Ustawienia programu Nuance PDF dla programu PowerPoint

To okno dialogowe jest wyświetlane po kliknięciu w programie Microsoft PowerPoint przycisku PDF Converter button settings Ustawienia programu Nuance PDF dla programu PowerPoint Ustawienia na pasku narzędzi lub karcie Nuance albo po wybraniu odpowiadającego mu polecenia menu. Za pomocą tego okna można określić ustawienia, które będą stosowane dla wszystkich plików PDF tworzonych z programu PowerPoint, dopóki użytkownik ponownie ich nie zmieni.

Karta Ustawienia

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia odpowiednich pól wyboru umożliwia określenie, czy w wynikowym pliku PDF mają być tworzone zakładki przy użyciu tytułów slajdów oraz czy komentarze i hiperłącza mają być przenoszone, czy ignorowane. Jeśli slajd nie ma tytułu, na zakładce będzie wyświetlany numer slajdu. Gdy obiektem docelowym łącza jest inny dokument, należy wybrać metodę adresowania: za pomocą nazwy pełnej ścieżki lub ścieżki względnej. Pełna ścieżka jest odpowiednia, jeśli oba pliki znajdują się na komputerze lokalnym lub w jego zasięgu. Ścieżka względna jest lepsza w przypadku, gdy pliki mają zostać przeniesione na inny komputer. Aby zawsze zmieniać rozszerzenie nazwy dokumentu docelowego w łączu na pdf, należy zaznaczyć dolne pole wyboru. Jeśli plik docelowy nie jest plikiem PDF, konieczne będzie utworzenie z niego pliku PDF z taką samą nazwą i lokalizacją.

Karta Ustawienia zaawansowane

Jeśli temat, autor, słowa kluczowe itd. już zdefiniowane dla pliku programu PowerPoint mają być przenoszone do pliku PDF, należy kliknąć kartę Ustawienia zaawansowane i wybrać opcję Osadź metadane. Każda kategoria danych nieobsługiwana przez strukturę informacji o dokumencie PDF zostanie dodana jako pole niestandardowe. Dzięki temu nie trzeba ponownie wprowadzać istniejącego tekstu w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu. Jeśli opcja Osadź metadane jest włączona, wszelkie dane wprowadzone w tym oknie dialogowym są ignorowane.

 

Za pomocą karty Ustawienia zaawansowane można także wyświetlić panel Właściwości: ScanSoft PDF Create! w celu określenia dodatkowych ustawień. Obejmują one instrukcje dotyczące nadawania nazw dla plików PDF oraz ich lokalizacji docelowych.

 

 

Ustawienia programu Nuance PDF dla programu PowerPoint