Edytowanie dokumentów w programie Word

Nie można określać nazw dokumentów programu Word utworzonych na podstawie plików XPS/PDF za pomocą okna dialogowego otwierania plików. Takie dokumenty są wyświetlane w programie Word z nazwami pierwotnych plików PDF/XPS. Pliki można edytować bez wcześniejszego ich zapisania. Jednak przed przystąpieniem do zaawansowanej edycji warto zapisać dokument za pomocą polecenia Zapisz jako. Plik źródłowy będzie zablokowany dla innych użytkowników, dopóki przekonwertowany plik nie zostanie zapisany.

  • Nie należy klikać przycisku Zapisz. Spowoduje to zastąpienie oryginalnego pliku przez nowo wygenerowany plik. Należy zawsze używać polecenia Zapisz jako.

  • Nie należy klikać przycisku Zamknij, jeśli konwertowany dokument nie został zapisany. Spowoduje to utratę nowo wygenerowanego pliku. Program Word zakłada, że z dokumentem nic się nie działo, dlatego nie ma żadnych informacji, które mogłyby zostać utracone. W ten sposób można utracić wynik przekształcania, którego wykonanie mogło zabrać dużo czasu.

  • Nie należy klikać przycisku Zamknij po zmodyfikowaniu pliku, a następnie akceptować propozycji zapisania pliku w formacie programu Word. Spowoduje to zastąpienie oryginalnego pliku przez nowo wygenerowany plik.

We wszystkich innych przypadkach nazwa dokumentu programu Word jest definiowana przed konwersją, dzięki czemu można swobodnie edytować plik i ponownie go zapisywać.

 

Program Converter dostępny w programie PDF Professional służy do możliwie najwierniejszego odwzorowywania oryginalnych stron z zachowaniem kolumn (szpalt), tytułów, ilustracji i elementów w ramkach. Program udostępnia dwie metody osiągnięcia tego celu: Szpalta ciągła i True Page. Po użyciu tej drugiej metody wszystkie elementy strony są umieszczane w polach tekstowych lub ramkach. W przypadku pierwszej metody pola są usuwane (jeśli jest to możliwe), a strona jest formatowana za pomocą kolumn, podziałów akapitów i ustawień marginesów.

Jeśli przekształcona strona wygląda inaczej, przywrócenie oryginalnego układu może wymagać jedynie niewielkiej edycji, na przykład usunięcia lub dodania kolumn albo znaków podziału akapitu.

Przede wszystkim zalecane jest włączenie przycisku PDF Converter button show Edytowanie dokumentów w programie Word Pokaż/Ukryj, aby sprawdzić, jak będzie wyglądał układ przekształconego dokumentu.

 

Kolumny

Aby usunąć kolumny

Jeśli kolumny generowane przez konwerter nie są potrzebne:

  1. Kliknij przycisk PDF Converter button column Edytowanie dokumentów w programie Word Kolumny lub wybierz z menu Format polecenie Kolumny.

  2. Wybierz jedną kolumnę.

W przypadku programu Word 2007 i 2010 na karcie Układ strony w grupie Kolumny wybierz pozycję Jeden.

 

Aby usunąć znaki podziału kolumny

Konwerter umieszcza znaki podziału kolumny na końcu oryginalnych kolumn, aby zachować oryginalny układ.

 

Aby w widoku Układ wydruku był wyświetlany znak Podział kolumny, należy wybrać kolejno pozycje Narzędzia > Opcje > Widok, a następnie w obszarze Znaczniki formatowania zaznaczyć pole wyboru Wszystko.

Czasami tekst podzielony na kolumny może nie mieścić się w dostępnym miejscu uzyskanego układu. W takich przypadkach znaki podziału kolumny na końcu oryginalnych kolumn mogą zostać przeniesione do następnej kolumny, wymuszając przeniesienie zawartości następnej oryginalnej kolumny do trzeciej kolumny. Problem ten można łatwo rozwiązać, usuwając znak podziału kolumny.

Tę samą czynność należy wykonać po dodaniu dużej ilości tekstu do oryginału.

 

Dodawanie znaków podziału kolumny

Aby dokładnie określić miejsce rozpoczęcia następnej kolumny, wykonaj następujące czynności:

  1. Z menu Wstaw wybierz polecenie Podział.

  2. Wybierz opcję Podział kolumny.

W przypadku programu Word 2007 i 2010 na karcie Układ strony w grupie Znaki podziału wybierz pozycję Kolumna.

 

Ramki i pola tekstowe

Grafika jest umieszczana w polach tekstowych lub w ramkach. Zobacz temat „Różnica między polem tekstowym a ramką” w Pomocy programu Microsoft Word. Jeśli nie widać końca akapitu, należy przewinąć zawartość pola tekstowego w dół, aby go zobaczyć. Aby cały tekst był widoczny, należy zmienić rozmiar pola tekstowego albo zaznaczyć tekst i zmniejszyć rozmiar w punktach.

 

Tabele

Tabele w plikach źródłowych zazwyczaj nie są przechowywane jako tabele, ale jako zestaw ciągów tekstowych pochodzących z komórek. Program Nuance PDF Professional umożliwia rekonstrukcję tabel. Funkcja ta działa lepiej w przypadku tabel z siatką (tabel z liniami oddzielającymi komórki), ale umożliwia również przekształcanie tabel bez siatki.

 

Czcionki

Program PDF Professional nie umożliwia wyodrębniania czcionek osadzonych w plikach PDF/XPS. Zamiast tego interpretowane są rozmiary, kształty, ustawienia grubości i rodzaje czcionek wykrytych w plikach PDF/XPS i używane są najbliższe odpowiedniki spośród czcionek zainstalowanych w systemie. Jeśli na komputerze jest zainstalowanych wiele czcionek, renderowanie będzie skuteczniejsze.  

 

Edytowanie dokumentów w programie Word