Informacje o Asystencie programu PDF Create

Asystent programu PDF Create firmy Nuance® umożliwia tworzenie plików PDF z zestawu plików źródłowych pochodzących z różnych aplikacji, w tym istniejących plików PDF. Każdy plik można przekonwertować na oddzielny plik PDF; można również połączyć grupę plików (w podanej kolejności) w jeden plik PDF. Możliwe jest także nakładanie plików lub tworzenie z nich pakietu.

Asystenta programu PDF Create można uruchomić z poziomu menu Start systemu Microsoft® Windows® za pomocą jednego z poniżej podanych poleceń. Następnie należy użyć interfejsu w celu przeprowadzenia konwersji plików.

Start > Programy > Nuance PDF Converter Professional 7 > Asystent programu PDF Create lub

Start > Wszystkie programy > Nuance PDF Converter Professional 7 > Asystent programu PDF Create.

 

Lista plików

Za pomocą przycisku PDF Converter add Informacje o Asystencie programu PDF Create Dodaj  można utworzyć listę plików w Asystencie programu PDF Create. Z menu rozwijanego tego przycisku można wybrać:

  • polecenie Otwórz plik, aby przeglądać w poszukiwaniu plików na komputerze lokalnym (można także przeciągnąć i upuścić pliki z Eksploratora Windows na obszar listy);

  • polecenie Otwórz z systemu DMS, aby przeglądać w poszukiwaniu plików znajdujących się na serwerze programu SharePoint lub w innym systemie zarządzania dokumentami (DMS).

Za pomocą przycisku PDF Converter delete Informacje o Asystencie programu PDF Create Usuń można usunąć wybrane pliki z listy, natomiast przycisk PDF Converter clear Informacje o Asystencie programu PDF Create Wyczyść służy do usuwania wszystkich plików.

Usunięte pliki nie zostaną usunięte z komputera, lecz jedynie z tej listy. Kolejność plików można zmieniać za pomocą strzałek PDF Converter up Informacje o Asystencie programu PDF Create w górę i PDF Converter down Informacje o Asystencie programu PDF Create w dół.
 

Opcje tworzenia plików PDF
 

Na PDF Converter assemble Informacje o Asystencie programu PDF Create liście rozwijanej składania są dostępne następujące opcje do wyboru:

Utwórz dokument PDF dla każdego pliku wejściowego

Tworzy osobny plik PDF dla każdego dokumentu źródłowego.

Połącz pliki w jeden dokument PDF

Łączy pliki w podanej kolejności w celu utworzenia pojedynczego pliku PDF, z opcją tworzenia zakładek z nazw plików wejściowych.

Nałóż pliki w jeden dokument PDF

Strony w nowo utworzonym pliku PDF będą stanowić połączenie zawartości stron z nakładanych plików. Należy kliknąć przycisk Opcje, aby zdefiniować położenie nakładki.

Spakuj pliki do jednego dokumentu PDF

Grupuje zestaw plików w pakiet PDF, tworząc pliki PDF z plików źródłowych w formacie innym niż PDF. Każdy plik PDF w pakiecie można osobno otworzyć i zapisać. Aby wybrać stronę tytułową, która ma zostać użyta, należy kliknąć przycisk Opcje.

 

Profile
 

Na liście rozwijanej PDF Converter profile Informacje o Asystencie programu PDF Create profilu są dostępne następujące wstępnie zdefiniowane profile do wyboru:
 

Jakość standardowa

Jakość robocza

Jakość wydawnicza

Poufne dane firmy

PDF z tagami

PDF o kompresji MRC

PDF z możliwością przeszukiwania

 

Użytkownik może zmieniać ustawienia profilu, jak również tworzyć nowe profile i usuwać istniejące.

 

Zapisywanie

 

W tekście statycznym są podsumowywane bieżące ustawienia zapisywania. Aby je zmodyfikować, należy kliknąć przycisk Zapisywanie. Odpowiednie instrukcje zawarto w temacie Ustawienia miejsca docelowego.

Po zakończeniu modyfikowania ustawień należy kliknąć przycisk PDF Converter go Informacje o Asystencie programu PDF Create Utwórz, aby uruchomić tworzenie pliku PDF.

 

Informacje o Asystencie programu PDF Create