Zapisywanie jako

To okno dialogowe jest wyświetlane, jeśli

  • Pozycja Pytaj o nazwę pliku jest wybrana na dowolnej z list rozwijanych („Miejsce docelowe” i/lub „Jeśli plik istnieje”) w oknie dialogowym Ustawienia miejsca docelowego. Pytaj o nazwę pliku jest domyślnym ustawieniem na obu listach rozwijanych.

  • Pozycja Pytaj o nazwę pliku lub Zapisz w podanym folderze, monituj o nazwę pliku jest wybrana jako Metoda nadawania nazw w panelu Ustawienia plików PDF w oknie Właściwości: ScanSoft PDF Create!.  

Okno dialogowe Zapisywanie jako służy do:

  • Zmiany oferowanego folderu i nazwy pliku, jeśli to konieczne.

  • Włączania/wyłączania opcji Wyświetl wynikowy dokument PDF.

  • Włączania/wyłączania opcji Ustawienia dokumentu.

  • Zmieniania właściwości dokumentu. W celu wyświetlenia okna dialogowego Ustawienia dokumentu należy kliknąć przycisk Edytuj. Ten przycisk jest dostępny tylko po włączeniu opcji Ustawienia dokumentu. Użytkownik może zmienić warunki wyświetlania wynikowego pliku PDF i dodać lub zmienić informacje o dokumencie, takie jak tytuł, temat, nazwisko autora i słowa kluczowe. Może również dodać niestandardowe pola do plików PDF. Te informacje są przydatne podczas wyszukiwania informacji.

 

 

Zapisywanie jako