Redagowanie zawartości

Redakcja jest dostępna tylko w wersji Enterprise programu PDF Converter Professional.

Narzędzia Oznacz redakcję należy użyć, aby najpierw zaznaczyć zawartość do redakcji, a następnie trwale usunąć dane poprzez zastosowanie redakcji. Obszary przeznaczone do redakcji są oznaczone czerwonymi prostokątami, a obszary już przeredagowane — czarnymi blokami.

Redagować można widoczną zawartość, w tym tekst, grafiki i obrazy. Wygląd redagowanych elementów można modyfikować. Zwykle są wyświetlane jako pola wypełnione pełnym kolorem, ale można też zmienić ich ustawienia tak, aby były wyświetlane nałożone na nie kody prywatne, tekst niestandardowy lub po prostu pusty obszar.
 

Aby oznaczyć, a następnie trwale zredagować zawartość ze swojego dokumentu

 1. W oknie dialogowym Właściwości narzędzia Redakcja ustaw wygląd oznaczenia redakcji. Zobacz temat Ustawianie właściwości redakcji.

 2. Wybierz kolejno pozycje Dokument > Redakcja > Oznacz redakcję lub kliknij narzędzie PDF Converter button mark redaction Redagowanie zawartości Oznacz redakcję na pasku narzędzi Zabezpieczenia.
   

 3. Aby oznaczyć zawartość, którą chcesz usunąć, wykonaj następujące czynności:

  • Przesuń wskaźnik nad blok tekstu. Kiedy kursor zmieni się na PDF Converter cursor redact text Redagowanie zawartości, zaznacz tekst, który chcesz oznaczyć do usunięcia.

  • Przesuń wskaźnik nad obszar niezawierający tekstu. Kiedy kursor zmieni się na PDF Converter cursor redact area Redagowanie zawartości, narysuj prostokąt obejmujący żądany obszar zaznaczenia.

Przytrzymaj wskaźnik nad zaznaczonym obszarem, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał po zastosowaniu redakcji.

 1. Kliknij oznaczony obszar prawym przyciskiem myszy i z menu skrótów wybierz polecenie Zastosuj, aby trwale zastosować redakcję do tego obszaru. Jeśli chcesz zastosować wszystkie oznaczone redakcje w bieżącym pliku PDF, wybierz polecenie Zastosuj wszystko.
   

 2. W oknie dialogowym Stosowanie wybierz, które typy danych mają zostać usunięte. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Usuń wszystkie wystąpienia oznaczonej zawartości, wszystkie pasujące ciągi tekstowe zostaną usunięte z dokumentu PDF. Jeśli pojedynczy obraz jest osadzony przy użyciu łączy w kilku miejscach w dokumencie PDF, zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje zredagowanie wszystkich wystąpień. Aby przeprowadzić redakcję, kliknij przycisk Zastosuj.

Uwaga

Zastosowanej redakcji nie można cofnąć. W celu uniknięcia pomyłek zaleca się wykonanie kopii oryginalnego dokumentu PDF przed wykonaniem redakcji albo zapisanie redagowanego dokumentu PDF jako nowego pliku pod inną nazwą i/lub w innej lokalizacji.

 

Redakcję można wykonać przy użyciu funkcji wyszukiwania oraz w połączeniu ze spłaszczaniem dokumentu. Zobacz temat Informacje o redakcji.

 

 

Redagowanie zawartości