Osadzanie indeksu

W otwartym dokumencie PDF można osadzić indeks wyszukiwania. Osadzenie indeksu zwiększa rozmiar pliku, ale znacznie przyspiesza wyszukiwanie w bardzo długich dokumentach. Gdy indeks zostanie już osadzony, pozostaje częścią pliku aż do momentu usunięcia, dzięki czemu wyszukiwanie jest rzeczywiście przenośne.

 

Aby osadzić lub zaktualizować indeks w dokumencie albo usunąć go z dokumentu

  1.  Otwórz plik i wybierz kolejno pozycje Dokument > Indeksowanie > Indeks osadzony.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Indeks osadzony. Umożliwia ono tworzenie, aktualizowanie i usuwanie indeksu osadzonego.
     

  2. W oknie dialogowym Indeks osadzony kliknij jeden z następujących przycisków:

Utwórz, jeśli nie istnieje żaden indeks dla obecnie otwartego pliku PDF, a chcesz go utworzyć.

Aktualizuj,  aby zaktualizować osadzony indeks po wprowadzeniu zmian w pliku PDF.

Usuń, aby usunąć osadzony indeks z aktualnie otwartego pliku PDF.

Zatrzymaj, aby anulować proces tworzenia.

 

Dla dużej grupy plików PDF moża generować indeksy wyszukiwania w ramach pojedynczej operacji, lecz takie indeksy nie są osadzane.

 

 

Osadzanie indeksu