Łącza z programu Word

Hiperłącze to prostokątny obszar aktywny, zazwyczaj zawierający podkreślony tekst, który prowadzi do innej lokalizacji w dokumencie, do innego dokumentu lub do witryny sieci Web.

Funkcja Łącza w pliku PDF umożliwia przekształcenie prawie wszystkich łączy znajdujących się w dokumencie programu Word na porównywalne łącza w dokumencie PDF, łącznie ze spisem treści, przypisami dolnymi, przypisami końcowymi, odsyłaczami i hiperłączami.

Należy kliknąć przycisk PDF Converter button settings Łącza z programu Word Łącza w pliku PDF na pasku narzędzi Nuance PDF lub użyć odpowiedniego polecenia menu. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Word zawierającego kartę Łącza, na której znajdują się następujące ustawienia:

 

Generuj zakładki, łącza, komentarze i tagi w wynikowym pliku PDF

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby zmienione ustawienia były stosowane w przyszłych konwersjach.
 

Łącza przypisów dolnych i końcowych

Tę opcję należy zaznaczyć, aby przypisy dolne i końcowe programu Word były konwertowane na łącza w dokumencie PDF. Przypisy dolne znajdują się u dołu strony zawierającej przypis. Przypisy końcowe znajdują się na końcu sekcji lub dokumentu.
 

Łącza między dokumentami

Łącza między dokumentami umożliwiają uzyskiwanie dostępu do innych dokumentów programu Word. Tę opcję należy zaznaczyć, aby łącza między dokumentami programu Word były konwertowane na łącza w dokumencie PDF, łącznie ze spisem treści wielu dokumentów. Należy wybrać sposób adresowania dokumentów docelowych.
 

Za pomocą opcji Nazwa pełnej ścieżki

Ta nazwa obejmuje literę dysku lub nazwę woluminu.

Za pomocą opcji Nazwa względnej ścieżki

Ścieżka zostanie określona względem lokalizacji oryginalnego pliku programu Word. Jeśli funkcja Łącza w pliku PDF nie może znaleźć względnej ścieżki do dokumentu docelowego, na przykład gdy znajduje się on na innym dysku, nazwa pliku zostanie zachowana bez informacji o ścieżce.

Uwagi

W przypadku nazw pełnych ścieżek nie można przenosić plików, nie uszkadzając łączy.

Nazwy względnych ścieżek umożliwiają łatwe przenoszenie całych archiwów dokumentów.

 

Zawsze zmieniaj rozszerzania dokumentów docelowych na *.pdf

Jeśli zostanie zaznaczona ta opcja, wszystkie pliki docelowe odwołań między dokumentami będą miały rozszerzenie pliku PDF. Na przykład jeśli zostało utworzone łącze do pliku programu Excel o nazwie „market.xls”, funkcja Łącza w pliku PDF zmieni tę nazwę w łączu wynikowym w pliku PDF na „market.pdf”. Tę opcję należy zaznaczyć tylko w przypadku, gdy wszystkie archiwa dokumentów mają być rozpowszechniane w formacie PDF.
 

Łącza internetowe

Tę opcję należy zaznaczyć, aby internetowe adresy URL były automatycznie konwertowane na łącza w pliku PDF. Dotyczy to adresów HTTP, HTTPS i WWW. Opcja powoduje przenoszenie tekstów łączy i ich adresów URL.

 

Łącza odsyłaczy

Są to elementy umożliwiające przeskakiwanie w obrębie bieżącego dokumentu. Tę opcję należy zaznaczyć, aby były one konwertowane na łącza w pliku PDF. Usunięcie zaznaczenia tej opcji spowoduje, że w dokumencie pozostanie tekst łącza (a nawet zachowa formatowanie), ale hiperłącze nie będzie aktywne.

 

Typ

Należy wybrać typ ramki łącza. Oto ich efekty:
 

Niewidoczna:

PDF Converter invisible Łącza z programu Word

Cienka:

PDF Converter thin Łącza z programu Word

Gruba:

PDF Converter thick Łącza z programu Word

 

Kolor i styl

Należy wybrać kolor ramki łącza oraz zdecydować, czy linia ramki ma być ciągła, czy przerywana.
 

Opcje wyróżnienia

Ta opcja umożliwia sterowanie metodą wyróżniania stosowaną w przeglądarce PDF, gdy użytkownik przesuwa kursor nad łączami utworzonymi przez funkcję Łącza w pliku PDF. Należy wybrać opcję „Brak”, aby nie było wyróżnienia, bądź „Kontur”, „Inwersja” lub „Wstawka”, aby wyróżniać łącza.

 

Powiększenie

Na liście rozwijanej Sposób dopasowywania strony docelowej do okna  znajdują się następujące opcje:  

 

Powiększenie dziedziczone: Powoduje dziedziczenie powiększenia strony zawierającej zakładkę — współczynnik powiększenia widoku strony nie zmieni się po zmianie rozmiaru okna przeglądarki PDF.

Wpasuj stronę: Powoduje zmianę rozmiaru strony tak, aby zmieściła się w całości w oknie przeglądarki PDF po zmianie jego rozmiaru.

Wpasuj szerokość: Powoduje zmianę rozmiaru strony tak, aby zmieściła się na szerokość w oknie przeglądarki PDF po zmianie jego rozmiaru.

Wpasuj wysokość: Powoduje zmianę rozmiaru strony tak, aby zmieściła się na wysokość w oknie przeglądarki PDF po zmianie jego rozmiaru.

Wpasuj widoczne: Powoduje zmianę rozmiaru strony tak, aby jej zawartość zmieściła się na szerokość w oknie przeglądarki PDF.

 

Uwaga

Użytkownik może także wybrać ustawienie przenoszenia łączy z programów Microsoft Excel i PowerPoint.

 

Łącza z programu Word