Informacje o otwieraniu plików

Pliki źródłowe (pliki PDF lub XPS) w celu przekonwertowania można otwierać:

Uwaga

Jeśli plik PDF jest chroniony hasłem, podczas jego otwierania zostanie wyświetlone okno dialogowe Hasło.

 

 

Informacje o otwieraniu plików