Informacje o spisie treści

Na podstawie zakładek i ich hierarchii w dokumencie PDF można utworzyć spis treści. Program konwertuje zakładki na spis treści przy użyciu numerów stron i łączy. W pliku PDF zakładki pełnią rolę spisu treści — ta funkcja jest przydatna podczas drukowania dokumentu PDF.

Spis treści można

Główne kroki procedury tworzenia spisu treści

 1. Otwórz plik PDF i utwórz zakładki z nagłówków, które chcesz uwzględnić w spisie treści.

 2. Utwórz hierarchię zakładek.

 3. Utwórz spis treści.

Aby utworzyć zakładki z nagłówków

 1. Kliknij narzędzie PDF Converter selecttext Informacje o spisie treści Zaznacz tekst.
   

 2. Zaznacz nagłówek, który ma być wyświetlany w spisie treści, i naciśnij klawisze Ctrl+B lub zaznacz nagłówek, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz polecenie Dodaj zakładkę. Nagłówek zostanie wyświetlony na panelu Zakładki. Naciśnij klawisz Enter.

 1. Umieść kursor na utworzonej zakładce, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ustaw miejsce docelowe lub zaznacz zakładkę i kliknij narzędzie PDF Converter set destination Informacje o spisie treści Ustaw miejsce docelowe.
   

 2. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym ostrzeżenia. Zakładka jest teraz połączona z wybranym miejscem.
   

 3. Powtórz kroki 2–5 dla każdego nagłówka, który ma być uwzględniony w spisie treści, tak aby wszystkie żądane nagłówki zostały wyświetlone w panelu Zakładki.

Aby utworzyć hierarchię zakładek

 1. Na panelu Zakładki zaznacz zakładkę i przeciągnij ją do jej nowego położenia. Kropkowana linia będzie wskazywać miejsce, w którym zakładka zostanie umieszczona. Aby umieścić zakładkę na niższym poziomie w hierarchii, przeciągnij ją w prawo. Aby umieścić zakładkę na wyższym poziomie w hierarchii, przeciągnij ją w lewo.

 2. Zwolnij przycisk myszy, kiedy zakładka znajdzie się na odpowiednim poziomie w hierarchii.

Aby utworzyć spis treści

 1. Na panelu Zakładki z menu rozwijanego Opcje wybierz polecenie Utwórz spis treści.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia spisu treści.
   

 2. Na karcie Spis treści tego okna dialogowego wybierz poziom wyświetlania. Określ, czy numery stron mają być wyświetlane i wyrównywane do prawej, oraz wybierz linię symboliczną. Z listy rozwijanej Format wybierz wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy wygląd spisu treści. Aby zdefiniować nowy wygląd, wybierz opcję Niestandardowy i kliknij przycisk Edytuj. Wprowadź odpowiednie ustawienia w oknie dialogowym Styl i zapisz je pod nazwą, która ma być wprowadzona w oknie dialogowym Zapisywanie jako format. Nowy format zostanie dodany do listy Format.

 3. Na karcie Strona spisu treści w oknie dialogowym kliknij przycisk Wygląd, aby zmienić i ponownie sformatować tytuł spisu treści w razie zaistnienia takiej potrzeby, zdefiniować rozmiar papieru i orientację oraz określić położenie spisu treści w dokumencie. Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie Ustawienia spisu treści.

 4. Kliknij przycisk OK.
  Spis treści zostanie wyświetlony.

Informacje o spisie treści