Dokument standardowy

Ten panel jest wyświetlany w Asystencie programu PDF Converter w następujących sytuacjach:

  • PDF Converter mode standard Dokument standardowy Wybranie pozycji Standardowy z listy rozwijanej narzędzia Tryb.

  • Wybranie polecenia Dokument standardowy z menu Opcje.

 

Układ

Program PDF Professional możliwie najwierniej zachowuje układ stron. Dostępne są dwa style układu:
 

Szpalta ciągła

Grafiki i elementy w ramkach zostają umieszczone w polach tekstowych. Kiedy to możliwe, pozostały tekst jest przenoszony bez użycia pól tekstowych, dzięki czemu tekst przechodzi płynnie między szpaltami. Używanie tego ustawienia jest zalecane, gdy plik źródłowy ma typową strukturę kolumnową lub tekst jest wyświetlany od góry do dołu i od lewej do prawej.
 

True Page

W widoku True Page® wszystkie elementy, łącznie z tekstem w kolumnach, są wyświetlane w polach tekstowych. Używanie tego ustawienia jest zalecane w przypadku stron o złożonym układzie z wieloma elementami w ramkach oraz w przypadku nietypowego przechodzenia tekstu między szpaltami.

Uwaga

Jeśli układ został zmieniony podczas konwersji, należy spróbować ponownie przetworzyć plik przy użyciu innego ustawienia.

 

Zachowywanie

Umożliwia wybranie elementów do zachowania lub pominięcia podczas konwersji.
 

Linie linijki

Umożliwia zachowanie lub pominięcie pionowych i poziomych linii między akapitami. Ten parametr nie jest stosowany do obramowań komórek tabeli.

Nagłówki i stopki

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wykrycie nagłówków i stopek oraz przeniesienie ich do aplikacji docelowej. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru umożliwia przeniesienie nagłówków i stopek jako normalnych elementów tekstowych.

Hiperłącza

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wykrycie i przeniesienie hiperłączy. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru pozwala przenieść tekst łączy w postaci zwykłego tekstu.

Kolor tekstu i tła

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia przeniesienie ustawień koloru tekstu do dokumentu programu Word. Cieniowane i kolorowe tła również zostaną przeniesione. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru umożliwia przesłanie całego tekstu w kolorze czarnym oraz przekonwertowanie kolorowych i cieniowanych teł na białe tła. Po usunięciu zaznaczenia tego pola wyboru nadal można przenosić grafiki kolorowe i w skali odcieni szarości.

Zaznaczenie tego pola wyboru jest zalecane, gdy plik źródłowy zawiera kolorowy tekst lub kolorowe tła, ponieważ zazwyczaj lepszym rozwiązaniem jest zachowanie układu. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru w sytuacji, gdy plik źródłowy nie zawiera kolorowego tekstu i kolorowych teł, przyspieszy konwersję.

 

Opcje przetwarzania

Pozwala określić sposób obsługiwania stron zawierających same obrazy przez program PDF Professional. Program PDF Professional konwertuje strony zawierające same obrazy przy użyciu funkcji OCR (Optical Character Recognition).

 

Ikona PDF Converter text icon Dokument standardowy lub PDF Converter image icon Dokument standardowy w prawym górnym rogu panelu Podgląd informuje o tym, czy wyświetlana strona zawiera warstwę tekstową.

 

Przetwórz dokumenty za pomocą funkcji OCR

Włączenie tej opcji umożliwia przetworzenie dokumentu źródłowego przy użyciu funkcji OCR. Każda warstwa tekstu w pliku źródłowym jest ignorowana. Pozostałe opcje powiązane z przetwarzaniem stron zawierających same obrazy są ignorowane, a cały dokument zostanie przetworzony przy użyciu technologii OCR. Oto najbardziej typowe przyczyny stosowania tej opcji:

  • Wykrywanie czcionek z niestandardowym kodowaniem zakończyło się niepowodzeniem.

  • Wiele dokumentów zawiera zeskanowane obrazy stron z informacjami tekstowymi nagłówka i stopki. W wyniku przetwarzania przy użyciu funkcji OCR następuje wygenerowanie wyjściowego pliku tekstowego zamiast obrazów.

Strony z samymi obrazami

Dostępne są trzy następujące opcje:
 

Konwertuj stronę za pomocą funkcji OCR

Program PDF Professional przeprowadzi konwersję przez wywołanie wbudowanej funkcji OCR. Dostępna jest pełna obsługa ponad 100 języków.

Należy kliknąć pozycję PDF Converter ocr settings Dokument standardowy, aby zmienić Ustawienia OCR (język rozpoznawania i znak odrzucenia).

 

Pomiń

Strony zawierające same obrazy zostaną pominięte. Po zakończeniu przetwarzania zostanie wyświetlone powiadomienie o pominiętych stronach. Przekonwertowany dokument zawiera mniej stron niż źródłowy plik PDF.

Dodaj do dokumentu jako obraz

Strony zawierające same obrazy zostaną wyświetlone w pliku docelowym jako całostronicowe obrazy. Tekstu zawartego na tych stronach nie można edytować, ale same strony można drukować. Po zakończeniu przetwarzania zostanie wyświetlone powiadomienie o stronach przeniesionych jako obrazy. Plik docelowy może być duży. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, można wybrać w ustawieniu Konwersja kolorów wartość Skala odcieni szarości lub Czarno-białe albo obniżyć rozdzielczość grafiki w dowolnym miejscu tego panelu.
 

Opcja sprawdzania pierwszych stron

Przy użyciu tej funkcji można sprawdzać pierwsze strony plików źródłowych. W przypadku wykrycia stron zawierających same obrazy przetwarzanie bieżącego pliku zostaje zatrzymane. Można określić liczbę sprawdzanych stron, wprowadzając wartość z zakresu od 1 do 10. Zaleca się wprowadzenie co najmniej wartości 2, ponieważ wiele plików źródłowych ma okładkę zawierającą same obrazy. Dopiero kolejne strony zawierają warstwy tekstu. Wartością domyślną jest 5.

Uwaga

Możliwe jest ustawienie ochrony hasłem — w takiej sytuacji plik PDF będzie traktowany jak plik z samymi obrazami i będzie obsługiwany zgodnie ze skonfigurowanymi tutaj ustawieniami. Zobacz temat Chronione pliki PDF.

 

Rozpoznaj niestandardowo zakodowane strony

Większość plików źródłowych korzysta ze standardowego kodowania znaków. Jeśli plik korzysta z kodowania niestandardowego, należy włączyć tę opcję, aby wyodrębnić tekst przy użyciu funkcji OCR. Spowolni to proces przetwarzania, ale umożliwi uzyskanie bardziej miarodajnych wyników. Domyślnie to ustawienie jest włączone. Zostanie użyty język wybrany w oknie dialogowym Ustawienia OCR.
 

Obsługa grafiki

 

Konwersja kolorów

Dostępne są trzy kategorie kolorów: Kolor, Skala odcieni szarości i Czarno-białe.

Takie jak w oryginale

Wybranie tej opcji umożliwia utworzenie pliku wyjściowego przy użyciu tej samej kategorii kolorów, z kt
órej korzysta oryginalny plik. Wybranie tej opcji jest wymagane, jeśli w przekonwertowanym dokumencie mają być wyświetlane kolory.

Skala odcieni szarości

Wybranie tej opcji umożliwia przekonwertowanie stron kolorowych na strony w skali odcieni szarości. Strony w skali odcieni szarości i strony czarno-białe pozostają bez zmian.

Czarno-białe

Wybranie tej opcji umożliwia przekonwertowanie stron kolorowych i stron w skali odcieni szarości na strony czarno-białe. Spowoduje to zmniejszenie rozmiaru plików, ale doprowadzi również do utraty wszystkich szczegółów obrazów w skali odcieni szarości i obrazów kolorowych.

Uwaga

Ustawienia Konwersja kolorów i Rozdzielczość są stosowane do wszystkich obiektów graficznych w pliku źródłowym oraz do stron z samymi obrazami przenoszonych do aplikacji docelowej jako strony w postaci obrazów.

 

Rozdzielczość elementów graficznych

Należy wybrać maksymalną dozwoloną rozdzielczość z zakresu od 72 do 300 punktów na cal (dpi). Jeśli plik źródłowy zawiera obrazy o niższej rozdzielczości, rozdzielczość w aplikacji docelowej będzie taka sama jak w pliku źródłowym. Jeśli plik źródłowy zawiera obrazy o wyższej rozdzielczości, ich rozdzielczość zostanie zmniejszona do określonej wartości.

Jeśli plik źródłowy zawiera duże obrazy lub wiele stron z samymi obrazami i mają one zostać przeniesione jako obraz, ustawienie rozdzielczości znacząco wpływa na rozmiar pliku wynikowego. Niższa rozdzielczość jest zalecana w przypadku obrazów wyświetlanych w sieci Web, natomiast wyższa rozdzielczość jest zalecana podczas drukowania obrazów.

 

Uwagi

Ustawienia przetwarzania są przechowywane osobno dla każdego trybu przetwarzania.

Porady dotyczące wyboru najbardziej odpowiedniego trybu zawarto w temacie Wybieranie trybu przetwarzania.

 

 

Dokument standardowy