Wyświetlanie plików źródłowych

Każdy plik źródłowy PDF lub XPS można wyświetlić przed konwersją oraz po konwersji.    

 

Aby wyświetlić plik źródłowy

  • Wybierz polecenie Plik źródłowy z menu Widok.

Aby wyświetlić plik źródłowy, jeśli jest dostępna lista plików

  1. Wybierz plik z listy plików.

  2. Kliknij przycisk PDF Converter view source Wyświetlanie plików źródłowychna pasku zadań, wybierz pozycję Wyświetl źródło z listy rozwijanej lub wybierz polecenie Plik źródłowy z menu Widok.

Asystent programu Converter uruchamia przeglądarkę skojarzoną z formatem PDF lub XPS. Niezbędna jest przeglądarka skojarzona z oboma typami plików. Jeśli nie jest dostępna, strony dokumentu źródłowego można wyświetlić za pomocą Asystenta programu Converter. Dwukrotne kliknięcie okna podglądu umożliwia wyświetlenie wyrenderowanych obrazów stron.

 

Wyświetlanie plików źródłowych