Wyszukiwanie i redagowanie tekstu

Wersja Enterprise programu PDF Converter Professional umożliwia wyszukiwanie i redagowanie określonych wyrazów lub fraz w otwartym dokumencie PDF, wybranych dokumentach w portfolio lub pakiecie PDF, w całym portfolio lub pakiecie PDF lub we wszystkich dokumentach PDF znajdujących się w określonym folderze lub podfolderze.

 

Program jako podstawę redagowania dopuszcza cztery typy wyszukiwania:

 • wyszukiwanie pojedynczego wyrazu lub frazy,

 • wyszukiwanie wielu wyrazów lub fraz,

 • wyszukiwanie według wstępnie zdefiniowanych wzorców,

 • wyszukiwanie według wzorców niestandardowych (dowolnych masek).

Podczas wyszukiwania w folderze można określić dodatkowe kryteria. W tym celu należy najpierw kliknąć przycisk Zaawansowane, a następnie komórki w kolumnach Klucz, Operacja i Wartość. Na przykład:

 

[Słowo kluczowe] [zawiera] [„Nuance”]

[Autor] [zawiera] [„George Washington”]

 

Zobacz temat Okno dialogowe Wyszukiwanie.

 

Aby wyszukać i zredagować tekst w dokumencie PDF

 1. Kliknij strzałkę w dół obok przycisku PDF Converter button mark redaction Wyszukiwanie i redagowanie tekstu Oznacz redakcję na pasku narzędzi Zabezpieczenia, a następnie z menu rozwijanego wybierz polecenie Wyszukaj i redaguj lub wybierz kolejno pozycje Dokument > Redakcja > Wyszukaj i redaguj.

 2. W polu Szukaj w określ, czy wyszukiwanie ma zostać przeprowadzone w bieżącym dokumencie PDF, w wielu dokumentach PDF w pakiecie, w całym portfolio lub pakiecie PDF, czy we wszystkich plikach PDF w wybranym folderze. Kliknij przycisk Przeglądaj na liście folderów najwyższego poziomu, aby określić podfolder.

 3. Wybierz typ wyszukiwania: pojedynczy wyraz lub fraza, wiele wyrazów lub fraz, wzorzec lub maska. Zobacz temat Okno dialogowe Wyszukiwanie.

 4. Aby wyszukać pojedynczy wyraz lub frazę, wprowadź dowolne żądane wyrazy, części wyrazów lub frazy.
  Aby wyszukać wiele wyrazów lub fraz, kliknij przycisk Wybierz wyrazy i skompiluj listę wyszukiwania.
  Aby wyszukiwać według wzorca, z listy rozwijanej wybierz żądany wzorzec.
  Aby wyszukiwać według wzorca niestandardowego, wprowadź wzorzec, korzystając z pokazanej składni.

 5. Ustaw niezbędne filtry wyszukiwania, takie jak Uwzględnij wielkość liter, Uwzględnij tylko całe wyrazy, Uwzględnij komentarze, Uwzględnij zakładki itd. W przypadku wyszukiwania pojedynczego wyrazu te opcje znajdują się w panelu głównym, w przypadku wyszukiwania wielu wyrazów — w oknie dialogowym wywoływanym przy użyciu przycisku Wybierz wyrazy. Filtry nie są dostępne podczas wyszukiwania według wzorców i masek.

 6. Kliknij przycisk Wyszukaj i redaguj.

 7. Sprawdź listę wyników wyszukiwania. Aby uściślić kryteria wyszukiwania, kliknij przycisk Nowe wyszukiwanie i odpowiednio zmodyfikuj filtry wyszukiwania.

 8. Na liście wyników wyszukiwania zaznacz wszystkie pozycje, które chcesz oznaczyć do redakcji. Jeśli chcesz zaznaczyć wszystkie pozycje, kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

 9. Kliknij pozycję Oznacz zaznaczone wyniki do redakcji. Wszystkie zaznaczone wyniki wyszukiwania zostaną oznaczone jako oczekujące na redakcję.

 10. Aby zastosować redakcję, wybierz kolejno pozycje Dokument > Redakcja > Zastosuj redakcję lub kliknij strzałkę w dół obok narzędzia Oznacz redakcję na pasku narzędzi Zabezpieczenia, a następnie w menu rozwijanym wybierz polecenie Zastosuj redakcję. Redakcję można także zastosować w samym dokumencie, klikając prawym przyciskiem myszy każde oznaczenie redakcji.

 11. W oknie dialogowym Stosowanie wybierz typy oznaczeń, które powinny zostać usunięte. Jeśli zaznaczysz opcję Usuń wszystkie wystąpienia oznaczonej zawartości, wszystkie pasujące dane obiektów zostaną usunięte z dokumentu PDF. Aby przeprowadzić redakcję, kliknij przycisk Zastosuj.

W temacie Redagowanie zawartości objaśniono sposób redagowania tekstu i obrazów według zaznaczenia. Przedstawiono w nim również wygląd oznaczonego i zredagowanego tekstu.
 

Uwaga

Zastosowanej redakcji nie można cofnąć. W celu uniknięcia pomyłek zaleca się wykonanie kopii oryginalnych plików PDF przed wykonaniem redakcji albo zapisanie redagowanego dokumentu PDF jako nowego pliku pod inną nazwą i/lub w innej lokalizacji.

 

 

Wyszukiwanie i redagowanie tekstu