Asystent programu PDF Create

Panel Asystent programu PDF Create można wyświetlić z poziomu menu Start systemu Windows. Umożliwia on utworzenie jednego lub większej liczby plików PDF z zestawu plików wejściowych przy użyciu ustawień przechowywanych w profilach.

 

Należy kliknąć przycisk PDF Converter add Asystent programu PDF Create Dodaj, aby przeglądać w poszukiwaniu plików, lub przeciągnąć i upuścić pliki z Eksploratora Windows na obszar listy.

Należy kliknąć przycisk PDF Converter delete Asystent programu PDF Create Usuń, aby usunąć wybrane pliki z listy. Spowoduje to usunięcie łącza do pliku z listy, a nie usunięcie samego pliku.

Należy klikać przyciski strzałek PDF Converter up Asystent programu PDF Create Przenieś w górę lub PDF Converter down Asystent programu PDF Create Przenieś w dół, aby zmienić kolejność plików. W tym celu można też przeciągnąć i upuścić pliki. Pliki zostaną umieszczone w dokumencie PDF w określonej kolejności.

Należy kliknąć przycisk PDF Converter clear Asystent programu PDF Create Wyczyść, aby usunąć wszystkie pliki z listy.

Należy kliknąć przycisk Obsługiwane typy plików, aby wyświetlić listę plików, które mogą być plikami wejściowymi do utworzenia jednego lub więcej plików PDF:                                                         

PDF Converter supported file types Asystent programu PDF Create

 

Należy kliknąć przycisk Pomoc, aby otworzyć system pomocy.

 

Należy kliknąć przycisk Uaktualnij, aby otworzyć okno Nuance — sklep internetowy, w którym można uzyskać przydatne informacje dotyczące zakupu produktów firmy Nuance z rozszerzonymi funkcjami.

 

Należy wybrać element z PDF Converter assemble Asystent programu PDF Create listy rozwijanej składania. Przycisk Opcje jest dostępny dla opcji drugiej, trzeciej i czwartej.

  • W przypadku wybrania pozycji Połącz pliki w jeden dokument PDF zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienie łączenia. Należy określić, czy mają zostać wygenerowane zakładki. W przypadku wybrania opcji generowania zakładek nazwa pliku z każdego dokumentu wejściowego staje się nazwą zakładki.

  • W przypadku wybrania pozycji Nałóż pliki w jeden dokument PDF zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje nakładki. Należy zaznaczyć opcję „Powtórz ostatnią stronę najkrótszego dokumentu na potrzeby nakładania stron”, aby nałożyć elementy na wszystkich stronach dokumentu PDF. Należy usunąć zaznaczenie tej opcji, aby nałożone elementy zostały umieszczone tylko na pierwszej stronie.

  • W przypadku wybrania pozycji Spakuj pliki do jednego dokumentu PDF zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje strony tytułowej.
     

Należy wybrać profil z listy rozwijanej PDF Converter profile Asystent programu PDF Create profilu.
 

Aby zmodyfikować wstępnie zdefiniowany profil lub utworzyć własny, należy kliknąć przycisk Profile.
 

Należy kliknąć przycisk Zapisywanie, aby wywołać okno dialogowe Ustawienia miejsca docelowego w celu określenia miejsca, w którym mają zostać zapisane wyniki: w folderze dokumentu źródłowego, w określonej lokalizacji lub w systemie zarządzania dokumentami (DMS). Można także zdecydować o wysłaniu wyników jako załącznika do wiadomości e-mail. Zapisanie wyników w systemie zarządzania dokumentami (DMS) jest możliwe tylko w przypadku, gdy na komputerze jest zainstalowany taki system. Bieżące ustawienia miejsca docelowego są wyświetlane obok przycisku Zapisywanie. Dla miejsca docelowego jest domyślnie wybrana opcja Pytaj o nazwę pliku. To oznacza, że po utworzeniu pliku PDF jest wyświetlane okno dialogowe Zapisywanie jako.

Należy wybrać opcję Zawsze na wierzchu, aby Asystent programu PDF Create był zawsze wyświetlany na wierzchu innych okien.

Należy kliknąć przycisk PDF Converter go Asystent programu PDF Create Utwórz, aby uruchomić tworzenie pliku PDF.

Asystent programu PDF Create