Ustawienia miejsca docelowego

To okno dialogowe jest wyświetlane w następujących sytuacjach

  • po kliknięciu przycisku Zapisywanie w Asystencie programu PDF Create,

  • po kliknięciu pozycji Pytaj o nazwę pliku lub obecnie wybranego miejsca docelowego w menu skrótów Eksploratora Windows,

  • po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony aplikacji PDF Converter appl icon Ustawienia miejsca docelowego na pasku zadań systemu Windows i wybraniu z jej menu skrótów polecenia Edytuj ustawienia miejsca docelowego.

Miejsce docelowe

Domyślnie dla miejsca docelowego jest wybrana opcja Pytaj o nazwę pliku. Nazwę pliku docelowego można wpisać w wyświetlanym oknie dialogowym Zapisywanie jako. Na liście rozwijanej są też dostępne następujące opcje:
 

Zapisz wyniki w folderze źródłowym

Wynikowy plik PDF zostanie zapisany w folderze, w którym znajduje się plik źródłowy.

Zapisz wyniki w określonym folderze

Wynikowy plik PDF zostanie zapisany w określonym folderze. Należy kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wybrać folder.

Zapisz wyniki tylko jako załącznik do wiadomości e-mail

Wynikowy plik PDF zostanie wysłany jako załącznik i nie zostanie zapisany.

Zapisz w systemie DMS

Ta opcja dotyczy tylko wersji Enterprise. Wynikowy plik PDF zostanie zapisany w dostępnym systemie zarządzania dokumentami (DMS). Ta pozycja jest opcjonalna. Jest ona dostępna pod warunkiem, że na komputerze klienckim jest prawidłowo zainstalowane oprogramowanie klienckie systemu zarządzania dokumentami (DMS). Informacje o obsłudze systemów zarządzania dokumentami (DMS) zawarto w temacie Wymagania systemowe.

 

Folder

Przy użyciu przycisku Przeglądaj można wyszukać folder docelowy. Po wybraniu folderu w oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu należy kliknąć przycisk OK. Nazwa wybranego folderu zostanie wyświetlona w polu Folder. Przycisk Przeglądaj jest dostępny tylko wtedy, gdy na liście rozwijanej Miejsce docelowe jest wybrana pozycja Zapisz wyniki w określonym folderze.

 

Jeśli plik istnieje

Domyślnie jest wybrana opcja Pytaj o nazwę pliku. Jeśli nazwa pliku docelowego już istnieje, zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako. Dostępne są też następujące opcje:
 

Zamień istniejący plik

Nowy dokument PDF zastępuje istniejący plik.

Automatycznie zmień nazwę pliku wynikowego

W nazwie nowego pliku PDF jest używana nazwa pliku docelowego z następującym po niej numerem kolejnym.

 

Wyślij jako wiadomość e-mail

Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala wysłać kopię wynikowego pliku PDF jako załącznik do wiadomości e-mail.

 

Wyświetl wynikowy dokument PDF

Aby wyświetlić plik PDF, należy zaznaczyć tę opcję. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona.

Uwaga

Podczas tworzenia plików PDF przy użyciu polecenia menu Drukuj w panelu Ustawienia plików PDF okna dialogowego Właściwości: ScanSoft PDF Create! są dostępne podobne opcje miejsca docelowego. Więcej informacji zawarto w temacie Formanty miejsca docelowego.

Ustawienia miejsca docelowego