Przetwarzanie wsadowe przy użyciu sekwencji

Ta funkcja pozwala zastosować zestaw zapisanych operacji do jednego lub większej liczby plików PDF i zapisać wyniki w wybranej lokalizacji w postaci plików określonego typu. Te operacje są zapisywane w sekwencji, którą można uruchomić, edytować, usunąć i której nazwę można zmienić.

 

Aby utworzyć sekwencję

 1. Wybierz kolejno pozycje Dokument > Przetwarzanie zaawansowane > Przetwarzanie wsadowe > Nowa sekwencja.

 2. Nadaj sekwencji nazwę, a następnie w oknie Edytowanie sekwencji wsadowej kliknij pozycję 1. Wybierz polecenia.

 3. Wybierz polecenia dla sekwencji w oknie dialogowym Edytowanie sekwencji. Klikaj przyciski Dodaj, Usuń, Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby utworzyć list. Prawie wszystkie polecenia wymagają wybrania kolejnych opcji. Wybieraj kolejno każde polecenie i klikaj przycisk Edytuj, aby dokonać wyboru, na przykład wybrać znak wodny, stempel lub strony do wstawienia. Ze wszystkimi poleceniami są związane opcje do wyboru z wyjątkiem poleceń Drukuj i Zastosuj redakcje. Drugie polecenie oznacza wykonanie rzeczywistej redakcji elementów oznaczonych już do redakcji. Klikaj przycisk OK, aby potwierdzić każdy wybór. Na koniec kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego Edytowanie sekwencji wsadowej.

 4. Pozycja 2 umożliwia wybór sposobu określania plików do przetworzenia, gdy sekwencja zostanie uruchomiona. Pliki i foldery mogą być wstępnie wybrane — kliknij przycisk Przeglądaj, aby dokonać wyboru. Wybierz pozycję Pytaj przy uruchamianiu sekwencji, aby określać pliki wejściowe za każdym razem, gdy sekwencja zostanie aktywowana. Zaznacz pole wyboru Wszystkie otwarte pliki, aby zastosować przetwarzanie do wszystkich plików otwartych w danej chwili w programie PDF Professional. Te pliki pozostają na miejscu jako pliki PDF podczas oczekiwania na zapisanie z modyfikacjami wprowadzonymi w ramach przetwarzania wsadowego.

 5. Pozycja 3 umożliwia wybranie lokalizacji wyjściowej oraz opcji dotyczących nadawania plikom nazw, określania typu i ewentualnego optymalizowania zapisywanych plików PDF pod kątem szybkiego wyświetlania w sieci Web. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje pliku wyjściowego.

 6. Ponownie sprawdź wszystkie ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Edytowanie sekwencji wsadowej. Musisz to zrobić, aby nowa lub edytowana sekwencja została zapisana.

Polecenia lub ustawienia sekwencji można później zmodyfikować. W tym celu należy otworzyć okno dialogowe Sekwencja wsadowa, wybrać sekwencję i kliknąć przycisk Edytuj sekwencję.

 

Aby uruchomić sekwencję

 1. Wybierz kolejno pozycje Dokument > Przetwarzanie zaawansowane > Przetwarzanie wsadowe > Uruchom sekwencję. Okno dialogowe Potwierdzanie sekwencji uruchamiania umożliwia sprawdzenie i zatwierdzenie ustawień wejściowych i wyjściowych sekwencji oraz poleceń. W przypadku wstępnie zdefiniowanych opcji wyjściowych zanotuj, gdzie wyniki zostaną zapisane. Aby kontynuować, kliknij przycisk OK.

 2. Jeśli została wybrana opcja monitowania przy uruchomieniu, określ pliki wejściowe.

 3. Jeśli dla jakiegokolwiek polecenia nie zdefiniowano ustawień lub nie można wykonać dowolnego polecenia, zostaje wyświetlone ostrzeżenie.

 4. Jeśli została wybrana opcja monitowania przy uruchomieniu, określ informacje wyjściowe.

 5. Jeśli uruchomienie sekwencji zakończyło się powodzeniem, wynik jest dostarczany bez dalszych interakcji.  

Uwaga:

Nie należy stosować przetwarzania wsadowego w przypadku pakietów lub portfolio — przetwarzanie ma zastosowanie tylko do stron tytułowych. Przed przetworzeniem wsadowym takie pliki należy rozpakować.

 

Przetwarzanie wsadowe przy użyciu sekwencji