Uruchamianie konwersji

Proces konwertowania można uruchomić za pomocą jednej z poniższych metod:

 • Klikając przycisk PDF Converter PDF Converter saveas Uruchamianie konwersji na pasku narzędzi Plik w programie PDF Professional.

 • Używając zawsze dostępnego Asystenta programu PDF Converter.

 • Używając zintegrowanego programu przy użyciu Asystenta lub bez jego udziału. Poniżej podano szczegółowe informacje dotyczące uruchamiania konwertowania z poziomu  programów Word (za pomocą menu Plik i polecenia Otwórz), Outlook i Lotus Notes oraz Eksploratora Windows.

Uruchamianie konwersji za pomocą Asystenta programu PDF Converter

 

Aby przekonwertować wszystkie pliki na liście

 • W celu przekonwertowania wszystkich plików na liście, kliknij przycisk PDF Converter convert all Uruchamianie konwersji Konwertuj wszystko lub w menu Konwertuj wybierz polecenie Wszystkie pliki.

Pliki zostaną połączone w jeden plik wyjściowy lub przekonwertowane w oddzielne pliki w zależności od opcji Typ konwersji ustawionej w panelu Opcje pliku wyjściowego.

 

Aby przekonwertować zaznaczony plik

 • Jeśli chcesz przekonwertować tylko obecnie zaznaczony plik, kliknij przycisk PDF Converter convert selected Uruchamianie konwersji Konwertuj zaznaczone lub w menu Konwertuj wybierz polecenie Wybrany plik. Zaznaczanie wielu plików nie jest dozwolone.

Uwaga

Po uruchomieniu procesu konwertowania zostaną wyświetlone dwa paski postępu. Pierwszy pasek postępu wskazuje postęp dla pojedynczego pliku. Drugi pasek postępu pokazuje, ile stron zostało już przetworzonych w stosunku do łącznej liczby stron, które mają zostać przekonwertowane.

 

Uruchamianie konwersji z poziomu zintegrowanego programu bez użycia Asystenta (konwersja bezpośrednia)

 

Menu Plik i polecenie Otwórz w programie Microsoft Word

 • Wybierz w menu Plik polecenie Otwórz, zaznacz jeden lub więcej plików, a następnie kliknij przycisk Otwórz w oknie dialogowym Otwieranie.
  Jeśli używasz pakietu Microsoft Office w wersji 2007 lub 2010, kliknij PDF Converter button ms%20office Uruchamianie konwersji przycisk pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

  Zaznaczone pliki zostaną bezzwłocznie przekonwertowane, a wynik zostanie wyświetlony w programie Word. Dozwolone jest zaznaczanie wielu plików.

Eksplorator Windows   

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy plik PDF lub XPS, w menu kontekstowym wybierz polecenie Konwertuj plik PDF/XPS, a następnie wybierz jedno z poleceń w menu konwersji bezpośredniej:

Jako dokument do programu Microsoft Word

Jako formularz do programu Microsoft Word

Jako arkusz kalkulacyjny do programu Microsoft Excel

Jako dokument do programu WordPerfect

Jako dokument urzędowy do programu Microsoft Word

Jako dokument do programu PowerPoint

 

Przekonwertowany dokument, który można edytować, zostanie wyświetlony w aplikacji docelowej.

 

Program Microsoft Outlook lub Lotus Notes

 • Kliknij narzędzie PDF Converter button settings Uruchamianie konwersji Ustawienia na  pasku narzędzi lub wybierz kolejno opcje Nuance PDF i Ustawienia programu PDF Converter, a następnie na karcie Ustawienia konwersji plików PDF wybierz opcję Konwertuj plik PDF bez Asystenta i wskaż aplikację docelową.

 • Kliknij przycisk PDF Converter 7, a następnie kliknij przycisk OK.

  Przekonwertowany dokument, który można edytować, zostanie wyświetlony w aplikacji docelowej.

Przyciski paska narzędzi i polecenia menu są dostępne zarówno w oknie głównym, jak i w oknie komunikatu.

Uwaga

Po uruchomieniu konwersji bezpośredniej zostanie wyświetlony pasek postępu i podgląd obecnie konwertowanej strony. Ponadto udostępniane będą porady.

 

Uruchamianie konwersji z poziomu zintegrowanego programu przy użyciu Asystenta

 

Eksplorator Windows  

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy plik PDF lub XPS, wybierz w menu kontekstowym polecenie Konwertuj plik PDF/XPS, a następnie wybierz opcję Używając Asystenta programu PDF Converter.

Program Microsoft Outlook lub Lotus Notes

 • Kliknij narzędzie PDF Converter button settings Uruchamianie konwersji Ustawienia na pasku narzędzi lub wybierz kolejno opcje Nuance PDF i > Ustawienia programu PDF Converter, a następnie wybierz opcję Użyj Asystenta programu PDF Converter.

 • Kliknij przycisk PDF Converter 7, a następnie kliknij przycisk OK.

Przyciski paska narzędzi i polecenia menu są dostępne zarówno w oknie głównym, jak i w oknie komunikatu.

 

Anulowanie konwersji

Kliknij przycisk Anuluj konwersję, aby zatrzymać konwertowanie. Pliki, które do chwili kliknięcia przycisku zostały już przekonwertowane, są zapisane. Jeśli wcześniej została wybrana opcja zapisywania do pojedynczego pliku wyjściowego, nie zostanie utworzony żaden taki plik.

 

 

Uruchamianie konwersji