Właściwości programu PDF Create

Okno dialogowe Właściwości: ScanSoft PDF Create! jest wyświetlane:

  • po kliknięciu przycisku Właściwości w oknie dialogowym Drukowanie dowolnej aplikacji systemu Windows umożliwiającej drukowanie, jeśli w obszarze Drukarka jest wybrana pozycja ScanSoft PDF Create!;

  • w programie Microsoft Word po kliknięciu przycisku Łącza w pliku PDF, wybraniu karty Ustawienia zaawansowane w oknie dialogowym Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Word i kliknięciu przycisku Ustawienia zaawansowane;

  • po wybraniu polecenia Ustawienia z menu Nuance PDF lub kliknięciu PDF Converter button settings Właściwości programu PDF Create przycisku Ustawienia w programie Microsoft Excel lub Microsoft PowerPoint i kliknięciu przycisku Ustawienia zaawansowane w panelu Ustawienia zaawansowane odpowiednio okna dialogowego Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Excel lub okna dialogowego Ustawienia programu Nuance PDF dla programu PowerPoint;

  • po wybraniu polecenia Drukarki i faksy z menu Start systemu Windows, wybraniu drukarki ScanSoft PDF Create!, kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu polecenia Preferencje drukowania. W tym przypadku nazwa tego okna dialogowego to Preferencje drukowania: ScanSoft PDF Create!

Nie można uzyskać dostępu do tego okna dialogowego z poziomu Asystenta programu PDF Create, ponieważ w nim całe przetwarzanie jest wykonywane przez profile.

 

W przypadku otwarcia tego okna dialogowego przy użyciu jednej z trzech pierwszych metod zmiany wprowadzone w tym oknie są stosowane tylko do bieżącego dokumentu. W przypadku otwarcia tego okna dialogowego za pomocą polecenia Drukarki i faksy określone w nim ustawienia stają się preferencjami, które są stosowane do wszystkich konwersji uruchamianych za pomocą polecenia Drukuj. Informacje zawarto w temacie Ustawienia sterownika drukarki.

 

Okno dialogowe Właściwości: ScanSoft PDF Create! zawiera dwie karty — Ogólne i Ustawienia plików PDF — na których można modyfikować ustawienia sterownika. Trzecia karta, PDF Create — informacje, udostępnia informacje o wersji produktu.

 

Karta Ogólne

Karta Ogólne udostępnia formanty rozmiaru i układu strony pliku PDF.

Uwaga

Ustawienia strony określone w aplikacjach takich jak Microsoft Word mogą zastępować niektóre ustawienia wprowadzone na karcie Ogólne w programie PDF Create.

 

Rozmiar papieru

Należy wybrać pozycję Standardowy, a następnie wybrać rozmiar strony z listy rozwijanej, lub wybrać pozycję Niestandardowy i określić wymiary oraz marginesy strony.

Należy kliknąć przycisk Dodaj, aby zdefiniować lub zmodyfikować dodatkowe standardowe rozmiary strony, używając określonych wymiarów strony.

 

Orientacja

Należy wybrać opcję Pionowa lub Pozioma.
 

Rozdzielczość

To ustawienie wpływa na odstęp między znakami, podziały wierszy oraz jakość obrazu. Wyższa rozdzielczość daje zwykle dokładniejszy układ, lecz większy rozmiar pliku.

Należy wybrać opcję rozdzielczości: Ekranowa (72 dpi), Niska (150 dpi), Średnia (300 dpi), Wysoka (600 dpi), 1200 lub 2400 dpi (punktów na cal).

Niska rozdzielczość jest idealna do wyświetlania na ekranie. Jeśli jednak jest potrzebny wydruk o wysokiej jakości lub dokładna kontrola nad położeniem znaków, należy wybrać rozdzielczość co najmniej 600 dpi.
 

Skala

Należy określić, czy dokument ma zostać pomniejszony bądź powiększony, i podać, w jakim stopniu — między 1 i 1000 procent.

Wartość mniejsza niż 100 procent powoduje zmniejszenie rozmiaru tekstu i obrazów na stronie. Wartość większa niż 100 procent powoduje powiększenie rozmiaru tekstu i obrazów na stronie.
 

Drukowanie w skali odcieni szarości

Należy wybrać tę opcję, aby kolorowy dokument został przekonwertowany na plik PDF w skali odcieni szarości.

 

Wyświetl wynikowy dokument PDF

Należy zaznaczyć tę opcję, aby wyświetlić plik PDF. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona.
 

Karta Ustawienia plików PDF

Karta Ustawienia plików PDF udostępnia formanty związane ze zgodnością, optymalizacją dla sieci Web, miejscem docelowym i ustawieniami dokumentu. Zawiera także wybór standardowych formantów związanych z osadzaniem czcionek, kompresją, znakami wodnymi i zabezpieczeniami. Należy wybrać formant standardowy lub kliknąć odpowiadający przycisk Zaawansowane, aby w pełni kontrolować proces — chronić pliki PDF hasłami i uprawnieniami, dodawać znaki wodne, określać ustawienia kompresji, kontrolować osadzanie czcionek. Należy zdefiniować opcje zapisywania, w tym możliwość dołączania i nakładania plików PDF.

 

Karta PDF Create — informacje

Ta karta pozwala wyświetlić informacje o prawach autorskich i numer seryjny oraz uzyskać dostęp do dokumentu Krótki przewodnik.

 

Właściwości programu PDF Create