Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Excel

Do określania pierwszego ustawienia służy przełącznik w menu Nuance PDF: aby utworzyć dokument PDF z całego skoroszytu, należy zaznaczyć przełącznik Utwórz PDF z całego skoroszytu. Usunięcie zaznaczenia tego przełącznika spowoduje utworzenie pliku PDF tylko z bieżącego arkusza.

Kliknięcie w programie Microsoft Excel przycisku PDF Converter button settings Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Excel Ustawienia na wstążce albo pasku narzędzi Nuance PDF lub wybranie odpowiadającego mu polecenia menu umożliwia otwarcie okna dialogowego Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Excel. Za pomocą tego okna można określić ustawienia, które będą stosowane do wszystkich plików PDF tworzonych z poziomu programu Excel, dopóki nie zostaną ponownie zmienione.

Karta Ustawienia

Zaznaczenie pierwszego pola wyboru spowoduje, że podczas konwertowania całego skoroszytu w dokumencie PDF będą tworzone zakładki z nazwami arkuszy. Dalsze znaczniki wyboru umożliwiają przenoszenie komentarzy i hiperłączy do pliku PDF — usunięcie ich zaznaczenia spowoduje, że te elementy będą ignorowane. Gdy obiektem docelowym łącza jest inny dokument, należy wybrać metodę adresowania: za pomocą nazwy pełnej ścieżki lub ścieżki względnej. Pełna ścieżka jest odpowiednia, jeśli oba pliki znajdują się na komputerze lokalnym lub w jego zasięgu. Ścieżka względna jest lepsza w przypadku, gdy pliki mają zostać przeniesione na inny komputer. Aby zawsze zmieniać rozszerzenie nazwy dokumentu docelowego w łączu na pdf, należy zaznaczyć dolne pole wyboru. Jeśli plik docelowy nie będzie plikiem PDF, konieczne będzie utworzenie z niego pliku PDF o takiej samej nazwie i lokalizacji.

Karta Ustawienia zaawansowane

Jeśli temat, autor, słowa kluczowe itd. już zdefiniowane dla pliku programu Excel mają być przenoszone do pliku PDF, należy kliknąć kartę Ustawienia zaawansowane i wybrać opcję Osadź metadane. Każda kategoria danych nieobsługiwana przez strukturę informacji o dokumencie PDF zostanie dodana jako pole niestandardowe. Dzięki temu nie trzeba ponownie wprowadzać istniejącego tekstu w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu. Jeśli opcja Osadź metadane jest włączona, wszelkie dane wprowadzone w tym oknie dialogowym są ignorowane.

 

Za pomocą karty Ustawienia zaawansowane można także wyświetlić panel Właściwości: ScanSoft PDF Create! w celu określenia dodatkowych ustawień. Obejmują one instrukcje dotyczące nadawania nazw dla plików PDF oraz ich lokalizacji docelowych.

 

Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Excel