Tworzenie jednego pliku PDF dla każdego pliku

Dla każdego pliku źródłowego można utworzyć osobny plik PDF. Można skompilować listę plików w Asystencie programu PDF Create albo wybrać pliki w Eksploratorze Windows.

 

Aby utworzyć jeden plik PDF dla każdego pliku za pomocą menu Plik bez użycia asystenta

 1. Kliknij przycisk PDF Converter button newpdf Tworzenie jednego pliku PDF dla każdego pliku  na pasku narzędzi Plik lub z menu Plik wybierz polecenie Nowy PDF.

 2. Wybierz pozycję Z pliku.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz jeden lub więcej plików.

Uwaga

Każdy plik jest zapisywany jako osobny plik PDF. Można je wyświetlić za pomocą menu Okno. Używane są bieżące ustawienia zdefiniowane w oknie Właściwości: ScanSoft PDF Create!. Można je otworzyć, wybierając kolejno pozycje Plik > Drukuj. W tym przypadku profile są niedostępne.

 

Aby utworzyć jeden plik PDF dla każdego pliku za pomocą menu Plik z użyciem asystenta

 1. Kliknij przycisk PDF Converter button newpdf Tworzenie jednego pliku PDF dla każdego pliku na pasku narzędzi Plik lub z menu Plik wybierz polecenie Nowy PDF.

 2. Wybierz pozycję Utwórz wiele plików.

 3. Utwórz listę plików w oknie dialogowym Tworzenie pliku PDF.

 4. Sprawdź, czy jest wybrana opcja Utwórz dokument PDF dla każdego pliku wejściowego w polu listy rozwijanej składania PDF Converter assemble Tworzenie jednego pliku PDF dla każdego pliku.

 5. Wybierz profil w polu listy rozwijanej PDF Converter profile Tworzenie jednego pliku PDF dla każdego pliku profilu.

 6. Kliknij przycisk Edytuj w celu określenia ustawień miejsca docelowego.

 7. Kliknij przycisk  PDF Converter go Tworzenie jednego pliku PDF dla każdego pliku.

  Pliki zostaną zapisane w obecnie ustawionym miejscu docelowym. Wynikowe pliki PDF zostaną zapisane w folderze źródłowym lub we wstępnie zdefiniowanym folderze albo zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.

 8. W oknie dialogowym z informacjami na temat tworzenia pliku PDF są wyświetlane dane dotyczące stanu procesu tworzenia oraz lista wynikowych plików PDF z uwzględnieniem ich nazwy, typu pliku i daty utworzenia. Kliknij przycisk Wstecz, aby wrócić do okna dialogowego Tworzenie pliku PDF, a następnie je zamknij.

Porada

Aby wyświetlić wynikowy plik PDF w oknie dialogowym z informacjami na temat tworzenia pliku PDF, należy go kliknąć.

 

Aby utworzyć jeden plik PDF dla każdego pliku za pomocą Asystenta programu PDF Create z poziomu menu Start

 1. Otwórz Asystenta programu PDF Create z poziomu menu Start systemu Windows.

 2. Utwórz listę plików.

 3. Wykonaj czynności z punktów 4–7 opisanych powyżej.

  Po rozpoczęciu tworzenia pliku PDF zostanie wyświetlone okno dialogowe Informacje o drukowaniu.

Aby utworzyć jeden plik PDF dla każdego pliku za pomocą menu skrótów Eksploratora Windows

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden lub więcej plików źródłowych w Eksploratorze Windows lub na pulpicie.

 2. Wybierz polecenie Utwórz PDF z pliku, a następnie wybierz profil z menu skrótów.

  PDF Converter eng shortcut menu5 Tworzenie jednego pliku PDF dla każdego pliku

 3. Sprawdź miejsce docelowe. Na czwartej pozycji w menu skrótów jest wyświetlone obecnie wybrane miejsce docelowe lub instrukcje dotyczące zapisywania Pytaj o nazwę pliku. Jeśli jest wyświetlona pozycja Pytaj o nazwę pliku, po utworzeniu pliku PDF zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako umożliwiające zapisane wynikowych plików PDF.

Aby utworzyć jeden plik PDF dla każdego pliku metodą przeciągania i upuszczania

 • Przeciągnij i upuść wiele plików źródłowych do okna programu.

Każdy plik źródłowy zostanie przekonwertowany na plik PDF i można go zapisać jako osobny plik PDF. Aby zapisać wynikowy plik PDF, należy użyć polecenia Zapisz lub Zapisz jako. Utworzone pliki PDF można wyświetlić za pomocą menu Okno.

 

Tworzenie jednego pliku PDF dla każdego pliku