Numerowanie Bates

Ta funkcja jest dostępna w wersji Enterprise programu PDF Converter Professional. 

Numerowanie Bates to procedura używana przede wszystkim w prawie, medycynie i działalności biznesowej do unikatowego oznaczania każdej strony w zestawie dokumentów przez automatyczne przypisywanie serii rosnących numerów. Numer Bates jest widoczny jako nagłówek lub stopka na określonych stronach (zazwyczaj i domyślnie na wszystkich). Numer Bates może zawierać prefiks i/lub sufiks oraz może być łączony z innymi tekstami w nagłówku i stopce, które mogą być sformułowaniami zdefiniowanymi przez użytkownika lub wstępnie zdefiniowanymi elementami zamieszczanymi przez makra (np. numerami stron lub właściwościami dokumentu, takimi jak Temat, Tytuł, Autor).  Sam numer Bates jest umieszczany w nagłówku lub stopce jako makro.

 

Po zdefiniowaniu plików do numerowania Bates należy przejść do okna dialogowego Nagłówki i stopki. Na dostępnej w nim liście makr jako pierwsze znajduje się numerowanie Bates. Przy użyciu pozostałych pozycji można utworzyć nagłówek lub stopkę, które nie będą zawierać numeru Bates. Numery Bates nie organizują ani nie indeksują użytkownika w żaden sposób, nie zmieniają też ich nazw.

Uwaga

Numerowanie Bates nie jest dostępne w przypadku plików zaszyfrowanych lub chronionych podpisami cyfrowymi.

 

Dodawanie numeru Bates

 1. Wybierz kolejno pozycje Dokument > Numerowanie Bates > Dodaj, aby otworzyć okno dialogowe Dodawanie numerów Bates.

 2. Kliknij przycisk Dodaj pliki. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.

 • Zaznacz jeden lub więcej plików, aby dodać je do kolejki numerowania. Możesz też wybierać całe foldery. Aby uwzględnić dowolne pliki obecnie otwarte w programie PDF Professional, zaznacz pole wyboru Uwzględnij otwarte dokumenty.

 • Aby zmienić kolejność plików znajdujących się już w kolejce, zaznacz plik i klikaj przyciski Przenieś w górę lub Przenieś w dół. Możesz też kliknąć przycisk Usuń pliki, aby usunąć zaznaczony plik z kolejki.

 • Przy użyciu przycisku Podgląd możesz sprawdzić, czy właściwe dokumenty zostały wybrane w celu stemplowania. Koniecznie popraw kolejność plików jeszcze przed stemplowaniem.

 1. Kliknij przycisk Opcje wyjściowe, aby wyświetlić okno dialogowe Dodawanie numerów Bates — reguły wyjściowe.

 • Określ folder docelowy: wybierz folder, w którym znajduje się oryginalny plik, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać inny.

 • Określ reguły nadawania plikom nazw: możesz zachować oryginalne nazwy, dodać do nich prefiks i/lub sufiks albo zastąpić je początkowym lub końcowym numerem Bates, jak pokazano w przykładzie na ekranie.

 • Zdecyduj, czy chcesz zastąpić istniejące pliki, czy zachować je z unikatowymi nazwami.

 • Możesz utworzyć automatyczny plik dziennika: kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lokalizację zapisania dziennika.

 • Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego Dodawanie numerów Bates.

 1. W oknie dialogowym Dodawanie numerów Bates kliknij przycisk OK, aby wywołać okno dialogowe Nagłówek i stopka.

 2. Z listy rozwijanej wybierz istniejący schemat, jeśli jest dostępny schemat spełniający bieżące wymagania. Wybierz pozycję Rozszerz numerację z poprzedniego zadania z obecnie wybranym schematem, aby numerowanie Bates dla dokumentów przetwarzanych przy użyciu tego schematu było ciągłe.

 3. Z listy rozwijanej Makra wybierz pozycję Numer Bates i kliknij przycisk Ustawienia.

 4. W oknie dialogowym Opcje numerowania Bates określ liczbę cyfr (od 6 do 15), która ma być używana, i numer początkowy. W razie potrzeby określ też prefiks i/lub sufiks dla Numeru Bates, który będzie używany do stemplowania dokumentu. Następnie kliknij przycisk OK.

 5. Określ obszar stemplowania numerem Bates i kliknij przycisk Wstaw makro.

 6. Informacje o pozostałych ustawieniach zawiera temat Nagłówki i stopki.

Uwaga

Do dokumentu można zastosować więcej niż jeden stempel Bates. Należy jednak pamiętać, aby dla drugiego stempla wybrać inną lokalizację.

Ponadto należy upewnić się, że lokalizacja stempla Bates nie koliduje z żadnym istniejącym tekstem nagłówka lub stopki. Aby zobaczyć te elementy w obszarze podglądu, należy zapisać dane nagłówka i stopki w nazwanym schemacie, a następnie załadować ten schemat. Jeśli nagłówki i/lub stopki zostaną zastosowane bez wcześniejszego zapisania schematu, wyświetlenie tych elementów nie będzie możliwe.

 

Usuwanie stempli Bates

 1. Wybierz kolejno pozycje Dokument > Numerowanie Bates > Usuń, aby trwale usunąć numery Bates z aktualnie otwartych plików. Inne elementy nagłówków i/lub stopek (jeśli istnieją) zostaną zachowane.

 2. W polu informacyjnym zostanie wyświetlona instrukcja dotycząca interpretacji wyników tej operacji.

Uwaga

Program PDF Converter Professional może nie rozpoznać stempli Bates zastosowanych w innych programach do obsługi dokumentów PDF lub utworzonych przy użyciu innych narzędzi. Należy wizualnie potwierdzić usunięcie stempla.

W przypadku wstawienia stron do dokumentu PDF oznaczonego stemplami Bates, wstawione strony nie zostaną ostemplowane, a numerowanie Bates pozostanie niezmienione. Jeśli ostemplowane strony zostaną usunięte, nie zostanie zachowana ciągłość numerowania Bates.

 

 

Numerowanie Bates