Łączenie plików w jeden dokument PDF

Użytkownik może łączyć pliki źródłowe pochodzące z różnych aplikacji, w tym istniejące pliki PDF, w jeden dokument PDF. Pliki można połączyć, jeśli:

 • co najmniej dwa pliki znajdują się na liście plików w oknie dialogowym Tworzenie pliku PDF,

 • co najmniej dwa pliki znajdują się na liście plików Asystenta programu PDF Create,

 • co najmniej dwa pliki są zaznaczone w Eksploratorze Windows.

Aby połączyć pliki w jeden dokument PDF za pomocą menu Plik

 1. Kliknij przycisk PDF Converter button newpdf Łączenie plików w jeden dokument PDF  na pasku narzędzi Plik lub wybierz pozycję Nowy PDF.

 2. Wybierz pozycję Połącz wiele plików i utwórz listę plików w oknie dialogowym Tworzenie pliku PDF.

 3. Rozmieść pliki w wymaganej kolejności i sprawdź, czy na PDF Converter assemble Łączenie plików w jeden dokument PDF liście rozwijanej składania jest wybrana pozycja Połącz pliki w jeden dokument PDF.

 4. Kliknij przycisk Opcja, aby wybrać ustawienie generowania zakładki dla każdego dokumentu wejściowego. Teksty zakładek to nazwy plików wejściowych.

 5. Wybierz profil z listy rozwijanej PDF Converter profile Łączenie plików w jeden dokument PDF profilu.

 6. Kliknij przycisk Edytuj w celu określenia ustawień miejsca docelowego.

 7. Kliknij przycisk PDF Converter go Łączenie plików w jeden dokument PDF.

  Pliki zostaną zapisane w obecnie ustawionym miejscu docelowym. Wynikowe pliki PDF zostaną zapisane w folderze źródłowym, we wstępnie zdefiniowanym folderze albo zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.
   

 8. Kliknij dwukrotnie wynikowy plik PDF w oknie dialogowym z informacjami na temat tworzenia pliku PDF, aby go wyświetlić.

 9. Kliknij przycisk Wstecz, a następnie zamknij okno dialogowe Tworzenie pliku PDF.

Aby połączyć pliki w jeden dokument PDF za pomocą Asystenta programu PDF Create

 1. Uruchom Asystenta programu PDF Create i utwórz listę plików.

 2. Rozmieść pliki w wymaganej kolejności, a następnie z PDF Converter assemble Łączenie plików w jeden dokument PDF listy rozwijanej składania wybierz pozycję Połącz pliki w jeden dokument PDF.

 3. Wykonaj czynności z punktów 4–7 opisanych powyżej.

 4. Kliknij dwukrotnie wynikowy plik PDF w oknie dialogowym Informacje o drukowaniu, aby go wyświetlić.

Aby połączyć pliki w jeden dokument PDF za pomocą menu skrótów Eksploratora Windows

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dwa lub większą liczbę zaznaczonych plików źródłowych w Eksploratorze Windows lub na pulpicie.

 2. Wybierz pozycję Połącz pliki w jeden PDF, a następnie wybierz pozycję Edytuj, jeśli chcesz zmienić ustawienia profilu.

 3. Wybierz profil z menu skrótów. Zostanie wyświetlony Asystent programu PDF Create umożliwiający wybranie opcji dotyczących tworzenia zakładek (przycisk Opcje).

 4. Sprawdź miejsce docelowe. W Asystencie programu PDF jest wyświetlone obecnie wybrane miejsce docelowe lub instrukcja dotycząca zapisywania Pytaj o nazwę pliku. Jeśli jest wyświetlona pozycja Pytaj o nazwę pliku, po utworzeniu pliku PDF zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako umożliwiające zapisane wynikowych plików PDF.

Łączenie plików w jeden dokument PDF