Zakładki i nazwane miejsca docelowe

Zakładki umożliwiają oznaczanie interesujących miejsc w dokumencie PDF — podobnie jak podczas czytania książki. Pozwalają także utworzyć strukturę dla dokumentu PDF, którą można łatwo wyświetlić.
 

Aby utworzyć zakładki

 1. Wyświetl panel Zakładki.

 2. Kliknij przycisk PDF Converter bookmark new Zakładki i nazwane miejsca docelowe Nowa zakładka u góry panelu.

 3. Nadaj zakładce unikatową nazwę.

Aby zaimportować zakładki

 • Wybierz opcję przenoszenia zakładek z dokumentów programu Word podczas tworzenia dokumentu PDF.

 • Wybierz opcję automatycznego generowania zakładek podczas tworzenia pojedynczego pliku PDF z wielu dokumentów wejściowych — nazwa każdego pliku wejściowego stanie się zakładką.

 • Wybierz opcję automatycznego generowania zakładek podczas tworzenia pliku PDF z prezentacji programu PowerPoint (jedna zakładka na slajd) lub z całego skoroszytu programu Excel (jedna zakładka na arkusz, z użyciem nazw arkuszy).

Aby utworzyć zakładkę z tekstu dokumentu PDF

 1. Zaznacz tytuł lub krótki fragment tekstu za pomocą narzędzia PDF Converter selecttext Zakładki i nazwane miejsca docelowe Zaznacz tekst na standardowym pasku narzędzi.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+B.

 3. Zostanie otwarty panel Zakładki, a zaznaczony tekst zostanie wyświetlony jako zakładka.

— lub —
 

Jeśli panel Zakładki jest już otwarty, nowa zakładka zostanie wyświetlona pod obecnie zaznaczoną zakładką.
 

Aby określić miejsce docelowe wskazywane przez zakładkę

 1. Zaznacz zakładkę.

 2. Przejdź do strony docelowej w bieżącym dokumencie lub w dowolnym innym otwartym dokumencie PDF.

 3. Opcjonalnie oznacz lokalizację na stronie za pomocą narzędzi PDF Converter selecttext Zakładki i nazwane miejsca docelowe Zaznacz tekst lub PDF Converter selectarea Zakładki i nazwane miejsca docelowe Zaznacz obszar.

 4. Kliknij przycisk PDF Converter set destination Zakładki i nazwane miejsca docelowe Ustaw miejsce docelowe u góry panelu.

                      — lub —
 

Kliknij zakładkę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ustaw miejsce docelowe.
 

Aby określić nazwane miejsce docelowe

 1. Wyświetl panel Miejsca docelowe w panelu nawigacyjnym i nadaj nazwy wybranym miejscom docelowym.

 2. Wyświetl panel Zakładki, kliknij zakładkę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.

 3. Domyślna akcja zakładki to „Idź do widoku strony”.

 4. Kliknij przycisk Edytuj i wybierz opcję Użyj nazwanego miejsca docelowego.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać miejsce docelowe, a następnie kliknij przycisk OK.

Z zakładką można połączyć inne akcje. Odpowiednie instrukcje zawarto w temacie Informacje o akcjach.

 

Aby usunąć zakładkę

 1. Zaznacz zakładkę.

 2. Kliknij przycisk PDF Converter bookmark delete Zakładki i nazwane miejsca docelowe Usuń zakładkę.

                      — lub —
 

Kliknij zakładkę prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu skrótów wybierz polecenie Usuń zakładki.

Uwaga

Usunięcie zakładki w wielopoziomowej strukturze oznacza także usunięcie wszystkich zakładek niższego poziomu tej zakładki.

 

Aby dostosować wygląd i działanie zakładki

 1. Zaznacz zakładkę.

 2. Wybierz polecenie Właściwości z menu rozwijanego obok przycisku Opcje.

                      — lub —
 

Kliknij zakładkę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.

 1. Ustaw atrybuty, takie jak styl i kolor tekstu, w panelu Właściwości zakładki.

 2. Ustaw akcje w panelu Akcje. Domyślną akcją jest przejście do zdefiniowanej strony, ale możesz wybrać inne akcje. Możesz wybrać kilka akcji, a także zdefiniować kolejność ich wykonywania.

 3. Po wykonaniu powyższych czynności kliknij przycisk Zamknij.

Aby ustawić bieżący wygląd jako domyślny, należy wybrać odpowiednie polecenie z listy rozwijanej Opcje lub z menu skrótów zakładki.
 

Zakładki można organizować w wielopoziomową strukturę odzwierciedlającą nagłówki różnego poziomu.
 

Aby utworzyć zakładkę drugiego poziomu

 1. Utwórz zakładkę najwyższego poziomu.

 2. Pod utworzoną zakładką utwórz zakładkę, którą chcesz przenieść na drugi poziom.

 3. Kliknij tę zakładkę prawym przyciskiem myszy.

 4. Wybierz polecenie Wytnij  (wycięta zakładka nie zniknie).

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę najwyższego poziomu.

 6. Z menu skrótów wybierz polecenie Wklej pod wybraną zakładką.

Aby umieścić wyciętą zakładkę na tym samym poziomie w hierarchii, w którym występuje zakładka znajdująca się wyżej, należy wybrać polecenie Wklej po wybranej zakładce. Należy powtórzyć tę procedurę, aby utworzyć wielopoziomowy zestaw zakładek.

Aby ustawić ogólne preferencje zakładek, należy wybrać polecenie Preferencja z listy rozwijanej Opcje, a następnie skorzystać z opcji  Wyróżnij bieżącą zakładkę, Ukryj po użyciu, Zawijaj długie zakładki lub Rozmiar tekstu.

 

Uwaga

Przy użyciu zakładek można utworzyć spis treści.

 

Zakładki i nazwane miejsca docelowe