Obsługa systemów zarządzania dokumentami (DMS)

W programie PDF Professional Enterprise można otwierać pliki z poziomu systemów zarządzania dokumentami (DMS) i zapisywać pliki PDF z powrotem w tych systemach. Listę obsługiwanych systemów zarządzania dokumentami (DMS) zawarto w temacie Wymagania systemowe. Poniższe polecenia menu są wyświetlane tylko wtedy, gdy na komputerze został wykryty obsługiwany system zarządzania dokumentami (DMS).

 

Aby otworzyć plik z poziomu systemu zarządzania dokumentami (DMS)

 1. Wybierz kolejno pozycje Plik > Otwórz z [System zarządzania dokumentami (DMS)].

 2. W oknie dialogowym logowania wpisz informacje uwierzytelniające, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz typ pliku, zaznacz pliki, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Wersja wybierz najnowszą wersję pliku lub — w zależności od potrzeb — jedną z jego poprzednich wersji.

Porada:

Można otwierać rozmaite typy plików, nie tylko pliki PDF. Pliki PDF są otwierane bezpośrednio. Pliki obrazów oraz pliki XPS są konwertowane wewnętrznie na format PDF. Formaty, które można edytować, takie jak dokumenty pakietów Microsoft Office i WordPerfect, są konwertowane na format PDF bez żadnej interakcji przy użyciu bieżących ustawień wyświetlanych po wybraniu drukarki ScanSoft PDF Create w oknie dialogowym Drukowanie i kliknięciu przycisku Właściwości.

 

Aby zapisać pliki PDF w systemie zarządzania dokumentami (DMS)

 1. Wybierz kolejno pozycje Plik > Zapisz w [System zarządzania dokumentami (DMS)]

 2. Pliki pochodzące z systemu zarządzania dokumentami (DMS) możesz zapisywać jako nowe dokumenty, nowe wersje lub te same wersje. Ponadto możesz przywracać oryginalne wersje tych plików.

  Pliki pochodzące z systemu plików możesz zapisywać jako nowe dokumenty.

Z poziomu menu systemu zarządzania dokumentami (DMS)

 

Otwórz z [System zarządzania dokumentami (DMS)]: ta opcja służy do otwierania plików z poziomu systemu zarządzania dokumentami (DMS). To polecenie działa tak samo, jak wybranie kolejno pozycji Plik > Otwórz.

Zapisz w [System zarządzania dokumentami (DMS)]: ta opcja służy do zapisywania plików w systemie zarządzania dokumentami (DMS). To polecenie działa tak samo, jak wybranie kolejno pozycji Plik > Zapisz w.

Wstaw z [System zarządzania dokumentami (DMS)]: ta opcja służy do wstawiania stron z wybranego pliku do obecnie otwartego pliku PDF.

Wyodrębnij do [System zarządzania dokumentami (DMS)]: ta opcja służy do kopiowania stron z obecnie otwartego pliku PDF i wstawiania ich do wybranego pliku. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyodrębnianie stron.

Dołącz plik z [System zarządzania dokumentami (DMS)]: ta opcja umożliwia dołączanie pliku dowolnego typu do obecnie otwartego pliku PDF.

Program WorkSite zawiera jeszcze dwa polecenia menu:

Zarejestruj serwery: WorkSite — w sieci można korzystać z więcej niż jednego serwera WorkSite. To polecenie służy do rejestrowania używanych serwerów (np. zapisywania haseł).

Użyj profilu dokumentu — program DeskSite w wersji 8 lub nowszej zawiera dwa różne interfejsy użytkownika służące do otwierania i zapisywania plików. Za pomocą polecenia menu Użyj profilu dokumentu można określić interfejs użytkownika w wersji starszej niż wersja 8. W przypadku wybrania innego polecenia menu będzie używany najnowszy interfejs użytkownika.

 

Aby wyodrębnić strony do systemu zarządzania dokumentami (DMS)

 1. Z menu systemu DMS wybierz polecenie Wyodrębnij do [System zarządzania dokumentami (DMS)].

 2. W oknie dialogowym Wyodrębnianie stron do [System zarządzania dokumentami (DMS)] wybierz stronę lub zakres stron do wyodrębnienia. Dostępne są następujące opcje: Bieżąca strona, Zakres i Zaznaczone.
  Aby wyodrębnić zaznaczone strony, przed otwarciem tego okna dialogowego zaznacz miniatury odpowiednich stron w panelu Strony.

 3. Jeśli wyodrębniane strony nie będą już potrzebne w oryginalnym dokumencie, wybierz opcję Usuń po wyodrębnieniu. Strony te zostaną usunięte z dokumentu.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako systemu zarządzania dokumentami (DMS) wpisz nazwę pliku docelowego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Aby wstawić strony z poziomu systemu zarządzania dokumentami (DMS)

 1. Z menu systemu DMS wybierz polecenie Wstaw z [System zarządzania dokumentami (DMS)].

 2. W oknie dialogowym Otwieranie systemu zarządzania dokumentami (DMS) wybierz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. W oknie dialogowym Wstaw strony z [System zarządzania dokumentami (DMS)] wybierz strony źródłowe: wszystkie strony lub zakres stron.

 4. Wybierz lokalizację: Przed pierwszą stroną, Po pierwszej stronie, Bieżąca strona lub wskaż określoną stronę. Zamknij okno dialogowe. Miniatury wstawionych stron zostaną wyświetlone w panelu Strony  w odpowiednim miejscu.

Uwaga

Jeśli w celu wyodrębnienia lub wstawienia stron został podany ich zakres, strony w tym zakresie muszą być kolejnymi stronami.

 

Zobacz też: Omówienie systemu zarządzania dokumentami (DMS).

 

Obsługa systemów zarządzania dokumentami (DMS)