Uruchamianie konwersji z poziomu programu Lotus Notes

Uruchamianie konwersji z poziomu pasków narzędzi programu Lotus Notes

 1. Wybierz narzędzie PDF Converter button settings Uruchamianie konwersji z poziomu programu Lotus Notes Ustawienia na pasku narzędzi Nuance PDF dla programu Lotus Notes w oknie głównym lub oknie komunikatu programu Lotus Notes. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia w panelu Ustawienia programu PDF Converter:

  • wybierz opcję Użyj Asystenta programu PDF Converter umożliwiającą wyświetlanie podglądu załączników lub;

  • wybierz opcję Konwertuj plik PDF bez asystenta jako w celu przeprowadzenia bezpośredniej konwersji, a następnie wybierz aplikację docelową dla pliku wyjściowego;

  • wybierz opcję Konwertuj wszystkie załączniki lub Monituj o wybranie w przypadku wiadomości z wieloma załącznikami.

 1. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.
   

 2. Zaznacz wiadomość zawierającą co najmniej jeden załącznik PDF lub XPS.

 3. Kliknij przycisk PDF Converter button conv6 Uruchamianie konwersji z poziomu programu Lotus Notes  na pasku narzędzi Nuance PDF dla programu Lotus Notes w oknie głównym lub oknie komunikatu programu Lotus Notes. Jeśli przycisk PDF Converter 7 nie jest widoczny, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce na pasku narzędzi, a następnie wybierz polecenie Nuance PDF dla programu Lotus Notes.

 1. Jeśli wiadomość zawiera wiele załączników i została wybrana opcja monitowania, wybierz załączniki do przekonwertowania w oknie dialogowym Lista załączonych plików. Kliknij przycisk OK.
   

 2. Konwersja zostanie uruchomiona w następujący sposób:

 • W przypadku wybrania opcji Użyj Asystenta programu PDF Converter zostanie wyświetlony Asystent.

  Wyświetl podgląd załączników w Asystencie. Aby wyświetlić kilka plików, użyj przycisku nawigacyjnego.

  W razie potrzeby zmień ustawienia.
  Uruchom konwersję przy użyciu bieżących ustawień za pomocą przycisku PDF Converter convert all Uruchamianie konwersji z poziomu programu Lotus Notes Konwertuj wszystko
  lub użyj przycisku PDF Converter convert selected Uruchamianie konwersji z poziomu programu Lotus Notes Konwertuj zaznaczone, aby zgrupować pliki, dla których zostaną zastosowane jednakowe ustawienia.

 • W przypadku wybrania opcji Konwertuj plik PDF bez asystenta jako zostanie natychmiast uruchomiona konwersja bezpośrednia. Zostanie wyświetlony monitor postępu. Będą także wyświetlane porady.

 1. Jeśli wybrano taką opcję, przekonwertowany dokument, który można edytować, zostanie wyświetlony w aplikacji docelowej.  

 

Uruchamianie konwersji z poziomu programu Lotus Notes