Nakładanie plików

Użytkownik może nałożyć zawartość dwóch bądź większej liczby plików.

Nakładanie plików jest możliwe pod warunkiem, że co najmniej jeden plik znajduje się na liście plików Asystenta programu PDF Create lub jest wybrany w Eksploratorze Windows.

 

Aby uruchomić nakładanie

 1. Przygotuj pliki, które mają zostać nałożone. Przykłady pokazano poniżej.

 2. Wybierz opcję Nałóż pliki w jeden dokument PDF  z  PDF Converter assemble Nakładanie plików listy rozwijanej składania w Asystencie programu PDF Create, lub;

  wybierz polecenie Nałóż pliki w jeden PDF z menu skrótów w Eksploratorze Windows, lub;

  wybierz opcję Utwórz nakładkę z istniejącym plikiem z listy rozwijanej Jeśli plik istnieje w panelu Ustawienia plików PDF okna dialogowego Właściwości programu PDF Create!.

Aby zmienić opcje nakładki

 

Wyświetl

 • panel Opcje nakładki z poziomu Asystenta programu PDF Create lub

 • okno dialogowe Nakładka

i wprowadź zmiany.

 

Przykład 1

Poniżej przedstawiono przykład strony tytułowej.
 

PDF Converter eng overlay diagram Nakładanie plików

 

Pojedyncza strona  z elementami obrazu

+

Pierwsza strona dokumentu wielostronicowego

=

Strona tytułowa wynikowego pliku PDF

 

Aby wykonać nakładkę strony tytułowej

 1. Utwórz jednostronicowy plik PDF, plik programu Word lub inny plik zawierający elementy obrazu dla strony tytułowej.

 2. Utwórz dokument wielostronicowy (np. w programie Word). Jego pierwsza strona powinna zawierać tekst strony tytułowej.

 3. Przeciągnij pliki i upuść je na listę plików w Asystencie programu PDF Create lub użyj przycisku PDF Converter add Nakładanie plików Dodaj.

 4. Z listy rozwijanej PDF Converter assemble Nakładanie plików wybierz pozycję Nałóż pliki w jeden dokument PDF.

 5. Kliknij przycisk Nakładka i sprawdź ustawienia nakładki w panelu Nakładka. Powinna być zaznaczona opcja Środek strony, a zaznaczenie pola wyboru Powtórz ostatnią stronę najkrótszego dokumentu na potrzeby nakładania stron powinno być usunięte. Kliknij dowolne miejsce poza panelem, aby go zamknąć.

 6. Kliknij przycisk Zapisywanie, aby określić ustawienia miejsca docelowego. Domyślnie zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako. Wpisz nazwę dla wynikowego pliku PDF.

 7. Kliknij przycisk PDF Converter go Nakładanie plików, aby uruchomić konwersję.

Jeśli dwa elementy obrazu znajdują się w dwóch oddzielnych plikach, ten sam rezultat można uzyskać, nakładając trzy pliki. Elementy obrazu powinny być umieszczone w pliku źródłowym w tym położeniu, w którym mają się pojawić w wynikowym pliku PDF.

 

Przykład 2

Aby umieścić logo na każdej stronie dokumentu

 1. Utwórz obraz lub inny plik zawierający logo.

 2. Utwórz dokument wielostronicowy.

 3. Przeciągnij pliki i upuść je na listę plików w Asystencie programu PDF Create lub użyj przycisku PDF Converter add Nakładanie plików Dodaj.

 4. Z listy rozwijanej PDF Converter assemble Nakładanie plików wybierz pozycję Nałóż pliki w jeden dokument PDF.

 5. Kliknij przycisk Nakładka i sprawdź ustawienia nakładki w panelu Opcje nakładki. Wybierz położenie (np. Prawy górny róg).

  PDF Converter right top corner Nakładanie plików

 6. Zaznacz pole wyboru Powtórz ostatnią stronę najkrótszego dokumentu na potrzeby nakładania stron.

W prawym górnym rogu wszystkich stron zostanie umieszczone logo.

 

Przykład 3

Jak utworzyć jedną lub kilka nakładek strony tytułowej, a następnie inną nakładkę dla wszystkich pozostałych stron.

 

Wcześniej istniejący plik:

 • zawiera co najmniej jedną stronę tytułową ze stałymi elementami;

 • zawiera ostatnią stronę ze stałymi elementami, które należy umieścić na wszystkich pozostałych stronach wynikowego pliku PDF.

Nowo tworzony dokument:

Jest dokumentem wielostronicowym. Wszystkie strony (począwszy od strony pierwszej) każdego pliku zostaną nałożone. Zawartość ostatniej strony wcześniej istniejącego pliku zostanie umieszczona na wszystkich pozostałych stronach w wynikowym pliku PDF.

 

Aby uzyskać ten rezultat za pomocą Asystenta programu PDF Create

 1. Przygotuj plik z wcześniej istniejącymi elementami.

 2. Przygotuj dokument główny, w którym te elementy mają zostać umieszczone.

 3. Przeciągnij oba dokumenty na Asystenta programu PDF Create.

 4. Wybierz opcję Nałóż pliki w jeden dokument PDF.

 5. Kliknij przycisk Nakładka, aby określić ustawienia nakładki.

 6. Upewnij się, że ustawienia profilu i zapisywania są poprawne.

 7. Kliknij przycisk PDF Converter go Nakładanie plików.

 

Aby uzyskać ten rezultat za pomocą okna dialogowego Drukowanie

 1. Przygotuj wcześniej istniejący plik ze stałymi elementami strony tytułowej na jego pierwszych stronach i ze stałymi elementami dla wszystkich stron (np. logo) na jego ostatniej stronie.

 2. Sk
  opuj ten plik, używając nazwy i lokalizacji, które mają zostać użyte dla wyniku nakładania. Przekonwertuj go na format PDF, jeśli jeszcze nie jest w tym formacie.

 3. Utwórz dokument wielostronicowy w programie Word lub innej aplikacji. Pierwsze strony tego dokumentu powinny zawierać odpowiednio rozmieszczony tekst strony tytułowej, aby mogły pomieścić nakładki strony tytułowej.

 4. W aplikacji wybierz kolejno pozycje Plik > Drukuj.

 5. W oknie dialogowym Drukowanie wybierz pozycję ScanSoft PDF Create! jako nazwę drukarki, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

 6. W oknie dialogowym Właściwości programu ScanSoft PDF Create! kliknij kartę Ustawienia plików PDF.

 7. W obszarze Miejsce docelowe z listy rozwijanej Jeśli plik istnieje wybierz pozycję Utwórz nakładkę z istniejącym plikiem. Sprawdź, czy na liście rozwijanej Metoda nadawania nazw jest wybrana pozycja Pytaj o nazwę pliku.

 8. Kliknij przycisk Nakładka.

 9. W oknie dialogowym Nakładka sprawdź reguły scalania. Powinno być wybrane położenie Środek strony. Wybierz opcję Powtórz ostatnią stronę krótszego dokumentu na potrzeby nakładania stron. Kliknij przycisk OK.

 10. W oknie dialogowym Właściwości programu ScanSoft PDF Create! kliknij przycisk OK.

 11. W oknie dialogowym Drukowanie kliknij przycisk OK.

 12. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz nazwę wcześniej istniejącego pliku PDF. Sprawdź, czy jest zaznaczona opcja Wyświetl wynikowy dokument PDF. Kliknij przycisk Zapisz.

  Zostanie uruchomione tworzenie pliku PDF. Następnie wynikowy plik PDF zostanie wyświetlony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakładanie plików