Zakładki z programu Word

Zakładki to grupa łączy wskazujących określone miejsca docelowe, takie jak różne widoki strony, sekcje w bieżącym dokumencie lub miejsca w innych dokumentach. Wybrane nagłówki lub style programu Word można przekonwertować na zakładki dokumentu PDF z zastosowaniem wymaganej hierarchii poziomów i bez naruszania logicznej struktury oryginalnego dokumentu programu Word.

Zakładki umożliwiają czytelnikom łatwe przeglądanie dokumentów PDF, w szczególności podczas czytania zbiorów dokumentów.

Należy kliknąć przycisk PDF Converter button settings Zakładki z programu Word Łącza w pliku PDF na pasku narzędzi Nuance PDF lub użyć odpowiedniego polecenia menu. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Word zawierającego kartę Zakładki, która udostępnia następujące ustawienia:

 

Generuj zakładki, łącza, komentarze i tagi w wynikowym pliku PDF

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby zmienione ustawienia były stosowane w przyszłych konwersjach.

 

Jeśli to możliwe, zapisz plik programu Word przed konwersją

Po zaznaczeniu tej opcji plik programu Word będzie zapisywany przed konwersją. Jeśli plik jest tylko do odczytu, opcja jest ignorowana.
 

Zakładka — Styl akapitu — Poziom

Są tutaj wyszczególnione wszystkie nagłówki i style programu Word należące do bieżącego dokumentu. Należy wybrać style, które mają zostać przekonwertowane na zakładki, zaznaczając pola wyboru w kolumnie Zakładka.
 

Znaczenie pola wyboru:

Zaznaczone (wybrane): PDF Converter checkbox selected Zakładki z programu Word

Niezaznaczone (niewybrane): PDF Converter checkbox Zakładki z programu Word  

Pozwala określić poziom zakładki (wcięcie) dla każdego stylu. Zakładki są zorganizowane na drzewie nawigacji z różnymi poziomami, podobnie jak struktura nagłówków w dokumentach programu Word. Należy zaznaczyć zakładkę, a następnie kliknąć numer poziomu, aby go zmodyfikować. Domyślny numer poziomu to 1.

Za pomocą znajdującej się poniżej listy rozwijanej można określić sposób wyświetlania widoku strony docelowej: z zachowaniem poziomu  powiększenia strony źródłowej albo dopasowaniem strony, szerokości, wysokości lub obszaru widocznego.

 

Uwaga

Zakładki można też przenosić z programu Microsoft Excel (jedna zakładka na arkusz) i programu PowerPoint (jedna zakładka na slajd).

 

Zakładki z programu Word