Składanie dokumentu

W tym widoku jest wyświetlanych wiele stron w zmniejszonym rozmiarze, co ułatwia przeprowadzanie operacji na stronach — zarówno w pojedynczym dokumencie, jak i między dokumentami. Funkcje tego widoku są podobne do możliwości oferowanych przez panel Strony w panelu nawigacyjnym. Różnica polega na tym, że strony w panelu Strony są przedstawiane jako statyczne miniatury, natomiast w widoku Składanie dokumentu strony mają tylko zmniejszony rozmiar, dzięki czemu są dostępne liczne funkcje edytowania stron.

Składanie pojedynczego dokumentu
 

Aby umieścić zestaw stron o miniaturowym rozmiarze z bieżącego dokumentu wielostronicowego w panelu Dokument i wyświetlić pasek narzędzi Składanie dokumentu, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

 • wybrać kolejno pozycje Widok > Składanie dokumentu;

 • wybrać kolejno pozycje Panel nawigacyjny > Strony, wybrać stronę, a następnie z jej menu skrótów wybrać pozycję Składanie dokumentu;

 • kliknąć narzędzie Składanie dokumentu PDF Converter document assembly Składanie dokumentu na pasku Widok (w prawym dolnym rogu).

Aby ustawić żądany rozmiar strony, należy użyć narzędzi powiększania. Aby zamknąć widok Składanie dokumentu, należy wybrać inny widok z menu Widok lub za pomocą paska Widok.

  

Aby skopiować lub przenieść strony bądź zakresy stron w obrębie dokumentu:

 • Przenoszenie stron: należy zaznaczyć jedną lub kilka stron i kliknąć niewielki numer pod dowolną z zaznaczonych miniatur, aby ją przeciągnąć. Pionowy pasek wstawiania w kolorze czerwonym wskazuje miejsce, do którego strony zostaną przeniesione. Można także użyć menu skrótów jednej lub większej liczby stron, aby przenieść je na początek lub na koniec dokumentu bądź do określonego numeru strony.

 • Kopiowanie stron: należy zaznaczyć jedną lub kilka stron. Przytrzymując klawisz Ctrl, należy kliknąć niewielki numer pod dowolną z zaznaczonych miniatur, aby ją przeciągnąć. Pionowy pasek wstawiania w kolorze czerwonym wskazuje miejsce, do którego strony zostaną skopiowane.

Po przełączeniu do widoku Składanie dokumentu zostaje udostępniony pasek narzędzi Składanie dokumentu. Umożliwia on wstawianie stron z innych plików, zastępowanie, wyodrębnianie i usuwanie stron, dzielenie dokumentu, dodawanie nagłówków i stopek oraz ponowne numerowanie stron. W celu wyświetlenia menu skrótów umożliwiającego przeprowadzanie tych i innych operacji należy wybrać kolejno pozycje Dokument > Strony lub kliknąć stronę prawym przyciskiem myszy.

 • Nowa: umożliwia dodawanie pustych stron. W oknie dialogowym Nowe strony należy wpisać żądaną liczbę pustych stron, określić ich rozmiar i orientację oraz miejsce, w którym mają zostać wstawione, a następnie należy kliknąć przycisk OK.

 • Wstaw: należy wyświetlić okno dialogowe Otwieranie i przeglądać w celu wybrania jednego lub kilku plików obsługiwanego typu, a następnie kliknąć przycisk Otwórz. Pliki PDF są dodawane bezpośrednio. Pliki innego typu są konwertowane na format PDF. Można dodawać kolejne pliki źródłowe z innych lokalizacji, klikając przycisk Dodaj w oknie dialogowym Wstawianie stron. W razie potrzeby można zmieniać kolejność plików źródłowych, klikając przyciski W górę i W dół. Po wybraniu jednego pliku i kliknięciu przycisku Podgląd można obejrzeć go strona po stronie. Aby wybrać zakres stron do wstawienia, należy wstawiać po jednym pliku naraz. W celu przeprowadzenia wstawiania należy kliknąć przycisk OK.

 • Zastąp: należy wybrać jeden lub więcej plików, jak to opisano powyżej, i kliknąć przycisk Otwórz. W oknie dialogowym Zastępowanie strony należy określić zakres stron oryginalnego dokumentu do zastąpienia. Aby dodać kolejne pliki zastępujące z innych lokalizacji, należy kliknąć przycisk Dodaj. Są dostępne te same przyciski, z których można korzystać podczas wstawiania stron. Należy kliknąć przycisk OK, aby wykonać operację zastępowania strony.

 • Wyodrębnij: w oknie dialogowym Wyodrębnianie stron należy określić zakres stron do wyodrębnienia. Po wyodrębnieniu ten zakres stron można usunąć z oryginalnego dokumentu lub go w nim zachować. Należy kliknąć przycisk OK. W oddzielnym oknie (również w widoku Składanie dokumentu) zostanie otwarty nowy dokument PDF zawierający  wyodrębnione strony. Jego nazwa to Wyodrębnij stronę 1. Należy przetworzyć go zgodnie z potrzebami i zapisać w odpowiedniej lokalizacji, nadając mu żądaną nazwę.

 • Usuń: w oknie dialogowym Usuwanie stron należy określić zakres stron do usunięcia i kliknąć przycisk OK.

 • Przytnij: w oknie dialogowym Przycinanie stron należy określić rozmiary marginesów do usunięcia oraz zakres stron, do którego przycinanie ma zostać zastosowane.

 • Obróć: w oknie dialogowym Obracanie stron należy określić kąt obrotu oraz zakres stron do obrócenia.

 • Drukuj: to polecenie można wybrać z menu skrótów lub z menu Plik. Należy określić ustawienia w oknie dialogowym Drukowanie. Informacje zawarto w temacie Drukowanie dokumentów.

Uwaga

Zakresy stron w operacjach wstawiania, zastępowania, wyodrębniania, usuwania, przycinania, obracania i drukowania muszą być ciągłe.

 

 • Podziel dokument: umożliwia przetworzenie dokumentu zgodnie z opisem w temacie Dzielenie dokumentu.

 • Dodaj zakładkę: umożliwia utworzenie struktury zakładek dla strony lub dokumentu jako całości zgodnie z opisem w temacie Zakładki i nazwane miejsca docelowe.

 • Dodaj notatkę: umożliwia umieszczenie przyklejanej notatki na dowolnej stronie, a nawet poza obszarem stron, jak to opisano w temacie Notatka.

 • Wyszukaj: umożliwia określenie podstawowych i zaawansowanych opcji wyszukiwania zgodnie z opisem w temacie Okno dialogowe Wyszukiwanie.

 • Ponumeruj ponownie strony: między innymi podczas wstawiania, zastępowania, wyodrębniania i zmieniania kolejności stron w dokumencie z dynamicznym numerowaniem stron umieszczonym za pośrednictwem nagłówków i stopek lub z numerami Bates ciągłe numerowanie stron zostaje zakłócone. Należy kliknąć to narzędzie na pasku narzędzi Składanie dokumentu, aby przywrócić prawidłowe numerowanie. Ten przycisk zostaje uaktywniony tylko w sytuacji, gdy bieżący dokume
  nt zawiera automatycznie wygenerowane numerowanie stron.

Należy wybrać kolejno pozycje Dokument > Nagłówek i stopka lub kliknąć odpowiednie narzędzie na pasku narzędzi Składanie dokumentu, aby dodać do wszystkich bądź wybranych stron nagłówki lub stopki, zaktualizować je na tych stronach lub je z nich usunąć. Więcej informacji zawarto w temacie  Nagłówki i stopki.

Składanie kilku dokumentów
 

Operacje składania można przeprowadzać na kilku dokumentach otwartych w oddzielnych oknach. Należy wybrać kolejno pozycje Widok > Składanie dokumentu lub kliknąć narzędzie Składanie dokumentu na pasku Widok, aby przełączyć się do widoku Składanie dokumentu. Następnie należy wybrać kolejno pozycje Plik > Otwórz i przeglądać w poszukiwaniu innych dokumentów do złożenia. Można po prostu kopiować lub przenosić strony bądź zakresy stron między kilkoma dokumentami:

 • Przenoszenie stron: należy zaznaczyć jedną lub kilka stron i kliknąć niewielki numer pod dowolną z zaznaczonych miniatur, aby ją przeciągnąć. W momencie umieszczenia wskaźnika na dokumencie w innym otwartym oknie pionowy pasek wstawiania w kolorze czerwonym wskazuje miejsce, do którego strony zostaną przeniesione.

 • Kopiowanie stron: należy zaznaczyć jedną lub kilka stron. Przytrzymując klawisz Ctrl, należy kliknąć niewielki numer pod dowolną z zaznaczonych miniatur, aby ją przeciągnąć. W momencie umieszczenia wskaźnika na dokumencie w innym otwartym oknie pionowy pasek wstawiania w kolorze czerwonym wskazuje miejsce, do którego strony zostaną skopiowane.

Te dokumenty można dalej przetwarzać przy użyciu dowolnych operacji składania opisanych powyżej dla pojedynczych dokumentów.

Składanie dokumentów z wielu plików

Ta operacja jest łatwiejsza dzięki nowemu przyciskowi Składanie stron przy prawym końcu paska narzędzi Składanie dokumentu. Jeśli obszar paska narzędzi jest wypełniony, ten przycisk może być niewidoczny — w takiej sytuacji należy przeciągnąć pasek narzędzi do obszaru roboczego, aby uzyskać dostęp do przycisku.

Umożliwia on wybranie zestawu plików źródłowych na potrzeby składania dokumentu — mogą to być pliki w innym formacie niż PDF. Każdy otwarty dokument jest przedstawiony na oddzielnej karcie. Dzięki miniaturom stron można przejrzeć każdy dokument, aby określić, które strony są potrzebne. Należy zaznaczyć strony, a następnie przeciągnąć i upuścić je w docelowym dokumencie PDF. W razie potrzeby zostanie przeprowadzona konwersja na format PDF.

 

Operacje edytowania strony

W widoku Składanie dokumentu można przeprowadzać niektóre operacje edytowania strony, których nie są dostępne w panelu Strony w panelu nawigacyjnym. Do tych operacji należą następujące czynności:

 • Używanie narzędzia Zaznacz tekst w celu kopiowania zaznaczenia do Schowka na potrzeby wklejania do dokumentów z możliwością edycji w zewnętrznym programie bądź w celu wklejania do notatek, pól tekstowych bądź objaśnień na innych stronach lub w innych dokumentach.

 • Używanie narzędzia Zaznacz tekst w celu kopiowania zaznaczonego tekstu na potrzeby wklejania w miejscu kursora narzędzia Maszyna do pisania lub w polu Maszyna do pisania. Umożliwia to kopiowanie i wklejanie rzeczywistego tekstu dokumentu PDF z jednej strony PDF na inną, nawet w różnych dokumentach. Po zapisaniu docelowego pliku PDF wklejony tekst staje się częścią pliku PDF.

 • Używanie narzędzi Touchup — tekst lub Touchup — obiekt w celu modyfikowania zawartości strony.

 • Używanie narzędzi Komentarze w celu dodawania notatek, pól tekstowych lub narysowanych elementów albo w celu oznaczania tekstu.

 • Używanie narzędzi z paska narzędzi Zaawansowane w celu dodawania tekstu, dźwięków, filmów lub obiektów 3-W do pliku PDF.

 

 

 

 

 

 

Składanie dokumentu