Sprawdzanie dokumentu

Funkcja Sprawdzanie dokumentu umożliwia usunięcie ukrytej lub niezbyt widocznej zawartości, która jest niepotrzebna w rozpowszechnianym dokumencie, na przykład zakładek, komentarzy, załączników, metadanych itp. Aby zachować oryginał, należy sprawdzić kopię oryginalnego dokumentu i usunąć z niej niepotrzebne funkcje lub użyć polecenia Zapisz jako w celu wykonania kopii.
 

Aby sprawdzić dokument PDF

 1. Wybierz kolejno pozycje Dokument > Sprawdź dokument.

 2. Kategorie poufnej/ukrytej zawartości znalezionej w bieżącym dokumencie PDF zostaną wyświetlone jako aktywne, zaznaczone za pomocą znaczników wyboru. Usuń zaznaczenie tych, które chcesz zachować. Te kategorie to:
   

  • Zakładki
   Zakładki to łącza odnoszące się do określonych stron dokumentu PDF. Wszystkie zakładki dokumentu PDF można wyświetlić w panelu Zakładki (Widok > Panele nawigacyjne > Zakładki). Zakładki zwykle wskazują strukturę dokumentu, ale mogą także zawierać ważne wyrazy i wyrażenia.
    

  • Komentarze
   Komentarze zwykle odnoszą się do oznaczeń tekstowych i przedstawiają opinie autora lub osób przeglądających. Wszystkie komentarze można wyświetlić w panelu Komentarze (Widok > Panele nawigacyjne > Komentarze). Komentarze obejmują notatki, oznaczenia, narysowane obiekty, a także załączniki w postaci plików i załączniki dźwiękowe. Ta opcja nie powoduje usunięcia załączników dodanych za pośrednictwem panelu Załączniki.

 • Załączniki dokumentu
  Załączniki na poziomie dokumentu to pliki (w formacie PDF lub w innych formatach) dodane do dokumentu PDF jako informacje referencyjne lub powiązane dane. Wszystkie załączniki można wyświetlić w panelu Załączniki (Widok > Panele nawigacyjne > Załączniki). Ta opcja nie powoduje usunięcia załączników dodanych jako komentarze.
   

  • Usunięta zawartość
   Usunięte fragmenty (strony, tekst, obrazy, przycięte elementy) nie zawsze są rzeczywiście usuwane z dokumentu PDF, a jedynie stają się niewidoczne. Ciekawskie osoby mogą je przywrócić.
    

  • Miejsce docelowe
   W pliku PDF można umieścić ikonę i połączyć ją z plikiem zewnętrznym. Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie pliku. Miejsca docelowe można wyświetlić w panelu Miejsca docelowe (Widok > Panele nawigacyjne > Miejsca docelowe). Na ogół pliki docelowe w rozpowszechnionych dokumentach PDF nie otwierają się.
    

  • Osadzone miniatury
   Miniatury to niewielkie strony PDF często osadzone w dokumencie PDF. Miniatury stron można wyświetlić w panelu Strony (Widok > Panele nawigacyjne > Strony).
    

  • Pola i akcje formularzy
   Pola formularzy w dokumencie PDF to formanty dynamiczne zawierające funkcje interaktywne. Usunięcie tego elementu spowoduje, że wszystkie pola formularzy zostaną spłaszczone i nie będzie można więcej ich edytować, wypełniać ani podpisywać.
    

  • Wszystkie skrypty JavaScript
   Skrypty JavaScript
   to aktywne składniki, które w określonych warunkach wykonują polecenia lub akcje. Usunięcie tego elementu spowoduje wyłączenie wszystkich skryptów JavaScript.
    

  • Łącza
   Łącza prowadzą do określonych miejsc docelowych lub akcji. Usunięcie tego elementu spowoduje zniknięcie wszystkich znaków łączy w dokumencie PDF.
    

  • Metadane
   Metadane zawierają informacje dotyczące dokumentu PDF, między innymi nazwisko autora, temat, słowa kluczowe, datę, informacje o prawach autorskich itp. Metadane można wyszukiwać za pomocą narzędzi wyszukiwania PDF. Metadane dokumentu PDF można wyświetlić w oknie Właściwości dokumentu (Dokument > Właściwości dokumentu).
    

  • Osadzone dane niewyświetlane
   Ta opcja powoduje usunięcie danych wewnętrznych niebędących metadanymi, które normalnie nie są widoczne, ale mogą być wyświetlane za pomocą narzędzi PDF. Powoduje ona usunięcie osadzonego indeksu mogącego zawierać tekst, który został później zredagowany.

 1. Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć zawartość zaznaczonych elementów.

 2. Wybierz kolejno pozycje Plik > Zapisz, aby zapisać sprawdzony dokument PDF. Wybierz polecenie Zapisz jako i wprowadź nową nazwę pliku, aby zachować oryginalny dokument PDF.

Uwagi

Po zapisaniu pliku wszystkie zaznaczone elementy zostaną trwale usunięte z dokumentu PDF. Zamknięcie pliku dokumentu PDF bez zapisywania spowoduje, że wszystkie operacje zostaną anulowane i trzeba będzie powtórzyć ten proces.

Sprawdzanie dokumentu jest zazwyczaj wykonywane razem z redagowaniem, które jest dostępne w wersji Enterprise programu PDF Professional. Po zredagowaniu dokumentu wyświetlana jest zachęta do jego sprawdzenia. Redagowanie dokumentu nie obejmuje zawartości znajdującej się w już osadzonym indeksie. W celu zachowania bezpieczeństwa dokumentu należy wybrać opcję usunięcia osadzonych danych niewyświetlanych, aby usunąć indeks. Po zredagowaniu dokumentu można go ponownie zindeksować. Usunięte teksty nie zostaną wprowadzone do nowego indeksu.

 

Sprawdzanie dokumentu jest podobne do spłaszczania dokumentu, które powoduje usunięcie wybranych typów adnotacji lub przekształcenie ich na obiekty dokumentu.

 

 

Sprawdzanie dokumentu