Komentarze z programu Word

To okno dialogowe zawiera listę autorów komentarzy dodanych do dokumentu programu Word. Można wybrać autorów, których komentarze mają zostać przeniesione do dokumentu PDF. Można określić opcje wyglądu przenoszonych komentarzy z listy. Można ustawić kolor i stan wyświetlania komentarzy określonego autora.

Należy kliknąć przycisk PDF Converter button settings Komentarze z programu Word Łącza w pliku PDF na pasku narzędzi Nuance PDF lub użyć odpowiedniego polecenia menu. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Word zawierającego kartę Komentarze, która udostępnia poniższe ustawienia:

 

Generuj zakładki, łącza, komentarze i tagi w wynikowym pliku PDF

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby zmienione ustawienia były stosowane podczas przyszłych konwersji.

 

Konwertuj komentarze programu Word na komentarze PDF

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie komentarzy w pliku PDF. Należy je zaznaczyć, aby zobaczyć listę komentarzy i uzyskać dostęp do ustawień panelu.
 

Komentarz, Imię i nazwisko autora, Stan, Kolor

Ta lista będzie pusta, jeśli w bieżącym pliku programu Word nie ma żadnych komentarzy. Należy wybrać autora, którego komentarze mają zostać przekonwertowane.

Należy kliknąć wartość w kolumnie Stan w pierwszym komentarzu każdego autora i określić sposób wyświetlania komentarzy poszczególnych autorów po otwarciu pliku PDF.

Otwarty: są wyświetlane otwarte okna komentarzy.

Zamknięty: są wyświetlane tylko ikony komentarzy.

Należy kliknąć wartość w kolumnie Kolor w pierwszym komentarzu każdego autora, aby przypisać kolor do poszczególnych autorów. Pasek tytułu i ikona komentarza będą wyświetlane w tym kolorze.

 

Konwertuj połączone pola tekstowe programu Word na artykuły PDF

Połączone pola tekstowe programu Word i artykuły PDF definiują kolejność odczytu dokumentów o złożonym układzie. Należy zaznaczyć tę opcję, aby funkcja dokumentu programu Word była konwertowana na artykuł PDF. Funkcja artykułu ułatwia czytanie powiązanego artykułu kolumna po kolumnie lub serii stron.

 

Uwaga

Użytkownik może także wybrać ustawienie transferowania komentarzy z programów Microsoft Excel i PowerPoint.
 

Komentarze z programu Word