Wyszukiwanie przy użyciu operatorów logicznych

Przeszukiwanie dokumentów PDF przy użyciu wyrażeń logicznych zapewnia więcej opcji wyszukiwania, ponieważ umożliwia łączenie kryteriów wyszukiwania w wyraźnie zdefiniowany sposób (przy użyciu operatorów logicznych). Ma ono zastosowanie tylko wtedy, gdy przeszukiwanych jest wiele dokumentów, natomiast nie ma zastosowania w przypadku wyszukiwania według wzorców lub masek. Podczas wyszukiwania wielu wyrazów lub fraz przy użyciu nowego interfejsu wykonywane jest wyszukiwanie na podstawie sumy logicznej (LUB). Oznacza to, że zgłaszane jest każde wystąpienie dowolnego z wyszukiwanych ciągów. W związku z tym operatory logiczne nie są już potrzebne do przeprowadzania wyszukiwania na podstawie sumy logicznej. Wyszukiwania na podstawie iloczynu logicznego (I), w przypadku których muszą zostać znalezione oba ciągi, co oznacza mniejszą liczbę generowanych wyników, mogą być przeprowadzane wyłącznie przy użyciu operatorów logicznych.  

 

Aby użyć zapytania logicznego podczas wyszukiwania w wielu dokumentach

 1. Otwórz okno dialogowe Wyszukiwanie.

 2. Z listy rozwijanej Szukaj w wybierz pozycję Wybierz indeks, a następnie wybierz indeks w oknie dialogowym Menedżer indeksów i kliknij przycisk OK.

 3. Kliknij przycisk >> Zaawansowane i z listy rozwijanej Dopasuj wybierz pozycję Zapytanie logiczne.

 4. Wpisz zapytanie dla wyszukiwanych terminów, używając operatorów logicznych i składni.

 5. Kliknij przycisk Wyszukaj. Wyniki zostaną wyświetlone  w dolnej części okna dialogowego Wyszukiwanie.

 6. Kliknij pozycję w polu listy Wynik, aby wyświetlić odpowiadającą jej stronę z wyróżnionym wynikiem wyszukiwania. W prawym dolnym rogu listy Wynik zostanie wyświetlona liczba wystąpień.

Najczęściej używane operatory logiczne

 • I (&) — jeśli ten operator zostanie wstawiony między dwa wyrazy, zostaną znalezione wyłącznie te dokumenty, które zawierają oba te wyrazy. Powoduje to zawężenie wyszukiwania, ponieważ dokumenty zawierające tylko jeden z wyrazów nie zostaną znalezione.

 • LUB ( | ) — jeśli ten operator zostanie wstawiony między dwa wyrazy, zostaną znalezione wszystkie dokumenty, które zawierają dowolne ze słów. Powoduje to rozszerzenie wyszukiwania,  ponieważ najprawdopodobniej więcej dokumentów spełni ten warunek. Dokumenty zawierające oba wyrazy również zostaną znalezione.

 • ALBO (^) — jeśli ten operator zostanie wstawiony między dwa wyrazy, zostaną znalezione wszystkie dokumenty, które zawierają dowolny z wyrazów, ale nie zawierają ich obu.

 • NIE (~) — jeśli ten operator zostanie wstawiony przed wyszukiwanym wyrazem, wszystkie dokumenty, które zawierają to słowo, zostaną wykluczone. Ten operator można połączyć z żądaniem wyszukiwania o wyniku pozytywnym, na przykład można wpisać „Faktura NIE Nuance”, aby znaleźć wszystkie dokumenty zawierające słowo „Faktura” i niezawierające słowa „Nuance”.

 • Aby określić kolejność wykonywania operacji, należy użyć nawiasów okrągłych. Przykład:

  Europa & (Paryż | Bruksela)

  Najpierw zostanie przeprowadzone wyszukiwanie przy użyciu operatora LUB dla argumentów Paryż i Bruksela, a następnie w ramach otrzymanego wyniku zostanie przeprowadzone wyszukiwanie przy użyciu operatora I dla argumentu Europa. W związku z powyższym zostaną znalezione wszystkie dokumenty zawierające wyraz Paryż lub Bruksela, ale zostaną zachowane tylko te, które zawierają również wyraz Europa.

W poniższym przykładzie litery A i B reprezentują wyszukiwane wyrazy lub ciągi. Zielone części diagramów pokazują, które wystąpienia zostaną znalezione.

 

Operator

Symbol

Przykłady

Diagram

I

&

A I B
A & B

PDF Converter vd a and b Wyszukiwanie przy użyciu operatorów logicznych

LUB

|

A LUB B

A | B

PDF Converter vd a or b Wyszukiwanie przy użyciu operatorów logicznych

ALBO

^

A ALBO B
A ^ B

PDF Converter vd a exc or b Wyszukiwanie przy użyciu operatorów logicznych

NIE (samo)

~

NIE A
~
A

PDF Converter vd not a Wyszukiwanie przy użyciu operatorów logicznych

NIE (w połączeniu)

~

A NIE B
A ~ B

PDF Converter vd a not b Wyszukiwanie przy użyciu operatorów logicznych

 

W przypadku NIE A zielony obszar reprezentuje wszystkie pliki uwzględnione w wyszukiwaniu.
 

Uwaga

W ramach wyszukiwania w plikach indeksu nie można przeprowadzać wyszukiwania z użyciem symboli wieloznacznych, takich jak gwiazdka (*) lub znak zapytania (?).

 

Wyszukiwanie przy użyciu operatorów logicznych