Wybieranie trybu przetwarzania

Tryb przetwarzania należy wybrać w zależności od:

 • właściwości dokumentu źródłowego,

 • przeznaczenia konwertowanego pliku.

Dokument standardowy

 

Ta opcja pozwala uzyskać w pełni sformatowany dokument z możliwością przyszłego edytowania. Należy z niej korzystać w przypadku umów, listów czy artykułów. Jest to najczęściej używany typ dokumentu, a także domyślny tryb przetwarzania w Asystencie programu PDF Converter.

W trybie Dokument standardowy można przetwarzać wszystkie typy dokumentów. W przypadku dokumentów określonego typu o specjalnym przeznaczeniu lub miejscu docelowym można użyć innego trybu.

 

Dokument urzędowy

 

Ta opcja pozwala konwertować dokumenty urzędowe z zachowaniem formatu, ale z użyciem specjalnego, opisanego niżej przetwarzania:

 • Numery wierszy na lewym marginesie są zachowywane lub pomijane w zależności od tego, czy w obszarze Zachowywanie jest zaznaczona opcja Numery wierszy. Aby całkowicie ponownie sformatować dokument urzędowy, lepiej pominąć oryginalne numery wierszy i w razie potrzeby ponownie je utworzyć w późniejszym czasie.

 • Pojedyncza lub podwójna linia pionowa po lewej stronie, która oddziela numery wierszy od tekstu podstawowego, a także pojedyncza linia pionowa po prawej stronie. Te elementy są wykrywane i pomijane tam, gdzie to możliwe.

 • Pojedynczy wiersz nagłówka na każdej stronie, identyfikujący proces i zawierający datę włączenia dokumentu do dokumentacji oraz inne informacje. Te elementy są wykrywane i pomijane tam, gdzie to możliwe.

 • Górna część pierwszej strony zwykle zawiera nagłówek przypominający tabelę, w którym są podane nazwiska powoda i pozwanego. Ten nagłówek jest zachowywany z odpowiednim formatowaniem.

 • Stemple i znaki są zwykle obsługiwane jako obrazy. Przed rozpoczęciem przetwarzania można zdecydować, aby je zachować lub pominąć.

Aby uniknąć obsługi powyższych elementów i przekonwertować wszystkie elementy, należy użyć trybu Dokument standardowy.

 

Arkusz kalkulacyjny

 

W tym trybie przetwarzania głównym celem jest zachowanie oryginalnych struktur tabel. Należy zaznaczyć tę opcję w następujących sytuacjach:

 • Dokument zawiera głównie tabele lub arkusze kalkulacyjne, np. arkusze finansowe lub arkusze magazynowe.

 • Celem konwersji jest praca z zawartością tabel w programie Microsoft Excel, edytowanie danych lub użycie danych tabel do obliczeń lub statystyk, natomiast oryginalne formatowanie tekstu spoza tabel jest mniej istotne.

W obszarze Tworzenie arkusza są dostępne trzy opcje przetwarzania arkuszy kalkulacyjnych: Dla tabeli, Dla strony i Dla dokumentu. Ten wybór określa także sposób obsługi zawartości spoza tabel.  

W przypadku wybrania opcji Dla dokumentu wynik zależy od opcji zapisywania wybranej w obszarze Opcje pliku wyjściowego.

W przypadku wybrania opcji Konwertuj pliki oddzielnie zostanie wygenerowany jeden arkusz dla każdego dokumentu wejściowego.

W przypadku wybrania opcji Połącz pliki wyjściowe w jeden plik zostanie wygenerowany jeden arkusz dla każdego zadania.

 

Uwaga

Jeśli zachowanie układu jest istotne w przypadku wszystkich elementów w dokumencie PDF, lepiej wybrać tryb przetwarzania Dokument standardowy i format wyjściowy programu Microsoft Word lub WordPerfect. W tym przypadku tabele w dokumencie PDF stają się tabelami, które można edytować w aplikacji docelowej.

 

Formularz

 

Podczas przetwarzania w trybie Formularz jest zachowywany układ strony, a ponadto przy użyciu metod przetwarzania obrazu są wykrywane formanty formularza (pola wyboru, pola edycji i linie poziome), które są odtwarzane w programie Microsoft Word jako pola formularza z możliwością wypełniania.
 

Tego trybu przetwarzania należy użyć:

 • w przypadku konwertowania statycznych plików PDF zawierających elementy formularza, lecz niezawierających formantów formularza;

 • gdy trzeba wygenerować formularz z możliwością edytowania w formacie programu Word. Można zmodyfikować etykiety oraz dodać lub zmodyfikować formanty formularza w programie Microsoft Word, a następnie przeprowadzić dystrybucję formularza do osób udzielających odpowiedzi w celu jego wypełnienia.

Podczas przetwarzania formularza formanty formularza są tworzone w zależności od tego, czy jest zaznaczona opcja Utwórz formanty formularzy.

Uwaga

Jeśli formularz PDF jest aktywny, jego aktywne formanty nie są konwertowane. Elementy statyczne mogą być konwertowane.

 

Aby otrzymać normalny dokument z możliwością edycji, do którego można dodać formanty formularza i je aktywować w aplikacji docelowej, należy użyć trybu Dokument standardowy.

 

Wybieranie trybu przetwarzania