Pełny widok

W Asystencie programu PDF Converter w pełnym widoku jest wyświetlany pasek tytułu, pasek menu, pasek narzędzi oraz lewy i prawy panel. Ten widok jest zalecany, jeśli użytkownik chce mieć pełną kontrolę nad konwersją i chce przetwarzać kilka plików jednocześnie.

 

Lewy panel

Lewy panel zmienia się zależnie od czynności wykonywanych przez użytkownika. Po uruchomieniu Asystenta programu PDF Converter jest w nim wyświetlany pusty arkusz z ikoną oka. Panel służy do wyświetlania panelu Podgląd, czterech paneli trybów przetwarzania (Dokument standardowy, Dokument urzędowy, Arkusz kalkulacyjny i Formularz) oraz panelu Opcje pliku wyjściowego. Aby zmienić zawartość lewego panelu, należy kliknąć odpowiedni przycisk lub skorzystać z menu Widok.
 

Prawy panel

Prawy panel to panel informacji. Po uruchomieniu Asystenta programu Converter ten panel jest pusty. Po otwarciu co najmniej jednego pliku źródłowego panel zawiera listę plików z nazwami plików źródłowych do przekonwertowania, a także zakres stron (jeśli dotyczy). Ten panel informacyjny zapewnia przegląd stanu plików po otwarciu, a także po konwersji.

Porada

Pliki można przeciągać i upuszczać na panel Podgląd lub listę plików. Zostaną wstawione lub dołączone do listy w miejscu, w którym je upuszczono.

 

PDF Converter eng view full Pełny widok

Uwaga

Jeśli jest aktywny szybki widok, można przywrócić pełny widok, ponownie wybierając kolejno pozycje Widok > Szybki widok.

 

Stan plików

 

Stan

Opis

PDF Converter status opened Pełny widok

Plik źródłowy został z powodzeniem otwarty bez żadnego ostrzeżenia.

PDF Converter status existing filename Pełny widok

Plik źródłowy został otwarty z ostrzeżeniem: Plik wyjściowy już istnieje. Dostępna jest opcja dodawania przez program sufiksów liczbowych do nazw plików wyjściowych lub opcja zastępowania ich.
Komunikat ostrzegawczy będzie wyświetlany, tylko jeśli opcja Monituj o zastąpienie jest włączona.

PDF Converter icon error Pełny widok

Nie można wygenerować pliku wyjściowego. Plik nie zostanie przekonwertowany z powodu ochrony przed zapisem.

PDF Converter status processed Pełny widok

Plik źródłowy został z powodzeniem przekonwertowany bez ostrzeżenia.

PDF Converter status converted with warning Pełny widok

Konwersja pliku źródłowego została zakończona z ostrzeżeniem.

PDF Converter status error Pełny widok

Konwersja nie powiodła się. Brak wyniku.

 

Porada

Aby zobaczyć nazwę plików wejściowego i wyjściowego oraz ich pełną ścieżkę i tekst komunikatów o stanie (jeśli istnieją), należy umieścić kursor myszy na właściwej nazwie na liście plików.

 

 

Pełny widok