednimi kątami względem osi X lub Y). Nie wpływa to na linie już narysowane ani na ostatnią automatycznie narysowaną krawędź wielokąta. Tę opcję można zmienić w trakcie pomiaru.

  • W obszarze Ustawienia jednostek można określić skalowanie pomiaru. Dostępne w oknie dialogowym Narzędzie Odległość.  Ustawiona skala ma zastosowanie do wszystkich narzędzi pomiarowych do chwili, gdy zostanie zmieniona.

  • W obszarze Ustawienia przyciągania można włączyć przyciąganie pomiarów do punktów, krawędzi lub łuków w dokumencie. Kolor i czułość przyciągania można dostosować.

Karta Oznaczenie

  • Użyj oznaczenia: to ustawienie pozwala zapisać bieżący pomiar i przyszłe pomiary w dokumencie PDF. W przeciwnym razie wszystkie wyniki zostaną utracone w chwili rozpoczęcia nowego pomiaru. W polu tekstowym należy wprowadzić tekst, który ma być wyświetlany w podręcznym oknie komentarza po ustawieniu kursora na dowolnej linii tego kształtu.

  • Kolor pomiarowy: ta opcja pozwala określić kolor linii pomiaru.

 

Narzędzie Pole powierzchni