Panel Opcje pliku wyjściowego

Ten panel jest wyświetlany dla wszystkich formatów wyjściowych (formatów programów Word, WordPerfect, Excel, PowerPoint i tekstu sformatowanego RTF). Wybrane w nim wartości są stosowane dla wszystkich miejsc docelowych.

Aby wyświetlić ten panel, należy kliknąć przycisk Opcje wyjściowe lub skorzystać z menu Widok w Asystencie programu PDF Converter.

 

Typ konwersji

Połącz pliki wyjściowe w jeden plik

Wynikiem konwersji jednego lub większej liczby plików źródłowych jest jeden plik.

Konwertuj pliki oddzielnie

Pliki PDF/XPS są konwertowane pojedynczo na oddzielne pliki wyjściowe.
 

Domyślny folder wyjściowy

Taki sam jak folder źródłowy

Pliki wyjściowe są zapisywane w tym folderze, w którym znajduje się plik źródłowy.

Folder Moje dokumenty

Pliki wyjściowe są zapisywane w folderze Dokumenty (w systemie Vista) lub Moje dokumenty (we wcześniejszych systemach operacyjnych).

Folder zdefiniowany przez użytkownika

Pliki wyjściowe są zapisywane w folderze zdefiniowanym przez użytkownika. Można wpisać ścieżkę w polu edycji Folder (np. D:\Raporty\) lub kliknąć przycisk PDF Converter browse Panel Opcje pliku wyjściowego, aby przeglądać w poszukiwaniu folderu. Można także utworzyć nowy folder dla plików wyjściowych.

 

Nazwa pliku wyjściowego

W polu edycji Nazwa pliku wyjściowego jest wyświetlana proponowana nazwa pliku wyjściowego, którą można ponownie wpisać w razie potrzeby. Proponowana nazwa pliku wyjściowego będzie:

  • taka sama jak nazwa pliku wejściowego, jeśli zaznaczono opcję  Konwertuj pliki oddzielnie;

  • nazwą pierwszego pliku wejściowego (pliku źródłowego), jeśli zaznaczono opcję  Połącz pliki wyjściowe w jeden plik.

Obok pola edycji Nazwa pliku wyjściowego znajdują się dwa przyciski: PDF Converter previous file Panel Opcje pliku wyjściowego i PDF Converter next file Panel Opcje pliku wyjściowego.

Należy kliknąć przycisk PDF Converter previous file Panel Opcje pliku wyjściowego, aby wybrać poprzedni plik na liście plików. Należy kliknąć przycisk PDF Converter next file Panel Opcje pliku wyjściowego, aby wybrać następny plik na liście plików.

Pod polem edycji jest wyświetlana bieżąca ścieżka.

 

Monituj o zastąpienie

Tę opcję należy zaznaczyć, aby dla każdej już istniejącej nazwy pliku wyjściowego było wyświetlane ostrzeżenie. W przypadku usunięcia zaznaczenia tej opcji wszystkie istniejące pliki są zastępowane bez ostrzeżenia.

 

Wyświetl wynik

Tę opcję należy zaznaczyć, aby przekonwertowany plik został wyświetlony na ekranie. W przypadku usunięcia zaznaczenia tej opcji plik wynikowy nie zostanie wyświetlony po konwersji. W przypadku przetwarzania kilku plików tylko pierwszy plik wynikowy zostanie otwarty w skojarzonej aplikacji.

 

Generuj plik wyjściowy dla pakietu Office 2007

Tę opcję można zaznaczyć dla programów Microsoft Word i Excel. W przypadku prezentacji pliki w formacie programu PowerPoint 2007 (pptx) są zawsze generowane, dlatego ta opcja jest zaznaczona i wygaszona. Na komputerach z systemem XP, na których nie ma zainstalowanego oprogramowania .NET Framework 3, to pole wyboru jest wygaszone i wyłączone.

 

Uwaga: jeśli na komputerze jest zainstalowany Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla wcześniejszej wersji pakietu Office, pliki wyjściowe pakietu Office 2007 można otwierać we wcześniejszej wersji pakietu Office. Jeśli ani ten pakiet, ani pakiet Office 2007 nie są zainstalowane na komputerze, w programie Nuance PDF Professional można utworzyć plik wyjściowy w formacie pakietu Office 2007, ale nie można go wyświetlić na komputerze.

Aby pobrać Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office, należy przejść do witryny sieci Web firmy Microsoft: http://office.microsoft.com/

 

Przechowywanie w systemie zarządzania dokumentami (DMS)

Ta opcja jest dostępna w programie PDF Professional Enterprise. Jeśli na komputerze jest zainstalowany co najmniej jeden system zarządzania dokumentami (DMS), za pomocą listy rozwijanej System DMS można wybrać miejsce zapisywania plików wyjściowych. Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego żadnego systemu zarządzania dokumentami (DMS), ta lista rozwijana jest wygaszona.

 

Zachowaj kopię lokalną

W przypadku zaznaczenia tej opcji są tworzone kopie lokalne plików wyjściowych. Aby plik wyjściowy był zapisywany tylko w systemie zarządzania dokumentami (DMS) bez tworzenia kopii lokalnej na komputerze, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.

Jeśli ta opcja jest wyłączona i z jakiegoś powodu nie można zapisać plików wynikowych w systemie zarządzania dokumentami (DMS), w programie są tworzone tymczasowe pliki wyjściowe zapisywane na komputerze lokalnym. Jest wyświetlana lista plików, których nie można zapisać w systemie zarządzania dokumentami (DMS). Ta lista zawiera pełną ścieżkę tymczasowych kopii lokalnych, aby ułatwić ich znajdywanie. Te pliki można później ręcznie skopiować do systemu zarządzania dokumentami (DMS).

 

Panel Opcje pliku wyjściowego