Polecenia wprowadzane z klawiatury — według klawiszy

Ten wykaz dotyczy programu PDF Converter Professional 7 i jest uporządkowany według klawiszy. System Pomocy zawiera także podobny wykaz, ale uporządkowany według akcji.

 

 

Klawisze funkcyjne

F1

Otwarcie systemu Pomocy na temacie wprowadzającym

F7

Sprawdzenie pisowni w komentarzach (menu Edycja)

F8

Pokazanie/ukrycie pasków narzędzi — zachowanie paska menu i panelu nawigacyjnego (menu Widok)

F9

Pokazanie/ukrycie paska menu i rozszerzenie/przywrócenie panelu dokumentu (menu Widok)

F10

Przeniesienie fokusu na menu Plik (między poszczególnymi menu można przechodzić za pomocą klawiszy strzałek)

   
 

Klawisze sterujące

Ctrl + A

Zaznaczenie wszystkich elementów (menu Edycja)

Ctrl + B

Utworzenie nowej zakładki — w razie potrzeby otwarcie panelu Zakładki

Ctrl + C

Skopiowanie zaznaczenia (menu Edycja)

Ctrl + D

Wyświetlenie okna dialogowego Właściwości dokumentu zawierającego karty (menu Dokument)

Ctrl + F

Otworzenie okna dialogowego Znajdowanie (menu Edycja)

Ctrl + J

Otworzenie konsoli JavaScript (menu Dokument)

Ctrl + K

Otworzenie okna dialogowego Znajdowanie zawierającego karty (menu Edycja)

Ctrl + L

Włączenie/wyłączenie trybu pełnego ekranu (menu Widok)

Ctrl + M

Otworzenie okna dialogowego Powiększanie do (podmenu z menu Widok)

Ctrl + N

Otworzenie okna dialogowego Niestandardowy rozmiar strony (menu Plik)

Ctrl + O

Wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie pliku (menu Plik)

Ctrl + P

Wyświetlenie okna dialogowego Drukowanie (menu Plik)

Ctrl + Q

Zamknięcie programu (menu Plik)

Ctrl + R

Pokazanie/ukrycie linijek (menu Widok)

Ctrl + S

Zapisanie dokumentu (menu Plik)

Ctrl + T

Uruchomienie programu PDF Converter w celu odblokowania pliku (menu Narzędzia)

Ctrl + U

Pokazanie/ukrycie siatek (menu Widok)

Ctrl + V

Wklejenie zaznaczenia (menu Edycja)

Ctrl + W

Zamknięcie dokumentu (menu Plik)

Ctrl + X

Wycięcie zaznaczenia (menu Edycja)

Ctrl + Y

Ponowne wykonanie akcji (menu Edycja)

Ctrl + Z

Cofnięcie akcji (menu Edycja)

Ctrl + 0

Dopasowanie strony do rozmiaru okna (podmenu z menu Widok)

Ctrl + 1

Pokazanie strony w rzeczywistym rozmiarze (podmenu z menu Widok)

Ctrl + 2

Dopasowanie strony do szerokości okna (podmenu z menu Widok)

Ctrl + 3

Dopasowanie widocznej zawartości do rozmiaru okna (podmenu z menu Widok)

Ctrl + 4

Dopasowanie strony do wysokości okna (podmenu z menu Widok)

Ctrl + 5

Wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie z programu SharePoint (menu Plik)

Ctrl + F4

Zamknięcie bieżącego dokumentu

Ctrl + F8

Zresetowanie pasków narzędzi (podmenu z menu Widok)

Ctrl + +

Powiększenie (podmenu z menu Widok)

Ctrl + –

Pomniejszenie (podmenu z menu Widok)

Ctrl + Home

Przejście do pierwszej strony

Ctrl + End

Przejście do ostatniej strony

Ctrl + PgDn

Przejście do następnej strony

Ctrl + PgUp

Przejście do poprzedniej strony

Ctrl + Tab

Otworzenie wykazu paneli nawigacyjnych i paneli organizatora

   
 

Kombinacje z klawiszem Shift:

Shift + Ctrl + A

Usunięcie zaznaczenia wszystkich elementów (menu Edycja)

Shift + Ctrl + B

RealSpeak: odczytanie do pliku (menu Narzędzia)

Shift + Ctrl + C

Otworzenie okna dialogowego Przycinanie stron (menu Dokument)

Shift + Ctrl + D

Otworzenie okna dialogowego Usuwanie stron (menu Dokument)

Shift + Ctrl + E

Otworzenie okna dialogowego Wyodrębnianie stron (menu Dokument)

Shift + Ctrl + F

Otworzenie interfejsu wyszukiwania (menu Edycja)

Shift + Ctrl + G

RealSpeak: odczytanie bieżącej strony (menu Narzędzia)

Shift + Ctrl + I

Otworzenie okna dialogowego Otwieranie umożliwiającego wstawianie stron (menu Dokument)

Shift + Ctrl + J

Kaskadowe rozmieszczenie okien (menu Okno)

Shift + Ctrl + K

Rozmieszczenie wielu okien sąsiadująco w poziomie (menu Okno)

Shift + Ctrl + L

Rozmieszczenie wielu okien sąsiadująco w pionie (menu Okno)

Shift + Ctrl + N

Otworzenie okna dialogowego Nowe strony (menu Dokument)

Shift + Ctrl + O

RealSpeak: odczytanie dokumentu do końca (menu Narzędzia)

Shift + Ctrl + P

Otworzenie okna dialogowego Otwieranie umożliwiającego zastępowanie stron (menu Dokument)

Shift + Ctrl + R

Otworzenie okna dialogowego Obracanie stron umożliwiającego obracanie stron, a nie tylko widoku

Shift + Ctrl +  S

Zapisanie jako (menu Plik)

Shift + Ctrl + T

RealSpeak: zatrzymanie (menu Narzędzia)

Shift + Ctrl + U

Włączenie/wyłączenie przyciągania do siatki (menu Widok)

Shift + Ctrl + V

RealSpeak: wstrzymanie/wznowienie (menu Narzędzia)

Shift + Ctrl + W

Zamknięcie wszystkich okien (menu Okno)

Shift + Ctrl + 5

Zapisanie w programie SharePoint (menu Plik)

   
 

Poruszanie się w dokumentach i między dokumentami

PageDown

Przeniesienie o pół strony w dół

PageUp

Przeniesienie o pół strony w górę

Ctrl + Home

Przejście do pierwszej strony

Ctrl + End

Przejście do ostatniej strony

Ctrl + Page Down

Przejście do następnej strony

Ctrl + Page Up

Przejście do poprzedniej strony

Alt + strzałka w lewo

Przejście do poprzedniego widoku

Alt + strzałka w prawo

Przejście do następnego widoku

Alt + F4

Zamknięcie bieżącego dokumentu i programu przy zamknięciu ostatniego dokumentu

Alt + F6

Przełączanie między otwartymi dokumentami

Ctrl + F4

Zamknięcie bieżącego dokumentu, ale nie programu

 

Informacje na temat poleceń dla programu Jaws wprowadzanych z klawiatury można znaleźć w temacie Polecenia wprowadzane z klawiatury — według akcji.

 

Do otwierania wszystkich poleceń menu służą inne kombinacje z klawiszem Alt. Nie uwzględniono ich w wykazie, ponieważ podkreślone znaki są wyświetlone na ekranie i są rozpoznawane przez programy odczytujące zawartość ekranu.

Polecenia wprowadzane z klawiatury — według klawiszy