Rozwiązywanie problemów z programem PDF Converter

Nie można otworzyć pliku PDF

Plik PDF może być uszkodzony lub został utworzony za pomocą bardzo nietypowych ustawień przy użyciu oprogramowania innych firm.  

 

Nie można otworzyć pliku PDF chronionego hasłem

Plik PDF może być chroniony za pomocą haseł otwierania i haseł uprawnień oraz za pomocą ograniczeń sposobu, w jaki można go używać. Zobacz temat Chronione pliki PDF.

 

Przekonwertowany plik zawiera mniej stron niż oryginalny

Sprawdź opcje z listy rozwijanej Strony z samymi obrazami w obszarze Opcje przetwarzania, który jest wyświetlany we wszystkich czterech panelach przetwarzania (Dokument standardowy, Dokument urzędowy, Arkusz kalkulacyjny i Formularz). Jeśli wybrana jest pozycja Pomiń, program PDF Converter nie uwzględni stron z samymi obrazami w pliku wynikowym.

 

W przekonwertowanym pliku niektóre strony zawierają same obrazy

Sprawdź opcje z listy rozwijanej Strony z samymi obrazami w obszarze Opcje przetwarzania, który jest wyświetlany we wszystkich czterech panelach przetwarzania (Dokument standardowy, Dokument urzędowy, Arkusz kalkulacyjny i Formularz). Jeśli opcja Dodaj do dokumentu jako obraz jest wybrana, wszystkie znajdujące się w pliku PDF strony bez warstwy tekstowej zostaną umieszczone w przekonwertowanym pliku jako obrazy. Pamiętaj o tym, że w panelu Podgląd można sprawdzić, czy strony pliku PDF mają warstwę tekstową, czy też są stronami z samymi obrazami.

PDF Converter text icon Rozwiązywanie problemów z programem PDF Converterwskazuje, że na stronie wykryto warstwę tekstową.

PDF Converter image icon Rozwiązywanie problemów z programem PDF Converterwskazuje strony zawierające same obrazy.

 

Znaki w przekonwertowanym pliku są wyświetlane nieprawidłowo

Plik źródłowy może używać niestandardowego kodowania znaków dla całego tekstu lub jego fragmentów. Włącz opcję Rozpoznaj niestandardowo zakodowane strony w obszarze Opcje przetwarzania, który jest wyświetlany we wszystkich czterech panelach przetwarzania (Dokument standardowy, Dokument urzędowy, Arkusz kalkulacyjny i Formularz). Sprawdź także wybór języka w oknie dialogowym Ustawienia OCR.

Aby to zrobić, kliknij przycisk PDF Converter ocr settings Rozwiązywanie problemów z programem PDF Converter Ustawienia OCR.

 

Formanty formularzy nie odpowiadają potrzebom użytkownika

Jeśli aktywne elementy formularzy nie są wyświetlane w pliku wynikowym w pożądany sposób,  wyłącz opcję Utwórz formanty formularzy w panelu Formularz i ponownie uruchom konwertowanie. Następnie wstaw żądane formanty formularzy w pliku wynikowym w programie Microsoft Word.

 

Konwersja została zakończona, ale nie można przekonwertować niektórych plików (błąd) lub wystąpiły problemy (ostrzeżenie).

Część tekstu w pliku źródłowym używa niestandardowego kodowania Włącz opcję Rozpoznaj niestandardowo zakodowane strony w panelu Dokument standardowy, Dokument urzędowy, Arkusz kalkulacyjny i Formularz. Inną przyczyną może być to, że opcja Jeśli pierwsze X str. to strony z samymi obrazami, zatrzymaj konwersję (w panelu Dokument standardowy, Dokument urzędowy, Arkusz kalkulacyjny lub Formularz) jest włączona, a plik PDF do przekonwertowania zawiera taką samą lub mniejszą liczbę stron niż zdefiniowany limit, np. ustawiono limit Jeśli pierwsze 3 str. to strony z samymi obrazami, zatrzymaj konwersję, a plik PDF zawiera tylko trzy strony. Wyłącz tę opcję i wybierz opcję Konwertuj stronę za pomocą funkcji OCR lub zdefiniuj liczbę mniejszą niż liczba stron w dokumencie.

 

Aby uniknąć zastąpienia oryginalnego pliku lub utraty wyników, używaj polecenia „Zapisz jako” zamiast polecenia „Zapisz”.

Jeśli konwersja bezpośrednia została uruchomiona za pomocą polecenia Plik > Otwórz w programie Microsoft Word, nie można wcześniej nadać nazwy dokumentowi programu Word. Przekonwertowany plik będzie wyświetlany w programie Microsoft Word przy użyciu nazwy oryginalnego pliku PDF lub XPS (np. raport.pdf). Aby uniknąć zastąpienia oryginalnego pliku, po wyświetleniu pliku wynikowego w programie Microsoft Word wybierz polecenie Zapisz jako. Zaleca się zapisanie dokumentu przy użyciu polecenia Zapisz jako przed dokonaniem jego edycji lub jego zamknięciem w programie Word. Nie używaj poleceń Zapisz ani Zamknij, dopóki oryginalna nazwa pliku nie zostanie zmieniona na nazwę dokumentu programu Word (np. raport.doc). Więcej szczegółowych informacji zawiera temat Edytowanie dokumentów w programie Word.

 

W aplikacji pakietu Office 2007 (programie Word, Excel, Outlook lub PowerPoint) nie jest widoczny dodatek Nuance PDF

 

Sprawdź, czy spełnione są następujące warunki:

  • Integracja w aplikacji pakietu Office 2007 jest włączona.

  • Dodatki w aplikacjach pakietu Office 2007 są włączone.

  • Pasek narzędzi Nuance PDF jest widoczny (dotyczy tylko programu Outlook).

Aby sprawdzić integrację:

W programie Nuance PDF Converter wybierz kolejno pozycje Plik > Preferencje i sprawdź, czy pole wyboru wymaganej aplikacji pakietu Office jest zaznaczone. Jeśli nie, zaznacz je i ponownie uruchom aplikację.

 

Aby sprawdzić włączanie/wyłączanie dodatków w aplikacjach pakietu Office 2007:

 

W aplikacji pakietu Office kliknij przycisk pakietu Microsoft Office PDF Converter button ms%20office Rozwiązywanie problemów z programem PDF Converter, a następnie kliknij kolejno pozycje Opcje programu [Word/Excel/PowerPoint] > Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania > Dodatki i sprawdź, czy pole wyboru Wyłącz wszystkie dodatki aplikacji nie jest zaznaczone.

Aby uzyskać więcej informacji o dodatkach, zapoznaj się z odnośnym tematem Pomocy pakietu Microsoft Office: Strona główna > Zabezpieczenia i prywatność > Włączanie lub wyłączanie dodatków w programach pakietu Office >  Wyświetlanie lub zmienianie ustawień zabezpieczeń dodatku.   

 

Aby sprawdzić pasek narzędzi Nuance PDF w programie Outlook 2007:

W programie Outlook 2007 wybierz kolejno pozycje Widok > Paski narzędzi. Jeśli przed pozycją Nuance PDF nie ma ikony PDF Converter turned on Rozwiązywanie problemów z programem PDF Converter, wybierz tę pozycję.

 

Dodatek Nuance PDF został wyłączony z powodu wyjątkowego błędu podczas uruchamiania

 

Dodatek możesz włączyć ponownie w następujący sposób:

W aplikacji pakietu Office kliknij przycisk pakietu Microsoft Office PDF Converter button ms%20office Rozwiązywanie problemów z programem PDF Converter, a następnie kliknij kolejno pozycje Opcje programu [Word/Excel/PowerPoint] > Dodatki. Następnie z listy rozwijanej Zarządzaj u dołu panelu wybierz pozycję Elementy wyłączone i kliknij przycisk Przejdź. Wybierz dodatek Nuance PDF Converter, aby ponownie włączyć program PDF Converter, i kliknij przycisk Włącz. Następnie kliknij przycisk Zamknij i ponownie uruchom aplikację pakietu Microsoft Office.

 

 

 

Rozwiązywanie problemów z programem PDF Converter